Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy

Rybnik podejmuje działania, których celem jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa oraz ogłoszonym w kraju stanem epidemii.

Z powodu epidemii koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało ograniczyć lub zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą.

W tej trudnej sytuacji Miasto wychodzi przedsiębiorcom naprzeciw, proponując pomoc – finansową i merytoryczną. Tak powstał Rybnicki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorcy, który będzie poszerzany i aktualizowany stosownie do rozwoju bieżącej sytuacji i uwarunkowań prawnych – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

RYBNICKI PAKIET WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY

 1. Obniżka czynszów w miejskich lokalach

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika wszyscy przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych będą mogli wnioskować o obniżenie czynszu
w okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. zgodnie z poniższymi zasadami:

 • dla przedsiębiorców, których działalność została zawieszona decyzją rządu (restauracje, bary, punkty gastronomiczne, zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne) miesięczny czynsz najmu będzie obniżony do kwoty 1 zł netto
 • dla pozostałych przedsiębiorców, miesięczna stawka czynszu zostanie obniżona
  o 50% w stosunku do stawki wynikającej z umowy najmu.

Miasto odstąpi również w 2020 roku od waloryzacji stawek czynszu. Obniżka czynszu nastąpi na wniosek najemcy, który powinien być złożony w terminie do 20 kwietnia 2020 roku podmiotowi zarządzającemu lokalem.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres odpowiednio do:

 

 1. Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości
Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Prezydent zarekomenduje podjęcie przez Radę Miasta Rybnika uchwały o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jest to instrument wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jedna z trzech ustaw tzw. tarczy antykryzysowej).

Dalsze informacje na ten temat będą na bieżąco aktualizowane.

 

 1. Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oferuje instrumenty wsparcia przewidziane w ustawie
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,
 • jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy do kwoty 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Szczegóły na stronie: https://rybnik.praca.gov.pl/

Dane kontaktowe pracowników merytorycznych wyznaczonych do udzielania informacji:
kancelaria@rybnik.praca.gov.pl
tel. 32 422 60 95 wew. 210
tel. 32 422 16 23 wew. 234

 1. Wsparcie merytoryczne urzędu miasta oraz Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Dedykowani pracownicy Urzędu Miasta Rybnika oraz Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości udzielą informacji odnośnie wsparcia Miasta oraz rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidziane są również specjalistyczne szkolenia i warsztaty w formie on-line (webinaria, działania konsultacje i informacyjne, sesje Q&A), o których informacje będą na bieżąco publikowane.

Najbliższe konsultacje on-line na temat tzw. tarczy antykryzysowej już 7 oraz 8 kwietnia – szczegóły.

Miasto Rybnik przy współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej zachęca również do bezpłatnego uczestnictwa w cyklu warsztatów Go! e-Commerce, który adresowany jest do przedsiębiorców zamierzających poszerzyć zakres swojej działalności o sprzedaż internetową – szczegóły.

Urząd Miasta Rybnika:

inwestor@rybnik.um.rybnik.pl
tel. 501 110 265

tel. 32 43 92 255

https://biznes.rybnik.eu/

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości:

sebastian.garbacz@cris.org.pl
tel. 32 739 55 12 wew. 14

 

 1. Kampania promocyjna zachęcająca do zakupu i dostaw u lokalnych przedsiębiorców

Akcja #KupujwRybniku prowadzona przez Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości przy współpracy z Urzędem Miasta Rybnika. Akcja ma na celu pomoc w zakresie opracowywania oferty i promowania zakupów odroczonych. Każdy przedsiębiorca (sam lub z pomocą doradcy) tworzy ofertę/voucher lub inną formę sprzedaży, która daje możliwość zakupu online produktów i usług firmy z realizacją ich po okresie pandemii.

Szczegóły akcji #KupujwRybniku pojawią się na stronie Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i stronie internetowej miasta www.rybnik.eu.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza