Szlakym żydowskich światōw na Gōrnym Ślōnsku. Nicolai / Mikołōw – zaproszynie

Historyjŏ miast Gōrnego Ślōnska to je historyjŏ przenikaniŏ sie kultur i religiji. Tukej miyszkali Niymcy, Ślōnzŏcy, Czesi, Żydzi, Polŏcy. Jejich koegzystyncyjŏ była moc wert dlŏ regiōnu. Rozmajte społeczności społym budowały miasta czynsto we ôparciu ô włŏsne tradycyje i preferyncyje kulturowe. To historyczne pogranicze było przijaznym placym dlŏ Żydōw. Ôni, jako myńszość etnicznŏ i religijnŏ gōrnoślōnskich ôstrzodkōw, budowali włŏsne świōntynie, szkoły, budōnki użyteczności publicznyj, zakłŏdali smyntŏrze, spōłtworzili miastowõ tkankã swojōm robotōm za handlyrzōw, rzymieślnikōw, industryjalistōw abo za elitã intelektualnõ. Posuchejmy ô historyji gmin żydowskich w srogich miastach naszego regiōnu.

Zatarte ślady to nić przewodniŏ wykładu Marcina Piechule, co przibliży suchŏczōm niy ino historyjõ Mikołowa, ale przede wszyjskim weznie nŏs w rajzã po niywidzialnych za piyrszym wejzdrzyniym śladach życiŏ społeczności żydowskij kejś zamiyszkujōncyj tyn plac. Pōnadto poznōmy tak biografije znanych mikołowianōw pochodzyniŏ żydowskigo, jak i historyjõ żydowskigo smyntŏrza, zlokalizowanego na tamtejszym rozlygłym zniesiyniu – nojstarszy zidyntyfikowany nagrobek, datowany na 1726 r., upamiyntnioł Chaima syna Judy Lejba. Dowiymy sie tyż, iże na przełōmie XIX i XX w. mocka Żydōw wyjechała z Mikołowa, a podszukowania nad dziejami tyj społeczności – kludzōne terŏźnie ôd Mikołowskigo Tŏwarzistwa Historycznego – przizwolōm nōm zrozumieć, iże zatarte ślady idzie na nowo ôdkryć i ôżywić.

Tref pokludzi Marcin Piechula.

Termin: Sztwŏrtek, 7 lutego 2019, godz. 18.00
Miyjsce: , Dōm Pamiyńci Żydōw Gōrnoślōnskich, Gliwice, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14
Stymp wolny, liczba miejsc ôgraniczōnŏ
Ôrganizatōr: Muzeum w Gliwicach

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Foto na wiyrchu: Smyntŏrz żydowski w Mikołowie, autōr krzekot / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza