Tragedia Górnośląska – Orzesze i okolice. Lista ofiar

TRAGEDIA  GÓRNOŚLĄSKA   1945-56

NAJWIĘKSZA,UDOKUMENTOWANA ZBRODNIA NA MIESZKAŃCACH REJONU ORZESZA .

DO DZIŚ NIE UPAMIĘTNIONA  !!!!  

CO NAJMNIEJ 60 OSÓB NIE WRÓCIŁO NIGDY DO DOMÓW…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Prześladowania Ślązaków w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zaczęły się wraz z tzw. “ Wyzwoleniem Polski” w styczniu 1945 r. Razem ze wkraczaniem na tereny Górnego Śląska oddziałów Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego zaczęto też tworzyć zręby polskiej, powojennej administracji..

Ślązacy jako fachowa siła robocza stali się dla ZSRR łupem wojennym, a dla nowych polskich władz ludźmi drugiej kategorii, nadającymi się najwyżej do roli wyrobników w hutach i kopalniach..Wg. porozumienia zawartego między władzami Polski Ludowej( Rząd Tymczasowy  RP utworzony w 1944 r) a  ZSRR Sowieci mogli na Śląsku wyłapać i wywieźć do siebie potrzebny im kontyngent Ślązaków ,do pracy w sowieckim przemyśle,Polacy często wskazywali też Sowietom osoby niewygodne dla nowej ,polskiej władzy..Inni Ślązacy byli zamykani w tworzonych przez polskie władze obozach koncentracyjnych – całymi rodzinami…Temat polskich obozów nadal nie został należycie zbadany historycznie, pojawiło się jedynie kilka publikacji..Najciekawszą jest książka Marka Łuszczyny “ Mała zbrodnia.Polskie obozy koncentracyjne”. Temat represji których doświadczyli Ślązacy ze strony Sowietów został ostatnio świetnie opracowany w monumentalnej pracy dr.Dariusza Węgrzyna “Księga aresztowanych,internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r.” Książkę wydał IPN.Przeglądając tę pracę widzimy dziesiątki tysięcy nazwisk ze wszystkich miast i wiosek Górnego Śląska..Jedni byli aresztowani i zmuszani do bezpłatnej pracy przy demontażu i załadunku maszyn i urządzeń śląskiego przemysłu w celu wywózki sprzętu do ZSRR..Inni trafiali do aresztów a stąd albo do miejscowych obozów lub byli wywożeni do ZSRR.Wiele osób było szykanowanych przez np.donosy zawistnych sąsiadów ,donosili także nowi przybysze z centralnej Polski,którzy mogli w zamian za to pozyskać mienie i mieszkania tych na których donieśli.. .O Ślązaków upomniał się nikt..Ani Kościół, ani Rząd Londyński ani nawet opozycyjne wobec PPR polskie partie PPS i PSL.Dla Rosjan i Polaków Ślązacy stali się “żywymi reparacjami wojennymi”. Władze PRL zaczęły interweniować wtedy gdy zorientowały się że mają za mało fachowej siły roboczej w śląskim przemyśle..Po konstatacji że do ZSRR wywieziono przeszło 46 tys.Górnoślązaków postanowiono część “odzyskać” do pracy w kopalniach..Sporządzono listę 9 tys. “ Polaków-Ślązaków-górników” i wysłano ją do ZSRR z prośbą o ich odesłanie..Nie wiadomo jakie kryteria stosowano przy wyborze “Polaka-Ślązaka”..Cała ta Tragedia Górnośląska mocno wpłynęła na dalsze losy Górnoślązaków..Porozrywane zostały śląskie rodziny, matki bez mężów musiały pracować i samodzielnie wychowywać dzieci co prowadziło do ubóstwa rodzimej ludności przy ówczesnych płacach kobiet..Z czasem  wielu Ślązaków wracało z ZSRR schorowani fizycznie i psychicznie..Na miejscu po ,powrocie w Polsce Ludowej byli często obywatelami drugiej  kategorii wobec polskiej ludności napływowej..Do dzisiaj nikt z polskich władz nie przeprosił Ślązaków za poczynania Polski Ludowej..Wspomina się tylko tzw. Powstańców Śląskich,ofiary Niemców z II Wojny Światowej  czy  zabitych  prominentnych funkcjonariuszy PPR.

Poniżej lista Ślązaków aresztowanych lub internowanych i wywiezionych do ZSRR z terenów dzisiejszej gminyOrzesze..Ich losy były różne , dlatego też informacje mogą być niepełne..Jedni byli aresztowani i zmuszani na miejscu do prac na rzecz ZSRR i PRL..Inni byli wywiezieni do ZSRR..Jedni z nich zmarli inni powrócili do Polski po latach..Jeszcze inni byli przez Sowietów określeni jako Niemcy i odesłani później   do NRD..W pierwszej kolejności zwalniano ludzi w złym stanie zdrowia, którzy nie nadawali się w ZSRR do pracy..Oskarżenia o przynależność do organizacji niemieckich nie muszą pokrywać się z rzeczywistością, mogą wynikać z niesprawdzonych donosów lub jak czytamy w zapiskach Stanisława Szromka ze Zgonia ( z książki “Dzieje Orzesza po 1945 r.”) “ Milicja miała doprowadzić do komendantury radzieckiej Niemców,w rzeczywistości prowadzono tego kogo złapali w domu ,bo liczyła się tylko liczba jeńców…”.. W książce prof.Zygmunta Woźniczki “Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów “ znajdujemy opis że często w aresztowaniach pomagali milicjanci z biało -czerwonymi opaskami.Jak wspominał jeden z aresztowanych  – “…Rosjanie wyjaśniali że “my was nie znamy,zostaliście wskazani przez miejscową ludność,my musimy wykonywać rozkazy wyższych władz”  .

Na liście znajdują się byli mieszkańcy dzisiejszego Orzesza i dzielnic- Ci z urodzenia i z wyboru..

1.Ankes Teodor syn Franciszka – ur.1899 Orzesze,zamieszkały w Szombierki,górnik z kopalni “Bobrek”, internowany przez NKWD, deportowany do ZSRR..Batalion roboczy nr.1240 kopalnia Kipuczaja.

   Zmarł 1945.09.28 – batalion roboczy w rejonie Woroszyłowgradu( obecnie Ługańsk). Świadek śmierci -Jan Golla.

2.Bańczyk (Banczyk) Stefan – ur.1899.12.06 – zam. Orzesze-Gardawice ..Górnik,aresztowany przez NKWD,internowany do ZSRR…Powrócił w 1946 r., podjął pracę w KWK “Bolesław Śmiały”

3.Bańczyk Sylwester – ur.1926.12.31.Robotnik ,aresztowany przez NKWD 1945.04.09..Brak danych o deportacji do ZSRR.

4.Bargiel (Bargieł) Antoni syn Antoniego – ur.1907.06.01 w Paruszowiec,zamieszkały Orzesze.Górnik,aresztowany przez NKWD jako podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy).1945.02.17 deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy) .W sierpniu 1945 skierowany na powrót do kraju.

5.Baron Franciszek – ur.1907.09.16,zam.Orzesze-Zazdrość.Murarz ,aresztowany przez NKWD 1945.02.25.Podejrzany o przynależność do niemieckich organizacji pracowniczych.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk( obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.08.01, powód-dystrofia. Pochowany mogiła nr 36.

6.Białas (Bialas) Franciszek syn Józefa – ur.1910 r,zam. Orzesze – Gardawice.Górnik ,aresztowany przez NKWD 1945.02.10..Deportowany do ZSRR, obóz Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).

7.Biela Alojzy – ur.1893.06.06 – zam.Orzesze-Zazdrość.Robotnik.Aresztowany przez NKWD,umieszczony w obozie w Oświęcimiu…Brak danych o deportacji do ZSRR.

8.Biela Robert – zam.Orzesze-Zazdrość ..Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR..Nie powrócił.

9.Błażyca Józef syn Franciszka – ur.1895.02.26 – zam.Orzesze (Zawiść) ,aresztowany przez NKWD 1945.02.11,deportowany do ZSRR ,przebywał w batalionie roboczym nr 1236 Woroszyłowsk -Huta im.Woroszyłowa(obecnie Alczewsk).Zmarł 1946.07.31.

10.Błażyca Antoni -ur.1921.01.04- zam.Orzesze – Woszczyce.Aresztowany przez NKWD 1945.02.07.Brak danych o deportacji do ZSRR.

11.Błażyca Paweł syn Augustyna – ur.1903.11.19 w Palowice ,zam.Orzesze-Zazdrość.Powstaniec Śląski,pracownik “Huty Łaziska”,aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r,deportowany do ZSRR..Zmarł podczas transportu do obozu 1945.04.22.Świadkowie zgonu : Roman Lip,Wiktor Wolnica,Wilhelm Więcek

12.Bryłka Alojzy – ur.1911.11.17 – zam.Orzesze- Zazdrość.Górnik,aresztowany przez MO.Przekazany NKWD 1945.02.14.Deportowany do ZSRR,nie powrócił.

13.Brzeżek (Brzezek) Paweł syn Jana -ur. 1899.09.27 w Orzesze,zam.Łaziska Górne,internowany przez NKWD 1945.03.02 ,deportowany do ZSRR .Batalion roboczy nr 1063 – kopalnia Pietrowka Trudowskaja .Zmarł 1945.06.23.Świadek zgonu – Franciszek Czylok, Mikołaj Wieczorek.

14.Buchta  Wincenty syn Józefa – ur.1900.02.06 Palowice ,zam.Orzesze-Woszczyce.Górnik ,internowany przez NKWD 1945.02.15.Deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1236 Woroszyłowsk – huta im.Woroszyłowa (obecnie Ałczewsk)

15.Bujar Stanisław- zam.Orzesze – Gardawice.Górnik, aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 2004 Elzas -Szczerbanka (Kolej Odeska,rejon Odessa) .Powrócił do kraju.. 

15.Chrobok Stefan syn Augusta – ur.1899.12.21.w Orzesze-Zazdrość , zam.Orzesze.Tokarz, aresztowany przez NKWD 1945.02.24,przewieziony do Knurowa,deportowany do ZSRR.Teren obwodu Stalino-obecnie Donieck.

16.Czylok (Cylok) Bernard syn Józefa- ur.1904.06.17- zam . Orzesze-Gardawice-Zazdrość.Kowal,aresztowany przez NKWD 1945.02.20.jako żołnierz AK.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk( obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 odesłany do batalionu roboczego nr 2021 Stalingrad – Fabryka Budowy Maszyn im.Pietrowa.Powrócił do domu 1945.12.17.Podjął pracę w kop. “Bolesław Śmiały” 1946.03.05

17.Dener (Harnasz) Elżbieta córka Jana- ur.1925.07.31 w Orzesze -Jaśkowice. Aresztowana przez NKWD 1945.02.12, deportowana do ZSRR.Obóz nr. 513 Kandałaksza,rejon Archangielsk.Pracowała w kamieniołomie,przy wyrębie lasu,w kuchni.Powróciła przez Białą Podlaskę 1946.01.10

18.Dojas Jan- ur.1904.05.31- zam.Orzesze – Gardawice. Urzędnik w fabryce “Helios” .Aresztowany przez NKWD 1945.02.11,deportowany do ZSRR..Nie powrócił.

19.Domin Franciszek – ur.1900.08.29.zam.Orzesze-Zazdrość.Kolejarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.27.Brak danych o deportacji do ZSRR.

20.Ender Paweł syn Jana – ur.1886.05.04 w Gierałcice,zam.Orzesze-Jaśkowice .Aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR ,do obozu nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.08.20,pochowany mogiła nr 31. Świadek zgonu – Wilhelm Gołabek,Alojzy Syrnicki.

21.Erm Edmund- ur.1880.12.22 w Orzesze,zam.Książenice. Internowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa(obecnie Ałczewsk) .Zmarł 1945.04.20.Świadek zgonu- Józef Szczepanek.

22.Filipek Teodor – ur.188704.17 Ruda Śląska (Bykowina) zam.Orzesze -Zazdrość.Robotnik aresztowany przez NKWD 1945.02.19.Deportowany do ZSRR,zmarł 1945.04.10 podczas transportu do obozu nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Świadkowie zgonu : Roman Lip,Wiktor Wolnica,Wilhelm Więcek.

23.Fojcik Józef syn Jana- ur.1907.12.15 Bujaków,zam.Orzesze.Kolejarz (palacz),aresztowany przez NKWD 1945.02.24..Podejrzany o przynależność do niemieckich organizacji.Deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1063 ,kopalnia nr 5 Pietrowka Trudowskaja.Odesłany z ZSRR do obozu w Złotowie (Wielkopolska)

24.Franecki Franciszek syn Henryka – ur.1908 Katowice,zam.Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.24 ,podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR, obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.07.15.

25.Gałązka Franciszek – ur.1896.10.07 Zabrze ,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR .Zmarł 1945.05.12 .Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy). Pochowany mogiła nr 34. Świadek zgonu -Józef Niewolik.

26.Gamończyk Paweł syn Pawła-ur.1910.09.06 w Katowice -Załęże,zam.Orzesze.Ksiegowy,aresztowany przez NKWD 1945.02.25.Deportowany do ZSRR  obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy) .Zmarł 1945.05.06.Pochowany mogiła nr 28. Świadek zgonu – Alfred Kubica.

23.Gasz (Gasch) Emil – ur.1900 ,zam.Zawiść.Górnik,aresztowany,deportowany do ZSRR..Powrócił do kraju,podjął pracę w kopalni “Gliwice”.

28.Gawliczek Alfred- ur.1928.06.04- Orzesze,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR..Batalion roboczy Dniepropietrowsk (obecnie Dniepr-Ukraina).

29.Gawliczek (Polus) Elżbieta ,córka Jana- ur. 1926.09.17 Katowice,zam.Orzesze -Jaśkowice. Aresztowana przez NKWD 1945.03.03.Deportowana do ZSRR obóz nr 99 Karaganda ,obóz 502 Żezkazgan, obóz Czkałowsk.Powróciła 1947.06.23 – przekazana do obozu w Jaworznie -Polska.

W książce prof.Zygmunt Woźniczka “ Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów” znajdujemy sugestię że do szybszego zwolnienia p.Gawliczek z polskiego obozu w Jaworznie przyczynił się syn przedwojennego burmistrza Mikołowa – Koj,który również tam przebywał. 

30.Gawliczek Jan syn Józefa – ur.1899.07.03 Mszana,zam.Orzesze – Jaśkowice.Kolejarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.24.Deportowany do ZSRR obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy) .Zmarł 1945.06.20. Świadek zgonu – Alojzy Syrnicki

31.Gawlik Józef syn Augusta – ur.1888.07.24 Palowice,zam.Orzesze -Zazdrość.Aresztowany przez NKWD 1945.02.19 ,deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.07.03,pochowany mogiła nr 7.Świadkowie zgonu- Roman Lip,Wiktor Wolnica.

32.Goczal (Gotschal) Anna – ur.1925.04.29 – zam.Orzesze .Aresztowana przez NKWD w lutym 1945 r.Brak danych o deportacji do ZSRR.

33.Gola (Golla) Ludwik syn Ludwika – ur.1900.07.22 Mościska ,zam.Orzesze-Gardawice.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Zmarł 1945.04.15 podczas transportu do obozu.Świadek zgonu – Bernard Czylok.

34.Golik Konrad – 1901.11.07 Orzesze- Zgoń.zam.Nieborowice.Górnik z kopalni “Gliwice”.Internowany przez NKWD,deportowany do ZSRR .Batalion roboczy nr 1213 kopalnia Annienka,miasto Brianka.Wrócił do kraju podjął pracę w kopalni “Knurów”.

Dej pozōr tyż:  5 grudnia - "Dzień Wojska Ślonskiego" - 265. rocznica bitwy pod Lutynią

35.Gołąb Robert syn Piotra – ur.1900.06.03 w Orzesze ,zam.Kończyce .Górnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.17.Deportowany do ZSRR .Zmarł 1945.08.08,obóz nr 516 Krasnowodzk ( obecnie Turkmenbaszy).Świadek zgonu Roman Łyp.

36.Gołąbek (Golombek) Wilhelm syn Juliusza – ur. 1904.06.20 w Orzesze , zam.Orzesze.Kolejarz , aresztowany przez NKWD 1945.02.08 jako podejrzany o przynależność do AK.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Przekazany do szpitala w Kagan 1945.09.21.

(dopisał Adam Kopczyński – informacje i fotografie od Janusz Halama (krewny) – ” Wilhelm Gołąbek – członek Towarzystwa Śpiewu „Dzwon” w Orzeszu
i członek Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół”. Uczestnik akcji plebiscytowej i III Powstania Śląskiego,w czasie II Wojny  działał w konspiracji min.w AK.Po zakońzceniu wojny wybrany na komendanta MO w Orzeszu.Aresztowany przez N.K.W.D. jako Dowódca Kompani A.K. i wywieziony do Z.S.R.R. Po 18 miesięcznym
pobycie w Obozach w Krasnoworskie i Aktjubinsku został zwolniony.”

Na fotografiach Wilhelm Gołąbek , w środku jako toromistrz (pracownik PKP).

 

37.Goły (Goly) Augustyn syn Ludwika – ur.1916.05.23 w Orzesze-Zawiść,zam.Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.18 jako podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront ( Niemiecki Front Pracy).Deportowany do ZSRR,obóz 516 Krasnowodzk ( obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 odesłany do batalionu roboczego nr 2021 Stalingrad -Fabryka Budowy Maszyn im.Pietrowa.Odesłany do domu 1945.12.17..Powrócił,podjął pracę w kopalni “Bolesław Śmiały”.

38.Goły (Goly) Maksymilian syn Pawła – ur.1886.06.11,zam.Orzesze – Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR .Zmarł 1945.09.25 ,obóz nr 513 Kandałaksza – rejon Archangielsk.

39.Gońka (Gonka) Franciszek syn Karola – ur.1893.09.07 w Orzesze – Zazdrość ,zam.Palowice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.18 ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1236 Woroszyłowsk – Huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).

40.Gorzawski Józef syn Karola – ur.1897.01.31 w Orzesze – Gardawice,zam.Orzesze -Gardawice.Rolnik,aresztowany przez NKWD za podejrzenia o “zdradę Ojczyzny”.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Ciężko chory w obozie, w sierpniu 1945 r skierowany do domu.

41.Górecki (Gorecki) Wilhelm – ur.1910.05.15 w Orzesze.Górnik,pracował w kopalni “Rokitnica”.Internowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

42.Grzegorczyk Wilhelm syn Franciszka- ur.1913.01.06 w Orzesze ,zam. Łaziska Górne.Tokarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.27 jako podejrzany o przynależność do niemieckich organizacji robotniczych.Deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1063 kopalnia Pietrowka Trudowskaja.

43.Helbig Maksymilian syn Hugona – ur.1907.12.24 w Orzesze,zam.Orzesze.Robotnik , aresztowany przez NKWD za podejrzenie o przynależność do Deutsche Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy).Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł podczas powrotu z łagru 1945.09.29 w rejonie Poznania.Zwłoki wyładowano na stacji Zbąszyno .Świadek zgonu – Józef Niewolik.Alfred Kubica.

44.Janik Teofil syn Józefa – ur.1906 .04.18 w Ruda Śląska ,zam.Orzesze.Ślusarz ,aresztowany przez NKWD 1945.02.24.Deportowany do ZSRR ,obóz Stalino (Donieck).W 1947 r rodzina złożyła wniosek o uznanie za zmarłego,wniosek odrzucono..Powrócił do kraju .

45.Jaroszek Alojzy syn Augustyna – ur.1907.01.29 w Orzesze,zam. Łaziska Górne.Elektryk Aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy 1236 Huta im.Woroszyłowa-Woroszyłowsk,obecnie Alczewsk.Zmarł 1945.04.01..Świadek zgonu Emanuel Kiełtyka.

46.Jaszczyk Teofil -zam.Orzesze – Zazdrość.aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

47.Juranek Erwin – ur.1921.06.13, zam.Orzesze – Zawiść.Górnik ,aresztowany przez NKWD 1945.02.26 .Deportowany do ZSRR,powrócił podjął pracę w kopalni “Bolesław Śmiały”.

48.Jureczko Jan syn Konstantego- ur.1918.10.30 w Orzesze – Zgoń, zam.Orzesze-Zgoń-Zawiść.Kolejarz,powołany do wojska niemieckiego nast.zwolniony przez komisję lekarską..Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r ,deportowany  do ZSRR ,obóz 99 Karaganda .Powrócił przez Białą Podlaskę 1947.10.30.

49.Jureczko Teodor – ur.1903.09.07 w Orzesze – Zgoń,zam.Zgoń. Robotnik,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

50.Kalabis Edward – ur.1898.01.22 w Ornontowice,zam.Orzesze-Jaśkowice.Restaurator, aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r .Deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1236 Woroszyłowsk-Huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk) .Zmarł 1945.05.23.Świadkowie zgonu – Wilhelm Król,Augustyn Winkler.

51.Kalka( Kałka) Jerzy syn Emanuela- ur.1906.10.10 w Orzesze,zam.Gliwice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.14 ,deportowany przez ZSRR . Batalion roboczy 2061 Dwiri (budowa elektrowni wodnej),rejon Bordżomi.W 1949 rodzina złożyła wniosek o uznanie za zmarłego ,wniosek odrzucono.Ostatni list napisał w listopadzie 1947 r

52.Kancelista Maksymilian – ur.1909 w Orzesze,zam.Orzesze -Jaśkowice.Kolejarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.10,deportowany do ZSRR -batalion roboczy nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa.

53.Kapala(Kapała) Florian- Piekarz, aresztowany przez NKWD 1945.04.05.Zabrany do Oświęcimia.Brak danych o deportacji do ZSRR.

54.Kapol(Kaport) Ryszard- ur.1909 w Orzesze,zam.Łaziska Górne.Aresztowany przez NKWD 1945.02.27,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1063 -kopalnia Pietrowka Trudowskaja.

55.Kasperczyk  Ludwik syn Jana – ur.1911.07.22 w  Suszec,zam.Orzesze-Zawiść.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.05 .Deportowany do ZSRR. Rodzina w 1947 r złożyła wniosek  o uznanie za zmarłego ,wniosek odrzucono.Powrócił do domu

56.Kasprowski (Kocima) Helena córka Adolfa – ur.1909.05.20 w Orzesze (Woszczyce),zam.Orzesze -Gardawice .Aresztowana przez NKWD 1945.03.04 ,deportowana do ZSRR .Obóz nr 222 Aktiubińsk.Powróciła do domu..

57.Kasprowski Jan – ur.1902.03.02 ,zam Orzesze-Gardawice .Szewc,aresztowany przez NKWD 1945.04.07.Zabrany do Wadowic,brak danych o deportacji do ZSRR.

58.Kasprowski Józef syn Pawła – ur.1882.02.26 w Orzesze -Zgoń,zam.Strzelce Opolskie. Internowany przez NKWD 1945.02.12 ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1063 kopalnia Pietrowka Trudowskaja.Zmarł w marcu 1945 . Świadek zgonu – Piotr Nawrat.

59.Keler Antoni syn Adolfa – ur.1907.04.21 w Orzesze,zam.Kędzierzyn.Ślusarz,internowany przez NKWD 1945.02.14.Deportowany do ZSRR,batalion roboczy rejon Donbasu..Zmarł 1945.05.28 .Świadek zgonu – Jan Wuwer.

60.Kierys Augustyn syn Augustyna – ur.1901.07.09 w Czarny Las,zam.Orzesze-Jaśkowice.Kolejarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.20.Deportowany do ZSRR,obóz 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy) .Zmarł 1945.05.25,pochowany mogiła nr 35.Świadek zgonu – Alojzy Syrnicki,Józef Niewolik.

61.Kluge Emil syn Henryka – ur.1896.11.03 w Orzesze.Górnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.14.Deportowany do ZSRR,batalion roboczy nr 1236 – huta im.Woroszyłowa,obecnie Alczewsk.Zmarł 1946.08.10,świadek zgonu Henryk Mika.

62.Knapczyk Alojzy syn Pawła – ur.1911 w Orzesze – Jaśkowice . Górnik-ślusarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.24 jako podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Powrócił do domu.

63.Knop (Knopp) Ryszard syn Wilhelma – ur.1927.02.08 w Orzesze – Zawiść,zam.Orzesze – Zawada.Elektromonter w elektrowni Łaziska.Aresztowany przez NKWD 1945.02.23 jako podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront ,zabrany do Krakowa.Deportowany do ZSRR ,obóz 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Pracował w kamieniołomie.Powrócił do kraju 1945.10.14.

64.Kocima (Kotzima) Wincenty – ur.1904.05.25 zam.Orzesze – Zgoń.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945. 03.20 ,deportowany do ZSRR.

65.Kocima (Kotzima) Florian – zam.Orzesze-Mościska,aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Powrócił do domu.

66.Kocima (Kotzima) Franciszek syn Józefa – ur.1902.03.15 w Orzesze-Zgoń,zam.Gostyń.Górnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.18 .Deportowany do ZSRR ,zmarł w maju 1945 . Świadek zgonu – Augustyn Mazur.

67.Kołodziejczyk Józef – zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

68.Kowalski Ewald syn Franciszka – ur.1915.01.09 – w Orzesze – Gardawice,zam.Gardawice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.11,deportowany do ZSRR .batalion roboczy nr 1236 huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).

69.Kozłowski Alojzy – Technik,aresztowany przez NKWD.Deportowany do ZSRR,powrócił do domu..

70.Kozok (Kozak) August syn Augusta – ur.1905 r w Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1945.02.12,deportowany do ZSRR .Batalion roboczy nr 1236 -huta im.Woroszyłowa ,dziś Alczewsk.Powrócił do domu.

71.Kret Florian – ur.1899.05.03 ,zam.Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD w lutym 1945.Brak danych o deportacji do ZSRR.

72.Kret Jan syn Konstantego – ur.1904.10.12 w Orzesze – Zgoń ,zam.Zgoń.Rolnik,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

73.Król (Krol) Franciszek – ur.1904.08.08 Orzesze,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

74.Król (Krol) Wilhem syn Franciszka- ur.1897.02.21.Robotnik ,żołnierz AK.Aresztowany przez NKWD 1945.02.10,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1236 – huta im.Woroszyłowa obecnie Alczewsk.Powrócił do domu.

75.Krymer Wiktor – ur.1902.08.10 w Orzesze (Zgoń),zam.Zgoń.Rolnik,oskarżany o przynaleznośc do niemieckiej organizacji rolniczej.Brak danych o deportacji do ZSRR.

76.Krzyżowski Franciszek -ur.1891.02.12 w Orzesze (Zgoń),zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.05.20.Świadek zgonu- Augustyn Goły.

77.Krzyżowski Wilhelm – ur.1887.04.08 w Orzesze -Zgoń ,zam.Zgoń.Stolarz,aresztowany przez NKWD jako podejrzany o przynależność do niemieckiej organizacji pracowniczej.

78.Kubica Alfred syn Teofila – ur.1927.05.06 w Orzesze ,zam.Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.26 ,podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Zabrany do Krakowa,deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Powrócił 1945.10.14.

79.Kulok Jan syn Karola – ur.1899 w Orzesze -Jaśkowice, zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1945.02.27,deportowany do ZSRR.Obóz nr 1063 kopalnia Pietrowka Trudowskaja.Powrócił do domu.

80.Kunert Józef syn Jana- ur.1905.04.27 w Orzesze – Jaśkowice,zam.Czuchów.Górnik,aresztowany przez NKWD.Deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1236 -huta im.Woroszyłowa.Zmarł 1945.06.08 w szpitalu obozowym.

81.Kurpas Józef syn Antoniego – ur.1894.01.30 – Orzesze-Zgoń.Robotnik ,członek Związku Powstańców Śląskich .Aresztowany przez NKWD,podejrzany o przynależność do niemieckich organizacji.Deportowany do ZSRR,nie powrócił.

82.Kus (Kuś) Antoni syn Stefana – ur.1907.01.17 w Orzesze,zam.Wesoła.Cieśla górniczy,aresztowany przez NKWD w kwietniu 1945 r.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 503 Kemerowo.Zmarł 1945.09.17 ,chorował na puchlinę.Świadek zgonu – Klemens Nawrot.

83.Kuśmierz Wilhelm – ur 1909.01.02 ,zam.Orzesze .Kolejarz,aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.

84.Kwoka Paweł syn Henryka – ur.1888.04.14 ur.Orzesze,zam.Orzesze- Zawada .Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Zmarł w drodze do obozu w rejonie Woroneża.Świadek zgonu – Augustyn Kozioł.

85.Labus (Łabus) Antoni syn Emanuela- ur.1910.11.16 Palowice,zam.Orzesze.Górnik,aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r ,deportowany do ZSRR na teren obwodu Dniepropietrowsk(obecnie Dniepr).

86.Labus Emil – ur.1903 ,zam.Orzesze -Gardawice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.11 ,deportowany do ZSRR, batalion roboczy nr 1236 huta im.Woroszyłowa ,obecnie Alczewsk.

87.Labus (Łabus) Augustyn syn Emanuela – ur.1899.02.16 w Orzesze – Zawiść ,zam.Palowice. Górnik-kowal pracował na kopalni “Dębieńsko”. Członek Związku Powstańców Śląskich .Aresztowany przez NKWD 1945.02.26 jako podejrzany o przynależność do niemieckich organizacji pracowniczych.Deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk,obecnie (Turkmenbaszy).Zmarł 1945.07.19.

88.Leśnik (Lesnik) Józef – ur.1911.03.15 w Lyski,zam.Orzesze-Woszczyce.Rolnik,internowany przez NKWD 1945.04.04 do obozu w Blachowni Śląskiej.Zwolniony z obozu 1945.04.04.

89.Lipina Augustyn syn Jakuba – ur.1902.07.01 w Zawada,zam.Orzesze- Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1063 kopalnia Pietrowka Trudowskaja,.Zmarł 1945.06.06.Świadek zgonu Edmund Drapacz.

90.Lipina Karol syn Rudolfa- ur.1904 w Orzesze,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r ,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1063 kopalnia Pietrowka Trudowskaja.

91.Lubczyk (Lubtzyk)Oswald syn Alfonsa – ur 1927.03.14 w Zawada,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1945.02.22,zabrany do Krakowa.Deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.Powrócił do domu przez Poznań.

92.Ludwig (Ludwik) Cecylia – ur. 1927.11.17,zam.Orzesze.Aresztowana przez NKWD w lutym 1945,bd.o deportacji do ZSRR.(Wg.danych z książki “Dzieje Orzesza po 1945 “ deportowana do ZSRR,nie powróciła).

93.Ludwig (Ludwik) Karol syn Emila.- ur.1901.01.14 w Orzesze,zam.Zawada.Kowal,aresztowany przez NKWD.Deportowany do ZSRR ,.batalion roboczy nr 1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.Zmarł 1947.08.13

Dej pozōr tyż:  Barbórka vs. Barbarafest - krótko geszichta fedrowania na Ślonsku

94.Ludwig (Ludwik) Ryszard – ur.1917.02.29 w Orzesze – Zgoń,zam.Orzesze – Zgoń.Rzemieślnik,pracował w zakładach “ Elektro” w Łaziskach.Powołany do wojska,zwolniony ze względu na stan zdrowia. Aresztowany przez NKWD.Bd. o deportacji do ZSRR.

95.Łyp (Lyp) Roman syn Ludwika – ur.1905.08.02 w Czerwionka,zam.Orzesze- Zazdrość.Kowal ,aresztowany przez NKWD 1945.02.24 ,podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 powrócił do domu.

96.Machinek Oswald – ur.1917.09.10 ,zam . Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD.Bd.o deportacji do ZSRR.

97.Macioszek (Tic) Barbara córka Teodora – ur.1922.04.15 w Knurów,zam.Orzesze.Zabrana w lutym 1945 do robót przyfrontowych,deportowana do ZSRR.Obóz nr 513 Kandałaksza – rejon Archangielsk.

98.Majcher Wilhelm syn Emila – ur.1907.08.24 w Ligota Prószkowska,zam.Orzesze.Urzędnik handlowy(księgowy).Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Zmarł w drodze do obozu w kwietniu 1945.

99.Malcher Antoni syn Franciszka – ur.1904.04.17 w Orzesze-Zazdrość,zam.Orzesze- Gardawice.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł na tyfus 1945.05.06. Świadek zgonu – Roman Łyp,Maksymilian Musioł.

100.Mandrysz Rudolf syn Floriana – ur.1909.06.16 ,zam.Orzesze.Rzeźnik , aresztowany przez NKWD .Deportowany do ZSRR , obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).

101.Marcisz Paweł – ur.1897.10.11 ,zam.Orzesze – Zazdrość.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.24.Deportowany do ZSRR,nie powrócił.

102.Matuszek Józef syn Leopolda- ur.1896.07.04 w Kozłów ,zam.Orzesze.Naczelnik Gminy, aresztowany przez NKWD 1945.02.11. Deportowany do ZSRR.

103.Molitor Ryszard syn Maksymiliana – ur.1901.03.09 w Orzesze ,zam.Ornontowice.Aresztowany przez NKWD 1945.03.01.Deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.Zmarł 1945.07.09.

104.Mrowiec (Mrowietz) Jan – ur.1909.05.09 w Orzesze ,zam.Sośnica.Internowany przez NKWD,bd.o deportacji do ZSRR.

105.Mrowiec (Mrowietz) Paweł (Rafał) syn Jana – ur.1898.10.12 w Orzesze,zam.Orzesze – Zawiść.Aresztowany przez NKWD 1945.02.12,deportowany do ZSRR .Batalion roboczy nr 1236 -huta im.Woroszyłowa,obecnie Alczewsk.Zmarł 1945.08.25 podczas powrotu z łagu. Świadek zgonu – Roman Fiala.

(dopisał Adam Kopczyński – informacje od Henryk Sontag – krewny) – “ Rafał (Paweł) Mrowiec  pracował na Elektrowni “Łaziska”, na skutek wypadku w pracy stracił wzrok.Pomimo kalectwa został w 1945  deportowany do ZSRR i już nie powrócił.W domu pozostała żona Gertruda Mrowiec z 8 letnią córką Wandą”

Na fotografiach Rafał (Paweł) Mrowiec – zdjęcie  niemieckiej książeczki wojskowej oraz fotografia z okolic domu w Zawiśći.

 

106.Mrucew Franciszek syn Andrzeja – ur.1899,zam.Orzesze,aresztowany przez NKWD w lutym 1945 .Podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,podobóz nr 1  obozu nr 280 Stalino ( obecnie Donieck).

107.Musioł (Musiol) Jan syn Franciszka – ur.1910.11.11 w Palowice,zam.Orzesze.- Gardawice.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.04.09.Deportowany do ZSRR,nie powrócił.

108.Musioł (Musiol) Maksymilian syn Franciszka – ur.1906.07.24 w Pawłowice ,zam.Orzesze- Zazdrość.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.23 jako podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (dziś Turkmenbaszy) .W sierpniu 1945 odesłany do batalionu roboczego nr 2021 Stalingrad -Fabryka Maszyn im.Pietrowa.Zwolniony do domu 1945.12.17.

109.Muszer (Muscher) Wiktor syn Franciszka – ur.1910 w Orzesze,zam.Orzesze.Ślusarz-kolejarz, aresztowany przez NKWD 1945.02.23 jako osoba wspomagająca III Rzeszę ( kopał okopy).Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (dziś Turkmenbaszy) .W sierpniu przekazany do obozu 520 Grozny, 1945.12.02 przekazany do obozu 228,następnie do obozu 284 Brześć.

110.Myszor Wincenty – ur.1915.01.01 w Orzesze – Zgoń ,zam.Zgoń.Robotnik leśny,dezerter z Wehrmachtu. 2 lata ukrywał się w lasach .Aresztowany przez NKWD ,bd. o deportacji do ZSRR.

111.Niemiec (Niemietz) Bernard syn Wojciecha – ur.1927.07.15 w Orzesze – Zawada,zam.Zawada.Uczeń ślusarski,aresztowany przez żołnierzy Armii Czerwonej za ukrywanie Niemców (1945.02.26).Deportowany do ZSRR, obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy). W sierpniu 1945 odesłany do domu.

112.Niewolik Józef syn Franciszka – ur.1927.03.19 w Orzesze ,zam.Orzesze.Ślusarz,uczył w niemieckiej szkole.Aresztowany przez NKWD 1945.02.23 ,deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (dziś Turkmenbaszy) .W sierpniu 1945 r odesłany do domu.

113.Nowak Augustyn syn Jana – ur.1893.10.01 w Orzesze- Zawiść ,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy  1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.Zmarł 1945.07.27. Świadek zgonu – Leon Iwczok.

114.Nowak Karol syn Karola.- ur.1897 w Orzesze..Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR. Batalion roboczy nr 1236 huta im.Woroszyłowa ,obecnie Alczewsk.

115.Nowak Wilhelm syn Rudolfa – ur. 1896 r w Orzesze – Zawiść ,zam.Leszczyny.Elektryk,aresztowany przez NKWD 1945.02.24.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.05.09 . Świadek zgonu Alojzy Skrzypczyk.

116.Nowak Wilhelm- ur.1903.04.25 ,zam.Orzesze.Górnik ,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Powrócił ,podjął pracę w kopalni “Bolesław Śmiały”..

117.Nowok Robert – ur.1909.08.16 ,zam.Orzesze – Gardawice.Górnik,aresztowany przez NKWD 1945.04.09 ,deportowany do ZSRR.Powrócił ,podjął pracę w kopalni “Bolesław Śmiały”.

118.Oleś (Oles) zd. Kolańczak (Kolanczy) Marta córka Karola – ur.1926.04.06 w Orzesze – Jaśkowice,zam.Jaśkowice.Uczennica,aresztowana przez NKWD za uchylanie się od robót przyfrontowych.oraz przynależność do organizacji niemieckich dziewcząt. Zabrana do Krakowa, deportowana do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy), w sierpniu 1945 przekazana do obozu 520 Grozny,w 1945.odesłana od obozu 228, następnie do obozu 284 Brześć.Powróciła do domu w listopadzie 1947 r

119.Oślizło (Oslizlo) Henryk – ur.1897.07.08 ,zam Orzesze- Woszczyce.Robotnik , aresztowany przez NKWD 1945.02.15.Zabrany do Bielska,deportowany do ZSRR,,obóz nr 516 Krasnowodzk (dziś Turkmenbaszy) .Zmarł 1945.05.20, pochowany w mogile nr 35.

120.Panek ( Pannek) Jan syn Macieja – ur.1897.06.24 w Orzesze ,zam . Zabrze. Internowany przez NKWD 1945.02.16 .Zabrany do obozu w Łabędach ,deportowany do ZSRR.Obóz nr 2013 Smolewicze -Zakład Wydobycia Torfu im.Ordżonikidze – obwód Mińsk (Białoruś).Zmarł 1945.10.21 podczas powrotu z łagru.Świadek zgonu – Piotr Michna.

121.Parchański (Parchanski) z domu Tomala Waleska córka Józefa – ur.1903.10.20 w Bzie,zam.Orzesze- Gardawice. Aresztowana przez NKWD 1945.03.05 ,deportowana do ZSRR ,obóz nr 222 Aktiubińsk.Powróciła do domu.

122.Paszek (Paschek) Wiktor – ur.1887.07.26 w Orzesze- Zazdrość ,zam. Łabędy.Aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).

123.Pietron (Pietroń) Emil syn Jana – ur.1902.09.23 w Orzesze – Zawiść,zam.Bobrek.Górnik, aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR. .Batalion roboczy  1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.Powrócił do domu ,podjął pracę w kopalni “Szombierki”.

124.Pika (Peka) Karol syn Stefana – ur.1899 w Paniówki,zam.Orzesze- Gardawice.Górnik,aresztowany przez MO,przekazany do NKWD. 1945.02.22 deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 przekazany do batalionu roboczego nr 2021 Stalingrad – Fabryka Budowy Maszyn im.Pietrowa.

125.Placek (Platzek) Konrad syn Józefa – ur.1902.02.26 w Orzesze – Jaśkowice,zam.Rokitnica.Górnik ,kopalnia “Rokitnica”.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1208 ,osada kopalni “Nikanor”,obecnie Alczewsk. Zmarł 1946.11.02,pochowany mogiła nr 102,kwatera nr 5.

126.Ploch Eryk syn Piotra – ur.1928.04.18 w Orzesze,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1954.02.26.Deportowany do ZSRR , batalion roboczy nr 1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.

127.Pławecki (Plawetzki) Paweł syn Szymona- ur.1886,zam.Orzesze – Gardawice .Brygadzista – inwalida. Aresztowany przez NKWD jako podejrzany o przynależność do niemieckiej organizacji charytatywnej.Deportowany do ZSRR,  obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 przekazany do obozu nr 520 Grozny,następnie do obozu 228 i do obozu 284 Brześć.

128.Pławecka Maria – zam.Orzesze-Gardawice,aresztowana przez NKWD,deportowana do ZSRR. 

129.Porwolik Franciszek syn Franciszka – 1891.01.02. w Orzesze-Gardawice,zam.Gardawice.Rolnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.20 ,deportowany do ZSRR. Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.05.22(23).Pochowany mogiła nr 35.Świadek zgonu -Paweł Pławecki.

130.Porwolik (Mrowiec) Gertruda – ur.1928.03.06 w Orzesze-Gardawice,zam.Zawiść.Zabrana w marcu 1945 do kopania okopów,deportowana do ZSRR.Obóz nr 513 Kandałaksza ,rejon Archangielsk.Pracowała w kamieniołomie ,wyrębie lasu oraz w kuchni.Odesłana do domu 1945.12.15,powróciła przez Białą Podlaska 1946.01.10.

131.Porwoł (Porwol) Jan syn Franciszka – ur.1904.02.23 w Orzesze – Zgoń,zam.Zgoń.Robotnik ,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Obóz nr 525 Prokopiewsk ,tzw.obóz anżersko-sudżeński.Podobóz Krasnaja Gorka.Nie powrócił.

132.Porwoł Karol – ur.1900.09.05 -Orzesze-Zgoń.Górnik,aresztowany przez NKWD.Deportowany do ZSRR,nie powrócił.

133.Porwoł (Porwol) Maksymilian – zam.Orzesze-Zgoń.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

134.Prochacki (Prochatzki) Józef syn Józefa – ur.1902 w Ruda ,zam.Orzesze -Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.23,deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.

135.Pukocz Stefan – ur.1907.12.21 zam.Orzesze-Gardawice.Robotnik,aresztowany przez NKWD .Zabrany  do Krakowa,deportowany do ZSRR.Powrócił ,podjął pracę w kopalni “Waleska”..

136.Roger Jan – zam.Orzesze,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

137.Rybak Karol – ur.1909.01.28 – zam.Orzesze-Woszczyce..Aresztowany przez NKWD 1945.04.04 ,brak danych o deportacji do ZSRR.

138.Ryzner Karol – zam.Orzesze,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

(dopisał Adam Kopczyński – informacje od Adam Profaska (krewny) -“ Właściwe nazwisko Karol Rösner – w czasie wojny pracował na kopalni Makoszowy. Po “Wyzwoleniu” koledzy ostrzegali go “że coś się na niego szykuje”.Karol Rösner odpowiadał im ” niymożliwe,jo nic złego niy zrobił”. Gdy wracał z szychty został schwytany przed domem uwięziony i wywieziony do ZSRR.Zmarł w obozie w Turkmenbaszy.”

Poniżej Karol Rösner z żoną , drugie zdjęcie z 1942 z córką.

 

139.Skotniczy Alojzy syn Jakuba – ur.1900.07.11 w Palowice ,zam.Orzesze-Zazdrość i Woszczyce.Górnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.24 jako podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.07.25(28).Pochowany mogiła nr 29.Świadkowie zgonu – Paweł Lip,Wiktor Wolnica.

140.Skowron Józef – ur.1907.02.05 w Orzesze-Zgoń,zam.Zgoń.Górnik,aresztowany przez NKWD .Podejrzewany o przynależność do NKWD,deportowany do ZSRR.Powrócił,podjął pracę w kopalni “Bolesław Śmiały”.

141.Skrzypczyk Karol ur.1910 w Orzesze – Zgoń.Górnik z kop.”Miechowice”.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

142.Skutela (Skutella) Bernard syn Wilhelma – ur.1927.08.15 ,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1945.03.26.Deportowany do ZSRR,batalion roboczy  1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.

143.Smolka ( Smołka) Fryderyk- ur.1912.01.03 ,zam.Orzesze-Gardawice.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.04.11,zabrany do Bielska.Brak danych o deportacji do ZSRR.

144.Smyrek Józef syn Józefa – ur.1902.10.30 – w Orzesze-Zawiść,zam.Łubniów.Robotnik,internowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 502 Zaporoże ,osada nr 6.Zmarł 1947.06.01,pochowany mogiła nr 54,kwatera 3.Świadek zgonu – Maksymilian Moczko.

145.Sobczyk Augustyn syn Emila – ur.1892.09.25 w Orzesze,zam.Orzesze.Palacz,aresztowany przez NKWD 1945.02.10.Deportowany do ZSRR,obóz nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).Zmarł 1945.05.25 .Świadek zgonu – Fryderyk Szymik.

146.Sojka Robert – zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

147.Sohl Maria – zam.Orzesze-Zawiść.Aresztowana przez NKWD,deportowana do ZSRR.Nie powróciła.

148.Spendel (Spandel) Augustyn – ur.1904.01.13 zam. Orzesze- Zawiść.Laborant ,aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

149.Spyra Jerzy syn Mikołaja – ur .1907.12.19 Orzesze,zam.Orzesze.Ślusarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.16.Deportowany do ZSRR,,obóz nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).Zmarł 1945.09.17.Świadek zgonu – Augustyn Kozak.

150.Suślik (Suslik) Mieczysław – ur.1927,zam .Orzesze.Aresztowany przez NKWD,bd.o deportacji do ZSRR.

Dej pozōr tyż:  Pedagogika Silesiana #6

151.Swadźba zd.Masny  Marta córka Karola- ur.1894.03.18 w Łaziska Górne,zam.Orzesze-Jaśkowice. Aresztowana przez NKWD deportowana do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarła 1945.05.15 . Świadek zgonu Alojzy Syrnicki.

152.Syrnicki Alojzy syn Pawła – ur.1925.08.31 w Orzesze-Jaśkowice, zam.Jaśkowice.Robotnik,aresztowany przez NKWD za ukrywanie Niemca.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Powrócił przez Poznań 1925.10.22

153.Syrnicki Józef syn Karola – ur.1908 w Orzesze-Jaśkowice,zam.Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.16.Deportowany do ZSRR.Batalion roboczy nr 1236 Woroszyłowsk -huta im.Woroszyłowa,obecnie Ałczewsk.

154.Syrnicki Józef syn Pawła- ur.1924.08.30 w Orzesze-Jaśkowice,zam.Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.27,deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 przekazany do obozu nr 520 Grozny.W 1945.12.02 przekazany do obozu 228, następnie do obozu nr 284 w Brześciu.

155.Syrnicki Paweł – ur.1896.09.06 ,zam . Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD w lutym 1945.Bd o deportacji do ZSRR.

156.Szaforz Teodor syn Jana- ur.1904.05.10 zam.Orzesze-Zazdrość.Robotnik,aresztowany przez NKWD,podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.06.20 ,pochowany mogiła nr 79.

157.Szafraniec zd.Drobny Bronisława córka Pawła – ur.1927.08.20 (1927.09.20).w Orzesze-Jaśkowice,zam.Jaśkowice.Aresztowana przez NKWD 1945.03.08 ,deportowana do ZSRR.Obóz nr 513 Kandałaksza ,rejon Archangielsk.Pracowała w kamieniołomie ,wyrębie lasu oraz w kuchni.Odesłana do domu 1945.12.15.Powróciła 1946.01.10.

158.Szary (Schary) Henryk syn Jerzego – ur.1879.08.16 w Orzesze,zam.Orzesze-Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR.Zmarł 1945.03.25 podczas powrotu z łagru w rejonie Dubna.Świadek zgonu – Franciszek Szlosarek.

159.Szauder (Schauder) józef syn Józefa – ur.1898.09.10 w Orzesze-Jaśkowice,zam.Jaśkowice.Gospodarz,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR,obóz 506-Kopejsk(rejon Czelabińska). Zmarł 1945.08.28,świadek zgonu – Paweł Miklis.

160.Szczepek Ernest syn Wincentego – ur.1928.03.24 w Orzesze,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1945.02.24 jako podejrzany o przynależność do niemieckiej organizacji młodzieżowej.Deportowany do ZSRR 1945.07.24 ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł ,pochowany mogiła nr 28.

161.Szczepek Teodor – zam.Orzesze-Gardawice.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

162.Szklorz Jan – zam.Orzesze – Gardawice.Robotnik,aresztowany przez NKWD w styczniu 1945.Zabrany do Częstochowy.Bd.o deportacji  do ZSRR.

163.Szmajduch Franciszek – ur.1909.08.07 w Orzesze,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD w lutym 1945,zabrany do obozu nr 1 w Koźlu .Zwolniony 1945.08.07.

164.Szmatloch (Smatloch) Emma córka Oskara – ur.1899 w Orzesze,aresztowana przez NKWD 1945.02.23,deportowana do ZSRR ,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).

165.Sznapka (Schnapka) Franciszek syn Pawła – ur.1904.05.07 w Orzesze-Zazdrość,zam.Orzesze.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR..Batalion roboczy  1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5.Zmarł 1945.05.10.Świadek zgonu – Jan Iwczok.

166 . Sznapka (Schnapka) Paweł syn Jana – ur 1893.01.14 w Orzesze-Królówka ,zam.Królówka.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

167.Szrubasz (Szrubarz) Józef syn Franciszka – ur.1892.02.15 w Orzesze-Woszczyce,zam.Orzesze-Zazdrość.Robotnik,brał udział w I Wojnie i III Powstaniu Śląskim.Powołany do Volkssturmu uciekł .Aresztowany przez NKWD w lutym 1945 ,deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.05.14,pochowany mogiła nr 35.Świadek zgonu – Wilhelm Więcek.

168.Sztajer (Sztorej) Alojzy Alojzy syn Jana- ur.1905.05.03 w Bytom,zam.Orzesze – Jaśkowice.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.03.27.Świadek zgonu- Alojzy Knapczyk.

169.Szustok Wilhelm syn Alojzego – ur.1897 w Orzesze.Aresztowany przez NKWD 1945.02.15,deportowany do ZSRR.,obóz nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).

170.Szymura (Schymura) Antoni – ur.1904 w Kobylice,zam.Orzesze-Zgoń.Górnik,aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

171.Śmiegoń (Smiegon) Jan – ur.1911.08.04 w Orzesze,zam.Sośnica.Aresztowany przez NKWD,Bd.o deportacji do ZSRR.

172.Śmieszek Józef – ur.1910.03.13 ,zam. Orzesze- Jaśkowice. Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

173.Świaczny Emanuel syn Józefa – ur.1895.03.22 w Orzesze-Zawiść,zam.Katowice.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Zmarł 1945.10.15.

174.Świaczny Paweł syn Jana – ur.1914.11.16 w Kuźnia Raciborska ,zam.Orzesze.Laborant,aresztowany przez NKWD 1945.04.17.Deportowany do ZSRR,obóz Karaganda..W 1947 rodzina złożyła wniosek o uznanie za zmarłego,wniosek odrzucono.Powrócił w 1947.

175.Świerkot Jan – zam.Orzesze – Zawiść.Aresztowany przez NKWD,zabrany do obozu w Blachowni Śląskiej ..Nie został zwolniony.

176.Targiel Józef syn Pawła – 1901.03.08 w Mokre, zam.Orzesze-Gardawice.Aresztowany przez NKWD 1945.02.17 .Deportowany do ZSRR,batalion roboczy 1236 Woroszyłowsk ,huta im.Woroszyłowa.Chorował,odesłany do domu w listopadzie 1945.Zmarł 1945.12.18 podczas powrotu z łagru. Świadek zgonu Jan Kałuża. 

177.Tkocz Gertruda córka Ludwika – ur.1913 Orzesze.Aresztowana przez NKWD,deportowana do ZSRR.Obóz nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).

178.Urbański Leon syn Tomasza- ur.1909.06.17., zam.Orzesze.Kowal,aresztowany przez NKWD 1945.02.24,deportowany do ZSRR.Batalion roboczy  1063 Pietrowka Trudowskaja.-kopalnia nr 5 

(dopisał Adam Kopczyński – informacje i zdjęcia od rodziny Urbański z Orzesza- “Urbański Leon wrócił do Orzesza pieszo wraz z kompanem z Ornontowic.Wrócili pieszo po ostrzeżeniu rosyjskiego straznika .Pewnego dnia ogłoszono że z po likwidacji sowieckiego obozu w którym przebywali wyruszy powrotny pociąg do Katowic.Strażnik ostrzegł ich żeby nie wsiadali do tego pociągu jeżeli chcą przezyć  i wskazał im drogę ucieczki. Wg. relacji Leona Urbańskiego ten pociąg nigdy do Katowic nie przyjechał , los tych którzy mieli nim powrócić pozostał nieznany ” )

Na fotografiach Leon Urbański z żoną Anastazją i synem Janem.

 

179.Walasz Teodor – ur.1900.08.12 w Orzesze – Zgoń,zam.Zgoń .Robotnik leśny,aresztowany przez NKWD.Podejrzewany o przynależność do niemieckiej organizacji pracowniczej.Deportowany do ZSRR.Nie powrócił.

180.Walczok Antoni syn Jana – ur.1908.05.05  w Orzesze,zam.Ornontowice.Górnik-ślusarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.27 .Podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,zmarł 1945.08.29.

181.Walczok Franciszek-zam.Orzesze.- aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.

182.Warzecha Stefan – ur.1907.07.10 w Mościska ,zam.Orzesze-Gardawice .Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.03.02.Deportowany do ZSRR.

183.Widuch Jan – ur.1905.05.09 w Orzesze – Zawiść,zam.Zabrze.Aresztowany przez NKWD 1945.02.17 ,deportowany do ZSSR.Rejon Woroszyłowgradu,obecnie Ługańsk.Zmarł w kopalni w wypadku- przygnieciony kamieniami. Świadek zgonu – Paweł Olejnik,Franciszek Nawrot.

184.Wiewióra Michał syn Józefa – ur.1915.10.01 ur.w Gilowice ,zam.Orzesze – Gardawice.Robotnik rolny,od 1942 na przymusowych robotach rolnych w III Rzeszy.Aresztowany przez NKWD 1945.02.21,podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 odesłany do domu.

185.Wilczek Antoni syn Józefa – ur.1903.10.17 – w Orzesze-Zawada,zam.Orzesze-Jaśkowice.Kolejarz -pomocnik maszynisty.Aresztowany przez NKWD 1945.02.25.Podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront ‘Deportowany do ZSRR.Obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Ciężko chory,przewidziany do zwolnienia,zmarł 1945.07.13.Pochowany mogiła nr 17.

186.Wilczek Wilhelm syn Piusa – ur.1900.04.16 w Orzesze-Woszczyce,zam .Orzesze-Zazdrość.Górnik-tokarz,aresztowany przez NKWD 1945.02.24..Podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Powrócił 1945.08.27.

187.Wilner (Willner) Alojzy syn Józefa – ur.1903.10.01 w Orzesze – Zawiść,zam.Mała Ruda (Biskupic).Górnik ,aresztowany przez NKWD 1945.02.24..Podejrzewany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Odesłany do batalionu roboczego nr 2021 w Stalingrad – Fabryka Maszyn im.Pietrowa.Powrócił do domu..

188.Winkler Augustyn syn Tomasza- 1896.08.14 w Gostyń,zam.Orzesze .Górnik,aresztowany przez NKWD w lutym 1945.Deportowany do ZSRR,obóz nr 1236 Woroszyłowsk-huta im.Woroszyłowa (obecnie Alczewsk).Powrócił do domu.

189.Witek (Wittek) Wilhelm syn Józefa – ur 1895.05.27 w Orzesze-Zawada,zam.Orzesze- Zawada,Zazdrość.Górnik ,aresztowany przez NKWD w lutym 1945.Deportowany do ZSRR.Pojawiły się niesprawdzone informacje że zmarł 1945.05.07 w obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Rodzina w 1948 r złożyła wniosek o uznanie za zmarłego,wniosek odrzucono.

190.Wojtaszek Alfred – ur.1899.08.04 ,zam.Orzesze.Stolarz-kolejarz, aresztowany przez NKWD w lutym 1945.Deportowany do ZSRR,powrócił do domu.

191.Wolnica Wiktor syn Józefa – ur.1902.09.04 w Sośnica ,zam.Orzesze-Zazdrość.Konduktor,aresztowany przez NKWD 1945.02.23.Podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Ciężko chorował,powrócił do domu.

192.Wolnik Walenty – ur.1904.02.14 ,zam.Orzesze-Gardawice .Robotnik ,aresztowany przez NKWD 1945.04.09.Zabrany do Bielska,bd.o deportacji do ZSRR.

193.Wróbel Józef syn Jana – ur.1895.03.10  Biadaczyn,zam.Orzesze-Jaśkowice.Rolnik,aresztowany przez NKWD .Deportowany do ZSRR ,obóz nr 506 Kopejsk,rejon Czelabińska.Zmarł 1945.10.16.

194.Wyleżuch Bolesław syn Stanisława – ur.1927.04.04 ,zam.Orzesze.Robotnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.23.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).Zmarł 1945.09.11,pochowany mogiła nr 75.

195.Zacher Karol – ur.1893.09.20 w Orzesze-Zgoń,zam.Zgoń.Rolnik,naczelnik gminy do 1939.Aresztowany przez NKWD,podejrzany o przynależność do niemieckiej organizacji.Bd.o deportacji do ZSRR.

196.Zajusz Albert-ur.1909 w Orzesze.Aresztowany przez NKWD ,deportowany do ZSRR..Batalion roboczy nr 1063 kopalnia nr 5 Pietrowka Trudowskaja.

197.Zieliński Alojzy syn Józefa – ur.1909.03.27 w Orzesze,zam.Czuchów.Górnik z kopalni Dębieńsko.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Obóz nr 99 Karaganda.(Kazachstan).Zmarł po chorobie podczas transportu 1945.05.07.Świadkowie zgonu – Jan Grzegorzyca,Jan Steuer.

198.Zipcer (Cipcer) Wilhelm syn Józefa – ur.1904.06.01 w Orzesze,zam.Orzesze – Zawiść.Aresztowany przez NKWD,deportowany do ZSRR.Batalion Roboczy Woroszyłowsk,obecnie Alczewsk.Zmarł po chorobie, świadek zgonu – Fryderyk Szymik.

(dopisał Adam Kopczyński – informacje i zdjęcia od Irmina Zipcer (krewna)- “czasie II Wojny Wilhelm Zipcer pracował na kopalni “Bobrek ”  w Bytomiu.”

Na zdjęciach Wilhelm Zipcer z żoną Imgardą i synem.

 

 

199.Zwyrtek Ryszard syn Jana- ur.1907.09.22 w Orzesze-Zazdrość,zam.Palowice.Górnik,aresztowany przez NKWD 1945.02.26 podejrzany o przynależność do Deutsche Arbeitsfront.Deportowany do ZSRR,obóz nr 516 Krasnowodzk (obecnie Turkmenbaszy).W sierpniu 1945 odesłany do domu.

Aktualizacja po informacji czytelników tekstu:

200.Nosek Stanisław – ur.1903.11.14 w Zawada ,zam.Zawada- aresztowany przez NKWD w lutym 1945 r ,deportowany do ZSRR ,batalion roboczy nr 1063 kopalnia nr 5 Pietrowka Trudowskaja .

201.Głodek Jerzy – zam.Orzesze ul.Jaśkowicka – zabrany przez Sowietów z domu , brak dalszych informacji

202.Bańczyk Alojzy – ur.1906.12.10 – w Zawada,zam.Zawada .Murarz ,aresztowany przez NKWD .Deportowany do ZSRR ,zmarł 1948.12.31 (data zgonu symboliczna- brak świadka zgonu).

203.Bańczyk Jan syn Alojzego – ur.1905.06.15 w Katowice,zam.Zawada aresztowany przez NKWD w styczniu 1945 ,podejrzewany o służbę w Volkssturm,deportowany do ZSRR.Prawdopodobnie do obozu nr 222 Aktiubińsk,potem obóz nr 99 Karaganda .W 1947 r rodzina złozyła wniosek o uznanie za zmarłego,sąd umorzył postępowanie.Powrócił w 1950 r.

W czasie i po zakończeniu wywózek przez Sowietów wielu Ślązaków trafiało do polskich obozów, ale to odrębny temat..

Znając życie zdajemy sobie sprawę że powyższa lista wymaga uzupełnień i poprawek. Przez całe lata temat był przemilczany lub zakłamywany.Wszystkich którzy mają jakieś wiadomości,fotografie itp  związane z osobami z listy ,bądź wiedzą o innych nie wymienionych ofiarach prosimy o kontakt na adres mailowy 

stowarzyszenie.orzesze@gmail.com

Informację nt. ofiar z rejonu Orzesza czerpałem z nast. źródeł :

– Dariusz Węgrzyn -“Księga aresztowanych ,internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r”- wydawca -Instytut Pamięci Narodowej 2021

–  Dariusz Woźniczka – ” Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów” – wydawca – Wydawnictwo “Śląsk” 1996

– Praca zbiorowa “Dzieje Orzesza po 1945 roku” -wydawca – ARW “Vectra” 2003

– materiały własne i relacje mieszkańców Orzesza i okolic.

Bardzo dziękuję p.dr.Dariusz Węgrzyn za  wyrażenie zgody na korzystanie z jego materiałów wykorzystanych w książce “”Księga aresztowanych ,internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r”

Adam Kopczyński

Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze.

 

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

5 kōmyntŏrzi ô „Tragedia Górnośląska – Orzesze i okolice. Lista ofiar

 • 23 listopada 2022 ô 18:58
  Permalink

  Brakuje Mojego dziadka Glodek {Głodek) Jerzy zamieszkały na obecnej ul.Jaśkowickiej .Ruscy zabrali go z placu i ślad ponim zaginoł bez wieści

  Ôdpowiydz
  • 24 listopada 2022 ô 09:48
   Permalink

   Dziynki , napisz na maila cos więcej np.data urodzenio itp mail:stowarzyszenie.orzesze@gmail.com

   Ôdpowiydz
  • 23 listopada 2022 ô 10:51
   Permalink

   Dziękuję za info. Potwierdziła się historia mojego dziadka, o której słyszałam…

   Ôdpowiydz
 • 22 listopada 2022 ô 17:07
  Permalink

  Dzisioj just downo niy zyjom dzieci od tych wywiezionych do Rusyje, kto mo lo nich pamiyntac. Je trocha tabulek np w Mikolowie, Laziskach Gornych na ratuszu, we Zobrzu na Muzeum Gornictwa, abo we kosciele we Debiensku, a jedna arcybiskup Skworc odslonil we piwnicy kosciola Kajs na Ukrainie, pora lot curik. Ale i tak wszskich wywiezionych niy idzie porachowac, znolech chopa ze Zowady Stanislawa Nosek, tukej Go ni ma, a byl just na liscie we tygodniku Gornik.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza