Sprŏwca fałszywego alarmu chycōny

Policyjōny z Kōmyndy Krysowyj Policyje w Lublińcu chyciyli chopa, co zgłosiōł podłożynie ladunku wybuchowego na terynie jednego z lublinieckich lazarytōw. Krōtki czas ôd powiadōmiyniŏ do chycyniŏ sprawiōł, iże niy było decyzyje ô ewakuacyji pacjyntōw placōwki. Ôpity 31-latek trefiōł do policyjnego heresztu.

W niydzielã przed pōłnocōm dinst lublinieckij kōmyndy przijōn zgłoszynie ô szterowaniu ciszy nocnyj ôd ôpitego chopa, co go niy przijōn do lazaryt. Po dojechaniu na plac patrolu, pracownik placōwki poinformowoł policyjōnōw, co chwilã wczaśnij chop wyszoł z terynu lazarytu i ôddalōł sie w niyznōmym rychtōnku. W czasie jak mōndurowi szukali breweryjŏrza, dinst kōmyndy przijōn zgłoszynie ô podłożyniu na terynie lazarytu ladunku wybuchowego. Ô sytuacyji zarŏz uwiadōmiōne były ôdpowiednie dinsty, a na plac przibyły 3 zastympy fojerwery. Na szczyńście bez pŏrãnŏście minut szandarzi namiyrzyli i chyciyli sprŏwcy alarmu, co nim sie pokŏzoł tyn sōm niy przijynty wczaśnij ôżarty pacjynt. Chop bōł zastawiōny i trefiōł do policyjnego heresztu. Po wytrzyźwiyniu bydzie ôdpytany i usłyszy ôbskarżynie, a ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr. Drabkŏ reakcyjŏ dinstōw i chyciynie sprŏwcy, jak sie pokŏzało fałszywego alarmu sprŏwiyły, co niy trzeba było uzdŏwać ewakuacyji. Sprŏwcy schwŏlnego zgłoszyniŏ grozi terŏz 8 lŏt wiynziyniŏ.

Fotografijŏ na wiyrchu: KPP Lubliniec

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza