Ruda: “Świynte we polski heraldyce samorzōndowy”

Roztomiyli moji.

Akuratnie latoś we sōm Dziyń Samorzōndowca (27.V.2020) ôtwarto ôstała wystawa, kero mianuje sie „Świynte we polski heraldyce samorzōndowy”.

Mōmy prawie tyż Rok Samorzōndōw skiż 30-lecio piyrszego welunku samorzōndowego po czasach PRL-u. Wystawa gynau je tyż skiż tego.

Tōż idzie sie jyj podziwać we Miejski Bibljotyce Publiczny Rudy Ślōnski – jeji Filji nr 18, kero je we halymbskim Dworku Donnersmarcka.

Zrychtowała ta wystawa rudzko grupa nieformalno „Asocjacja M&B&P-18”.

Marek Wacław Judycki wyrysował i pokolorowoł aże 174 herby polskich powiatōw, miastōw i gminōw ze postaciami świyntych abo choć jejich atrybutami. Nowiyncyj je herbōw ze Matkōm Boskōm (36 sztukōw), dyć dużo je tyż ze świyntym Jōnym Krzcicielym, jako tyż świyntym Wojciechym. Po prowdzie, samych herbōw na tyn muster (skiż tych świyntych), je we Polsce zdo sie przeszło 200, dyć na 10 antyrach wystawy wiyncyj sie już niy pomieściyło. Roztomajtych świyntych patrōnōw je na wystawie richtig wiela.

Bronisław Wątroba zaś ô kożdy dziedzinie pokozany herbym szkryfnōł cosik ślōnskōm rymowankōm, toż idzie sie tyż cosik dowiedzieć ô historyji tych sztelōw. A kej po ślōnsku, to przeca tym lepi. Ze naszōm godkōm trza nōm przeca wyłazić na dwōr, na Polska, trza nōm sie niōm asić, pokozać tako ofyn co jōm mōmy richtig we zocy. Je przeca niy yno naszym jynzykym, dyć tyż jakby piyknym gyszynkym kery dokłodōmy do dziedzictwa kulturowego kraju.

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

Sama wystawa bydzie we bibljotyce do kōńca czyrwca. To na poczōntek. Mono potym pokoże sie tyż we inszych gōrnoślōnskich dziedzinach, a nawet wylejzie kajś dali. Mono znojdzie sie tyż we jakiś miejscowości keryj herb je prawie pokozany, a kero niy leży we naszym regjōnie. Byłoby piyknie – pra.

Dyć terozki idzie sie jyj dziwać na Halymbie. Mōmy jednak ciyngym ta epidymijo i podwiyl tako je, lepi niy robić tam ciźby – trza nōm ô tym niy przepōminać. Wystawa idzie sie poôglōndać we godzinach ôtwarcio bibljotyki.

Zaproszōmy.

„Asocjacja M&B&P-18”: Marek Wacław Judycki, Bronisław Wątroba

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza