Z ôstatnij chwile: Na szpilplacu

Dziyń za dniym ucieko doś wartko. Kożdy je inkszy, ale tyż wszystki majōm coś do kupy.
Toż kożde rano trza sie gibko uwijać, wyrychtować, coby zdōnżyć ôdkludzić mało do przedszkola i ciś do roboty. Z bajtlym to je dycki roztōmańcie, nigdy nie wiym co bydzie, czy bydzie i ô co ślimtoł. Roz ô to, że klajd kiery narychtowałach je szpetny i bez to dzisioj do przedszkola niy idzie! Abo ô to, że nimo dugich wosōw jak mo jeji koleżanka i nikaj niy idzie.
Durś do roboty leca na ôstatni driker, a w łebie mōm jeszcze larmo.
Po przedszkolu musi być szpilplac, bo szpilplac je wele przedszkola. Jak sie robi w larmie we szkole, to na tym szpilplacu idzie sie richtik dychnyć. Bajtli tam je wele dwiesta, toż szum stromōw niy za fest mi zawodzo. Yno nikiere huśtaczki zgrzipiom to idzie i poczytać.

Dziecka zgłobiajōm, sujōm sie pioskym abo tyrajōm tam a nazod podłōg zasad, kiere yno ône znajōm.
Nojgorzij majōm bajtle, kiere sōm z mamulkami. Te boroki ni majōm pokoju. Niy mogōm lotać, spinać sie i hajować z kamratami. Mamulki zowzdy majōm narychtowane wilgłe taszyntuchy i glancujōm te małe gymby, a roz za razym styrkajōm im do nich jakeś maszkety, a niyroz i ôbiod.
Z fatrami bajtle majōm ekstra! Huśtajōm sie do luftu, mogōm skokać ze karasola, zgłobiać, jeś piosek. Niy muszōm mieć jaklōw ani czopek i mogōm mieć snople aż do karku.
Ôjce majōm tyż czas sie pogodać.

Dobrze, że niy umia fechtować do luftu jak ôjciec, bo moga sie na chwila dychnyć wele babōw, co wygibujōm sie na roztōmańtych grzipiōncych maszyneriach, ôd czego idzie pōnoć schudnyć i dowiedzieć sie fto, kaj, z kim i co wylywo.
Jeszcze gałka loda i do dōm, rychtować ôbiod.

Agnyszka Ôciypkowo

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Agnieszka Snopek – Dziołcha z Leszczyn, ze Ślōnska. Rechtōrka, artystka, mamulka trojki bajtli. Baba swoigo chopa. Durch we szwōngu a dycki w gangu i na ôstatni driker. Godo, a ôstatnio i szkryflo.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza