Park kulturowy na Rudzie

Władze Rudy Ślōnskij i wojewōdztwa ślōnskigo chcōm utworzić park kulturowy. Rudzki park to mŏ być piyrszŏ tak słożōnŏ ôpowiyść ô gōrnoślōnskij erbowiźnie spamiyntanŏ we historycznych przestrzyństwach i ôbiektach.

Listek intyncyjny we sprawie ôbjyńciŏ czynści nojstarszyj dzielnice Rudy Ślōnskij ekstra ôchrōnōm kōnserwatorskōm, podpisali w pyńdziałek, 28 mŏja, prezydynt Rudy Ślōnskij Grażyna Dziedzic jak tyż czōnek zarzōndu wojewōdzwa ślōnskigo Henryk Mercik.

W czasie poniedziałkowej kōnferyncyje presowyj prezydynt Grażyna Dziedzic pedziała, iże park kulturowy w dzielnicy Ruda – ô 700-letnij historyji – ôbjōnłby niymały teryn – moc srogszy aniżeli inksze funkcjōniyrujōnce dotela w regiōnie parki.

“Dziynki tymu ta dzielnica zyskŏ na wyglōndzie, a przede wszyjskim niy straci staryj zabudowy, kerŏ je bardzo cynnŏ, kerŏ świŏdczy ô naszyj kulturze, przechodzyniu ôd bauerstwa do industryje” – prawiyła.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Henryk Mercik przidoł, iże dzielnica Ruda to je plac, co w nim w niyôbyczajny spusōb trefiajōm sie elymynta, co sie skłŏdajōm na rozrost miasta, ale tyż cołkigo regiōnu. Jak ôcyniōł, park kulturowy to dobre nŏczynie prawne, choć jeszcze niy do kōńca wyprōbowane, dlŏ formowaniŏ przestrzyństw, dlŏ ôchrōny erbowizny, ale tyż ôdczuwalnego dlŏ miyszkańcōw rozwoju.

Zgodnie z ôrdōnkym ô ôchrōnie zabytkōw i ôpiece nad zabytkami park kulturowy to ôkryślōne przestrzyństwo naznŏczōne (w tym wypadku ôd rady miasta) ku cylu ôchrōny landszaftu kulturowego jak tyż spamiyntaniŏ wert terynōw z zabytkami niyruchōmymi charakterystycznymi dlŏ miyjscowyj tradycyje budowlanyj i ôsadniczyj.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

W wojywōdztwie ślōnskim do tyj pory formuły parku kulturowego użyto było sztyrokrotnie: w Żorach (Smyntŏrz żydowski), Tarnowskich Gōrach (Hałda Popłuczkowa) jak tyż w Bieruniu (Przestrzyństwa Grobli i Bieruń Stary). Trwajōm tyż roboty nad powołaniym parku na terynie Rybnika.

Foto: Przemysław Noparlik / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza