Ôd soboty do soboty: 28.04.2018

22-04-2017: Znŏdli 3 tysiōnce dziecek w Delhi

Bezmała 3 tysiōnce dziecek znŏdło sie bez 4 dni, bez kiere fōngowała prōbno wersyjŏ ôprogramowaniŏ FRS (Face Recognition System) do poznŏwaniŏ gymbōw. FRS przeanalizowało 45 tysiyńcy bajtli z dziecińcōw i poznało miyndzy nimi 2930 stracōnych dziecek.

Coby przekludzić tako akcyjo, Wysoki Sōnd z Delhi musioł ôficjalnie poprosić Policyjo Delhi, coby sztartła systym FRS podug antragu ôd Ministerstwa Rozwoju Dziecek i Kobiyt (MWCD). Policyjo chciała użyć FRS już przōdzij, ale MWCD niy udostympniōł danych ôd podszukowanych dziecek.

Źrōdło: New Indian Express

23-04-2018: Antykōncepcyjnŏ pila do chopōw

Uczyni szafli testy lyku, co bez żŏdnych skutkōw ubocznych zmyńszŏ aktywność spermy. EP055 – takie je miano ôd lyku – testowali na małpicach w Oregon National Primate Research Centre w USA. Dzioło ôn na biołko na powierzchni spermy, bez co przestŏwŏ ôna sie ruszać. Bez to EP055 to je dobry kandydat na niyhormonalno antykōncepcyjno pila do chopōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dzisio ôpcyje chopskij antykōncepcyje to abo kōndōmy, abo wasektōmijŏ. Idzie ale wierzić, co bezpieczne lyki, kiere dziołajōm ino bez jakiś czas, bydōm dostympne gibcyj jak za 10 lŏt.

Źrōdło: The Independent

24-04-2018: Chiny cisnōm z zielōnōm energijōm

Chiński Narodowy Urzōnd Energije doł znać, co ino bez piyrsze trzi miesiōnce roku Chiny zwiynkszyły pojymność swojij ôdnawialnyj energije ô 15 gigawatōw. Ku tymu samyj energije słōnecznyj wyprodukowali wiyncyj ô 9.65 gigawatōw – to je bezmała tela, co we USA zwiynkszyła sie bez cołki łōński rok.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

60% energije we Chinach idzie z wynglŏ podug danych na 2017 rok. Je to 20% mynij jak jeszcze we 2010 roku.

Źrōdło: Inkstonenews

26-04-2018: Chaja skuli etiopskigo szacu

British Museum mŏ zarŏzki ôddać wszyskie ekspōnaty z muzyum Wiktōrije a Aberta i niy bydzie zgody na to, coby tam ôstały jako pożyczka – pedzioł regiyrōnek Etiopije. Muzyum zaczło niydŏwno pokazować aussztelōnek z tym, co Brytyjczyki zahabiyli z tego kraju w 1868 roku po bitwie ô Magdala.

Rozchodzi sie sam ô złoto a manuskrypty ze zōmku ôd cysŏrza Tewodrosa II. “Dobrze wiadōmo, skōnd sie tyn szac wziōn i ôd kogo je. Etiopijŏ zawdy chciała go dostać nazŏd, a niy kōmu pożyczować” – skōmyntowoł Ephrem Amare, dyrechtōr ôd Narodowego Muzyum Etiopije.

Źrōdło: Reuters

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza