Utrŏpy Micyny: Bytōm to niy hasiŏk

Chyba cały świat słyszoł już hasło “Bytōm to nie hasiŏk”. Niy yno Bytōmiŏki to głoszōm, bo roztōmajte celebryty z całyj Polski tyż powtŏrzajōm ciyngiym te świynte słowa, a telewizyjŏ zrobiyła ô tym nawet program publicystyczny. Gŏdanie, że Bytōm to niy hasiŏk ôd jakigoś czasu je richtig “trendy”.

A cały tyn auflauf zaczōn sie skuli miyszkańcōw Bobrka, kerym zawŏdzało, że z niylegalnego wysypiska śmieci przi ulicy Pasteura capi jak pierōn. Jŏ niy wiym, eli ône tam chcieli, coby z takigo wysypiska wōniało parfinami, abo co? Zōuwizōu, ôd tyj mary kupa ludzi pochorowała sie na bōle gowy, fiber, morzisko i durfal, skuli czego sztynks bōł yntlich jeszcze gorszy. Zrobiyła sie srogŏ chaja w cołkim mieście, ale niy yno sam, bo z cajtōngōw, interneca i telewizji ô sprawie usłyszała całŏ Polska. Niyskorzij pokŏzało sie, że take niylegalne wysypiska mōmy bezma we wszyjskich dziylnicach Bytōmia, a lastauta prziwożōm sam abfale z roztōmajtych miyjsc w kraju i za granicōm.

Miyszkańce mieli już tego za tela. Dyć żŏdyn niy je rŏd, jak mu cudze ludzie maraszōm na jego włŏsnym placu. Niyrŏz take sprawy poradzōm sie skōńczyć richtig tragicznie, bez przikłŏd wybuchym takij wojny hasiokowyj, jako w latach ôziymdziesiōntych łōńskigo storocza kludziyli miyndzy sobōm miyszkańce jednego ze zidlōngōw familokōw na Rudzie. Zaczło sie skuli pŏru gizdōw, kerzi naskwol wciepowali swoje abfale do hasioka na sōmsiednim placu. Kej ludzie z drugigo placu sie kapli i chcieli zrobić gynau to samo, udało im sie yno nachytać. Na akcjã ôdwetowo niy trza bōło dugo czekać, a szpirala niynŏwiści napoczła sie pomału nakryncać. Hned bitwy pod hasiŏkami przitrefiały sie już dziynnie, a kŏżdŏ ze strōn kōnfliktu posyłała na frōnt corŏz to wiyncyj, corŏz to modszych wojŏkōw. Skuli tych utramyntnych chajōw żŏdyn już niy chcioł na to ôsiedle przijyżdżać. A ôd czasu jak bajtle porwali haśauto, coby do bŏznōw zutylizować briftryjgra, MPO zakŏzało tam yntlich jeździć swojim szoferōm. Skirz tego hasiŏki na ôbōch placach byli hned nafolowane, a hasie leżeli już na trŏwnikach, szpilplacach, pod ôknami familokōw i na siyniach. Idzie leko zmiarkować, że tyj wojny żŏdyn niy wygroł. Miyszkańce inkszych zidlōngōw, kerzi w nocy cichym duchym podciepowali tam swoje abfale, tyż poniyśli klynskã, bo za jakiś czŏs musieli wōniać sztynks, kery czuć bōło w cołkij dziylnicy.

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.1

No ja, ale to wszyjsko bōło kaj indzij, a niy w Bytōmiu. Fto choć aby rŏz bōł w naszym mieście, musi prziznać, że Bytōm to richtig niy je hasiok. Szpacyr po cyntrum, bez przikłŏd, to istnŏ uciecha. Kaj indzij mŏcie take czyste ulice, urodne place, elegancko posztrajchowane zabytkowe kamiynice? Nikaj! Nale nojważniyjsze i tak sōm ludzie i jejich wysokŏ kultura ôsobistŏ. Tukej żŏdyn ci niy wyciepnie papiōrka na zol, niy pokryklŏ ściany szprejym ani niy wyjscŏ sie w ajnfarcie. Sam kŏżdy właściciel sprzōntŏ po swoim psie, jak yno mu sie rŏz za kedy przitrefi zmarasić tretuar. A jak widzicie kajś chopa, kerymu bez cufal na ziymiã ślecioł sztōmel, to styknie mu ô tym pedzieć. Karlus na zicher przeprosi chociŏż zrobiōł to niychcōncy, dźwignie ta cygaretã i wrazi jōm nazŏd do gymby abo wciepnie do nŏjbliższego hasiŏka. No chyba że treficie na czowieka, kery w Bytōmiu niy miyszkŏ i naszych zwykōw niy znŏ. Taki to sie może zaczōńć ciepać aji poradzi wŏs sprzezywać. Wtynczŏs musicie zawołać policajōw, a ône dajōm chopowi sztrofã i wywiezōm fōrt za granice miasta.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niystety ludzie sōm zŏwistne. W inkszych miastach uzdali, że niy mogymy mieć sam za fajnie, beztōż po kryjōncku zaczli prziwozić nōm swoje abfale. Czyńść zakopali w ziymi, a resztã yno bele kaj wysuli, coby to kŏżdy widzioł i możno pomyśloł, że Bytōmiŏki to ciarachy i flyje. Kaj kiper niy poradziōł wjechać, tam posłali helikopter. Tak zrobiyli bez przikłŏd na Amyndach wele kōmpieliska, a jak ftoś gŏdŏ, że ludzie z Łŏgewnik same zasuli ta dziurã hasiami, to go niy ma co suchać, bo na zicher cygani.

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Kupa ludzi medykowała, jako tyn ôszkliwy proceder sztopnōńć. Politykery pedzieli, że zrobiōm wszyjsko, co w jejich mocy, a wiycie, że jak ône godajōm, że coś zrobiōm, to godajōm. Na szczyńście yntlich ftoś znŏd gynialny knif na zakończynie całyj tyj ôstudy. Trza yno znŏjść jak nojwiyncyj znanych perzōnōw, artystōw i celebrytōw, kere bydōm chcieli dlŏ nŏs ta wojnã wygrać.

Potynga słowa niyrŏz je wiynkszŏ aniżeli siyła rażyniŏ nojlepszyj giwery. Beztōż muszōm yno pedzieć przed kamerōm “Bytōm to nie hasiok”, wciepnōńć to do interneca, a żŏdyn gizd na zicher nōm już hasiōw do Bytōmia niy prziwiezie.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza