Pięć muzeów na Górnym Śląsku laureatami prestiżowego konkursu

Wczoraj, 21 maja, w Muzeum Narodowym Warszawie odbyła się gala konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2017. Wśród laureatów znalazło się pięcioro laureatów z Górnego Śląska.

Sybillę w kategorii wystawy etnograficzne otrzymało Muzeum Miejskie w Żorach za wystawę „Nasza Tożsamość. Pretekst do rozmowy”

Wyróżnienie w kategorii Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury otrzymało Muzeum Górnośląskie za projekt Konserwacja i ochrona Domu Modlitwy Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bytomiu przed całkowitym zniszczeniem.

Wyróżnienia w kategorii Projekty naukowo-badawcze otrzymały Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, odpowiednio za projekty „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium przypadku lokalnej społeczności Łambinowic” i za „Patronackie osiedla robotnicze w Zabrzu: Borsgiwerk, Zandka i kolonia Ballestrema w Rokitnicy 1863-2016”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W kategorii Publikacje wyróżnienie otrzymało Muzeum w Gliwicach za publikację „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945). Wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”

Nagrody były wręczane po raz trzydziesty ósmy, a konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Foto główne: Muzeum Miejskie w Żorach, autor: Ebielmaj / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza