Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ mŏ nowe władze

Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ ôbrała swoje władze.

We Zarzōńdzie znŏdli sie:

 • Marek Nowara – przewodniczōncy
 • Ilona Kanclerz – wiceprzewodniczōncŏ
 • Rafał Adamus – skarbnik
 • Piotr Snaczke – czōnek zarzōndu
 • Waldemar Murek – czōnek zarzōndu
 • Jerzy Gorzelik – sekretŏrz gyneralny

Do Rady Politycznyj weszli:

 • Henryk Mercik – Przewodniczōncy Rady Politycznyj
 • Joachim Otte – Wiceprzewodniczōncy Rady Politycznyj
 • Ilona Kanclerz
 • Rafał Adamus
 • Piotr Snaczke
 • Jerzy Gorzelik
 • Dietmar Brehmer
 • Aniela Jany
 • Marek Nowara
 • Mirosław Patoła
 • Roman Kubica
 • Marian Makula
 • Janusz Dubiel
 • Józef Porwoł
 • Waldemar Murek

ŚPR była zaregistrowanŏ 12 kwietnia 2018 roku po 181 dniach po słożyniu wniosku ô registracyjõ. Ôrganizacyjõ budujōm ôsoby ze rozmajtych ślōnskich strzodowisk, w tym Ruchu Autōnōmije Ślōnska, Zwiōnzku Gōrnoślōnskigo i Dymokratycznyj Unije Regiōnalistōw Ślōnskich.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fot.: materyje presowe

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza