Irek Widera: Jo! Jo terozki mōm srogo staroś…

Tōż terozki mōm srogo staroś

Dwojacznie mi przidzie szrajbować

Dwa brify wypuszczać do świota

A rymy ku tymu bajstlować.

Jedyn brif słać na połednie

Do sztatu kaj mocka rybnikōw

Kaj ōpa mōj z inkszymi bajtlami

Ku szuli gnoł bez szczewikōw

Drugi brif trefi na pōłnoc

Do sztatu co kejsik bōł truty

Hań życio połōwka lazowoł

Mój starzik we hucie do huty.

Dwa brify a kożdy z rymami

Dyć ślympia nad biołōm szkartkōm

Atoli mi ftoś przepowiedzioł

„bez zima ô ryma je drabko”

A przeca jo taki szrajber

Co raczyj wynokwio rōmany

Gyszichty ô bajtlach spod hołdy

A kōnszty jednoakciane.

Wroz czuja sie kej jaki raper

Przibrany brat Eminyma

Znocie tyn film „Ôsmo mila”?

Hań durch sie chajali we rymach.

Ausdrukami sie prali po pysku

Fuckali na wszyskie strōny

A sam je ôszkliwym siarōństwym

Ganz ajnfach sowo: „pierōny”.

To beztoż niy byda dziwoczył

Niy sprowia sie czopki bez dekla

Galotōw z krokiym do klina

Ze kapucōm ôwerol a keta.

A jeszcze w tym filmie widziołech

I możno tak je w Hameryce

Rapery doś wartko citali

Kej yno zejrzeli „Police”.

Dyć my tyż mōmy Wachtyrza

Szandara co godki wachuje

I choć to niyleko spokopić

Poetōm ôn fest patrōnuje.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza