Radlin: sprŏwcy spraniŏ chycyni

W rynce kryminalnych z wodzisławskij kōmyndy wpadło dwōch chopōw, co w miniōnym tydniu sprali 26-latka. Sprŏwcy to ôsoby swiōnzane ze strzodowiskym pseudokibicōw. Zamaskowani chopi podjechali autŏkami na parking w Radlinie i bez powodu napadli synka, co siedzoł na ławce. Chuligani usłyszeli już ôbskarżynia i decyzyjōm prokuratury ôstali ôbjynci policyjnym dozorym. Grozi im do 3 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do spraniŏ doszło we strzodã przi ulicy Wieczorka w Radlinie. Po godzinie 9:00 na wieczōr na pobliski parking podjechały trzi auta, z kerych wysiedli chopi ôblyczyni w kōminiarki. Zamaskowani chuligani wziōnli lecieć w strōnã ławki, co na nij siedziało pŏrã ôsōb. Wziōnły ône uciykać w w strōnã budōnkōw miyszkalnych.

Napastnicy dogōniyli jednego z uciykajōncych na siyni. Tam bez powodu wziōnli prać chopa piyńściami po gowie i ciele. Po wszyjskim sprŏwcy wrōciyli do swojich wozideł i ôdjechali. 26-latek ôstoł ôpatrzōny w lazarycie. Skuli spraniŏ mioł rozetniyntõ brew i ôgōlnie potrzaskane ciało.

Kryminalni zarŏz wiedzieli, iże zdarzynie miało naturã chuligańskõ, a sprŏwcami były ôsoby swiōnzane ze strzodowiskym pseudokibicōw. Jeszcze tego samego dnia znŏdli dwōch z nich. Chopi ôstali zastawiyni. 19 i 25-latek z Wodzisławia usłyszeli już ôbskarżynie spraniŏ. W sobotã prokuratōr zdecydowoł ô ôddaniu chuliganōw pod dozōr policyje. Sprŏwcy majōm tyż zakŏz bliżyniŏ sie do pokrziwdzōnego. Policyjōny, co sie zajmujōm walkōm ze przestympczościōm pseudokibicōw planujōm dalsze zastawiynia.

Zdrzōdło: KPP Wodzisław

Dej pozōr tyż:  O górnośląskim chłopaku w Wehrmachcie i szukaniu przodków w archiwach z muzeum w Tychach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza