Strzaśniyńcie auta ôsobowego ze lastautym pod Koszyncinym

Lublinieccy szandarzi ôbsztalujōm prziczyny tragicznego wypadku, co trefiōł sie na kōncku drōgi miyndzy Koszyncinym a Borōnowym. Skirz czołowego strzaśniyńciŏ sie opla z lastautym auto ôsobowe zapŏlyło sie. Kerowca straciōł życie.

Wypadek trefiōł sie w sobotã po 9.00 rano. Na Drōdze Wojewōdzkij nr 907 czołowo strzasły sie opel corsa z lastautym IVECO. Zarŏz po strzaśniyńciu wozidło ôsobowe zapŏlyło sie. Chociŏż akcyjŏ ratunkowŏ była drabkŏ, niy poradzōno było uretować życiŏ ôd kerujōncego. Szofer lastauta niy uciyrpioł poważnie. 29-latek bōł trzyźwy. Policyjōny ôbsztalujōm terŏz historyjõ tego wypadku.

Mōndurowi apelujōm do wszyjskich szoferōw ô rozwŏgã i pozorność za kerownicōm. Piyknŏ pogoda, suchŏ nawiyrchnia i dobrŏ widzialność sprawiajōm, iże szoferzi jadōm ze srogszym szwōngym. Wtynczŏs do tragedyje styknie ino chwila niyuwŏgi. Przi za srogij wartkości może kosztować ôna ludzke życie.

Zdrzōdło i foto: KPP Lubliniec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 14.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza