Świyntŏ Barbora na świecie

Podle wierzyń świyntŏ Barbora to była wczesnŏ świyntŏ krześcijańskŏ ze Baalbek we Libanie, co wtynczŏs nazywało sie Heliopolis Syryjske. Jeji miano nojwcześnij idzie znojś we siōdmym stoleciu i beztōż uznŏwanŏ je za mit. We 1969 kościōł wyciep jã ze Ôgōlnego Kalyndŏrza Rzimskigo, ale ôstawiōł jã we wykazie świyntych Kościoła Katolickigo.

Barbora patrōnuje wszyjskim, co mogōm przi robocie narŏz stracić życie: hajerōm, kopaczōm tunelōw, płatnyrzōm, rusznikŏrzōm i wszyjskim, co robiōm ze materyjami wybuchowymi.

Po hiszpańsku santabárbara, po italijańsku Santa Barbara, po starofrancusku Sainte-Barbe wszyjske ôznaczajōm magazyn prochu we fortecy abo na szifie. Kejś porzōnd trzimało sie figurã ôd świyntyj Barbory we takim magazynie.

Świyntŏ patrōnuje tōż Italijańskij Marynarce Wojynnyj, artyleryji Brytyjskij Krōlewskij Marynarki Wojynnyj, artyleryji Armije Irlandzkij inkszym tajlōm armiji na świecie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We cyntralnyj Europie nojbarzij celebruje sie jã przi robocie w ziymi. Na bajerskich unwersytetach wydziały geologije kożdy rok ôrganizujōm Barbarafest, jak niy sztwŏrtego grudnia, to w nojbliższy piōntek. We Czeskij Republice figurã ôd świyntyj Barbory stawiŏ sie kole wchodu do prziszłego tunelu w czasie fajru zaczyńciŏ kopaniŏ.

U nŏs tradycyjnie Barborã celebrujōm bergmani. Ale to już przecã wiymy.

Foto na wiyrchu: ôłtŏrze świyntyj Barbory we szachcie Konrad i szachcie Asse II w Niymcach. Autōr: Wusel007 / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Z pamiętnika burmistrza pewnego górnośląskiego miasteczka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza