Wojsko chce inwigilować myńszości

RMF FM informuje, iże wojsko zbiyrŏ prywatne informacyje ô polskich ôbywatelach nŏrodowości inkszyj ôd polskij. Pismo we tyj sprawie dostało pŏrudziesiyńciu starostōw ze zachodnij i połedniowo-zachodnij Polski.

Dokumynt prosi ô informacyje ô liczbie ôsōb, co deklarujōm inkszõ nŏrodowość, jejich zintegrowaniu ze resztōm społeczyństwa, poziōmie żywobiyciŏ, nojsrogszych problymōw i kōnfliktōw, co trefiajōm sie we jejich miyjscu zamiyszkaniŏ. Armijŏ chce tyż informacyji ô formalnych i niyformalnych liderach ôrganizacyji ôsōb, co przinŏleżōm do inszych ôd polskij grup etnicznych.

Zbiyrane sōm tyż informacyje ô lokalnych mediach i jejich podatności na rozmajte wpływy.

Pismŏ dŏwŏ lokalnym regyrōnkōm czas do września na sebranie i przekŏzanie informacyji do WKU.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Sytuacyjŏ myńszości nŏrodowych i etnicznych winna być mōnitorowanŏ ôd władz po to, żeby dŏwać pozōr na potrzeby ôbywatelōw i miyszkańcōw Republiki. Do takigo mōnitorowaniŏ powołane sōm syjmowe kōmisyje abo spōlne kōmisyje regyrōnku i myńszości. W przipadku zbiyraniŏ danych ôd wojska niy rozchodzi sie ale ô dialog, ino ô inwigilacyjŏ – padŏ Jorg Gorzelik, szef Ruchu Autōnōmije Ślōnska.

Podle Sztabu Gyneralnego zbiyranie informacyji do analiz mŏ ino naturã statystycznõ, wielościowõ i jakościowõ i starŏ sie ô zachowanie danych prywatnych. Proszynie ale ô informacyje ô kōnkretnych ôsobach, co sōm za niyformalnych liderōw, a tyż ô podatności mediōw lokalnych na cudze wpływy tymu przeczōm.

– Ôsoby nŏrodowości niypolskij widzi sie za potyncjalne zagrożynie. Skazowanie formalnych i niyformalnych liderōw mŏ we tyj sytuacyji być formōm dōnosu. Mōm nadziejã, iże starostōm niy braknie ôpowŏgi, żeby przeciwstawić sie tym totalitarnym pōmysłōm – dodŏwŏ Gorzelik.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza