Piyrszy geburstak Wachtyrza

Na poczōntku bōła idyjŏ. Idyjŏ i nŏs trzech: Rafał Szyma, Grzegorz Kulik i Pejter Długosz. Idyjŏ mieli takŏ:

Informacyjŏ mŏ siyła. Siyła pokazowaniŏ prŏwdy. Siyła zmiynianiŏ świata naôbkoło nŏs. Siyła łōnczyniŏ ludzi. Beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu – ślōnski serwis z informacyjami.
Wachtyrz.eu je lokalny. Dŏwŏ plac, coby sie trefić. Dŏwŏ nŏrzyńdzia, coby znojś partnyra do geszeftu, usugi, do spōlnego działaniŏ sam-tukej, u nŏs.
Wachtyrz.eu je regiōnalny. Zasuwŏ granice, co sōm w gowach. Niy zaglōndŏ na wojewōdztwa i kraje. Stŏwŏ na pozycyji ślōnskij – i żŏdnyj inkszyj.
Wachtyrz.eu je globalny. Toć, dōm je ważny, ale niy idzie durch siedzieć w dōma. Wachtyrz spōminŏ, co sōm my czyńściōm Europy i świata. Co Ślōnsk to je Europa i świat.
Wierzymy, iże potrzebny je ślōnski serwis z informacyjami – ciekawy, przidajny, po blisku – beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz. Patrzymy, coby była sam siyła informacyji, ale tyż coby zrobić ś niego sroge nŏrzyńdzie, co poradzi postarać sie ô lokalne, regiōnalne i globalne ślōnskie sprawy.
Bydź z nami. Spōlnie użyjymy dobryj siyły ôd informacyje.

I chyciyło. Naszymu portalowi, Wachtyrz.eu, je już rok.

Bez tyn czas ôpublikowalimy 1.358 artykuły, kere napisało 59 autorōw, z czego 51% bōło po ślōnsku, 47% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie bōły przeczytane 1.023.879 razy ôd 608.716 czytŏczy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Naszymu profilowi na Facebooku przajōm 3.202 ôsoby.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Spotkanie z Moniką Neumann

DZIYNKUJYMY!

Dalyj chcymy iś do przodku. Bydziymy sie zmiyniać, chcymy barzyj pokŏzywać sprawy ślōnskygo jynzyka, bo z jednej strōny widziymy, że to fest ważny temat dlŏ mocki ludziōw, a z drugej strōny artykuły pisane po ślōnsku sōm czytane rzŏdzij ôd tych pisanych po polsku.

 

*****

Nasz portal, Wachtyrz.eu, działa od roku.

W tym czasie opublikowaliśmy 1.358 artykułów, które napisało 59 autorów, z czego 51% było po śląsku, 47% po polsku, 2% łącznie po niemiecku, czesku i angielsku.

Przeczytano je w tym czasie 1.023.879 razy przez 608.716 czytelników.

Nasz profil na Facebooku polubiło 3.202 osoby.

DZIĘKUJEMY!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza