TG: Wypłaciyli sie 66 tys. ze cudzyj karty

W czasie spōlnych działań tarnogōrscy kryminalni i policyjōny z Wydziału do Walki z Cyberprzestympczościōm KWP w Katowicach zastawiyli 4 ôsoby, co prziwłŏszczōnōm kartōm bankōmatowōm wypłaciyły z niywłŏsnego kōnta bez 66 tys. zł. Na kōnto prziszłych kŏr i grziwiyn kryminalni zabezpieczyli u podyjzdrzanych auto jak tyż inksze wertowne rzeczy. Prokuratōr ôbjōn sprŏwcōw policyjnym dozorym. Grozi im do 10 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tarnogōrscy policyjōny dostali zgłoszynie ô prziwłŏszczyniu karty bankomatowej i wypłacyniu z niyswojigo kōnta bez 66 tys. zł. Sprawōm zajōnli sie tarnogōrscy kryminalni pospōł z policyjōnami z Wydziału do Walki z Cyberprzestympczościōm Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Katowicach.

Ino dwa dni po zgłoszyniu wachtyrze prawa wpadli na szlak sprŏwcōw i wytypowali potyncjalnych złodzieji. Policyjōny zastawiyli do tyj sprawy 4 ôsoby: 18 lŏt modõ miyszkankã krysu lublinieckigo jak tyż 3 chopōw 19 do 27 lŏt modych – miyszkańcōw krysu rybnickigo. Zastawiyni trefiyli do policyjnego heresztu. Mōndurowi uzdali, iże sprŏwcy w czasie 8 dni pŏrã razy dziynnie wypłacali pijōndze z kōnta pokrziwdzōnych i dokludziyli tak do kwoty bez 66 tys. zł. Wypłat dokōnowali w roztōmajtych miastach m.in. w Tarnowskich Gōrach, Krakowie, Zakopanym, a nawet w Holandyji. Za skradzione tak pijōndze, raubiyrze kupiyli sie m.in. auto ôsobowe, zygarki, jak tyż masziny elektrōniczne.

Wszyjske te rzeczy ôstały zabezpieczōne ôd policyjōnōw na kōnto prziszłych kŏr i grziwiyn. Po przedstawiyniu ôbskarżyń, prokuratōr przi wszyjskich zastawiōnych zastosowoł policyjne dozory. Grozi im do 10 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KPP Tarnowske Gōry

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza