Szandarzi chyciyli samobōjcy

Policyjōny z cieszyńskij kōmyndy uretowali 25-latka, co prōbowoł sie pozbyć życiŏ. Gibkŏ ryakcyjŏ i spōłpraca policyjōnōw dokludziyła do ôdnŏdniyńciŏ desperata. Policyjōny chyciyli go w ôstatnij chwili.

W wtorek na wieczōr po godzinie 19 dinst policyje w Cieszynie ôstoł powiadōmiōny, iże 25-letni miyszkaniec Cieszyna chce popołnić samobōjstwo. Podle sebranych ôd dinstu informacyji chop mioł łyknōńć niyôkryślōnõ wielość roztōmajtych medycyn. Policyjōn zarŏz ôbsztalowoł plac zamiyszkaniŏ 25-latka i skerowoł tam patrol interwyncyjny. Po chwili policyjōny byli już na miyjscu. Wytrzaśli dźwiyrze ôd pōmiyszkaniŏ, ale żŏdnego tam niy było. Informacyjŏ ô miyszkańcu Cieszyna społym z jego rysopisym ôstała przekŏzanŏ wszyjskim patrolom. Sytuacyjŏ była barzo uwŏżnŏ. Piyrsi chopa dozdrzeli policyjōny patrolu interwyncyjnego jak tyż wywiadowcy z cieszyńskij kōmyndy. Desperat stoł na moście. Jak ôbejzdrzoł radiowōz, to wziōn przechodzić na drugõ strōnã barierki. Policyjōny wiedzieli, iże ważnŏ ja kożdŏ sekunda, tōż zarŏz ciepli sie w jego strōnã i go chyciyli. 25-latek ôstoł przekŏzany retownikōm medycznym i przewieziōny do lazarytu.

Fot.: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza