Rybnik: Tragiczny wypadek

W niydziela na ulicy Hotelowyj w Rybniku auto śmiertelnie trzasło we 7-letnigo bajtla. Wozidłym jechały 4 niytrzyźwe ôsoby. Wszyjscy ôstali zastawiyni i przepyndziyli noc w policyjnym hereszcie. Rybniccy szandarzi klarujōm prziczyny tego tragicznego zdarzynio.

Do zdarzynio doszło w niydziela ô godzinie 4:30 po połedniu na ulicy Hotelowyj w Rybniku. Ze stympnych ôbsztalowań rybnickich policyjōnōw wyniko, iże ôjcowie szpacyrowali z dwōjkōm dzieci, jak w jejich 7-letnigo syna trzasnōł ôsobowy opel. Synek zginōł na miyjscu. Wozidłym rajzowało 4 majoryntnych jak tyż poruletnie dziecko. Przed przijazdym mōndurowych, dwie ôsoby społym z dzieckym uciykły. Policyjōny zaroz zapoczli poszukowania. Chwila niyskorzij wachtyrze prawa ôdnodli kobiyta społym z 8-letnim synkym, jak tyż chopa. Dwa chopy i dwie kobiyty w wieku ôd 30 do 38 lot, co rajzowali oplym, ôstali zastawiyni. Po podszukowaniu alkōmatym pokozało sie, iże wszyjscy byli ôpici. Jedna z kobiyt miała w ôrganiźmie hned 4,5 promila alkoholu. Zastawiōnym ekstra było pobrano krew do badań. Rybniccy policyjōny pod nadzorym prokuratury wykōnali ôglyńdziny placu, jak tyż zabezpieczyli auto. Prziczyny i ôkoliczności tego tragicznego wypadku bydōm klarowane ôd rybnickich śledczych.

Fotografijo: KMP Rybnik

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza