Skoczōw: Porwane auto i dziesiyńć lŏt we hereszcie

Szandarzi ze Skoczowa zastawiyli po pościgu chopa, co jeździōł porwanym autym. 34-latek do tego przewoziōł z aucie rzeczy, co je przōdzij wczaśnij ukrŏd z jednego z dōmōw w Ôgrodzōnyj. Chop trefiōł już do heresztu.

W sobotã policyjōny ze Skoczowa w czasie patrolu ul. Wiślańskij dojzdrzeli szofera we volkswagenie. Chociŏż wozidło miało zmiyniōne tabule rejestracyjne, mōndurowi podyjzdrzywali, iże może być kradziōne. Pŏrã dni wczaśnij na terynie Skoczowa z parkingu straciōł sie podobny volkswagen. Policyjōny uzdali sie wybadać auto i zweryfikować dane posiedziciela. Chop ze auta na widok radiowozu wziōn uciykać piechty. Policyjōny po krōtkim pościgu chyciyli go na wałach rzyki Wisły. 34 lata stary miyszkaniec gminy Skoczōw powodōw do ucieczki mioł pŏrã… Piyrszy z nich dowiōd, iże policyjōny mieli recht: auto, z kerego uciyk chop, to było te porwane pŏrã dni wczaśnij na terynie Skoczowa. Drugi powōd to bōł fakt, iże tabule rejestracyjne na aucie były z inkszego raubu. Do tego, po wybadaniu danych w policyjnych bazach pokŏzało sie, iże chop bōł poszukowany. W aucie były rzeczy, co snodź pochodzōm z przestympstwa. Prawiōł, iże te przedmioty nŏleżōm do niego. Jak sie niyskorzij miało pokŏzać, chop pŏrã godzin wczaśnij włōmoł sie do jednego z dōmōw na terynie krysu cieszyńskigo.

W tyn sōm dziyń, po połedniu, policyjōnōw ze Skoczowa ô włōmaniu i porwaniu poinformiyrowała 59 lŏt starŏ miyszkanka Ôgrodzōnyj. Mōndurowi w czasie zabezpieczaniŏ szlakōw i ôglōndaniŏ placu zdarzyniŏ ôbsztalowali, iże za ajnbruch ôdpowiadŏ chycōny dwie godziny wczaśnij 34-latek. Wszyjske skradzione z pōmiyszkaniŏ rzeczy w tyn sōm dziyń ôstały przekŏzane pokrziwdzōnyj. Kradziōne wozidło wrōciyło tyż do posiedziciela.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Podyjzdrzywany ô te przestympstwa chop może trefić do heresztu nawet na 10 lŏt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KKP Cieszyn

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza