Ôd soboty do soboty: 12.05.2018

05-05-2018: Facebook łōnczy… terrorystōw

Tysiōnce terrorystōw zwiōnzanych z Islamskim Państwym łōnczy sie ze sobōm bez Facebooka – pokŏzoł raport ôd Counter Extremism Project. Terrorysty poznŏwajōm sie, budujōm robocze nece, a rekrutujōm nowych człōnkōw dziynki sztandardowyj ôpcyji doradzōnych kamratōw na Facebooku. Algorytmy szukaniŏ serwisu niy majōm żŏdnych ôgraniczyń i nadŏwajōm sie perfekt do cylōw ôd terrorystycznych ôganizacyjōw.

Przedstŏwiciel Facebooka skōmyntowoł sprawa. Podug niego w serwisie niy ma placu na terroryzmus, a fyrma bydzie dalij inwestować milijōny funtōw we ludzi a technologijo, coby gibko badać a wyciepować terrorystyczno materyjo.

Źrōdło: The Telegraph

09-05-2018: Kryzys irański

Jak Iran bydzie robiōł przi zdobyciu atōmowyj bōmby, to Saudyjskŏ Arabijŏ tyż jōm zbuduje – ôbznojmiōł Adel al-Jubeir, minister sprŏw zagranicznych Saudyjskij Arabije. “Zrobiymy wszysko, coby chrōnić naszych ludzi” – pedzioł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Iran rozważuje powrōt do swojich nuklearnych planōw po tym, jak USA cofły sie z miyndzynarodowyj, antyatōmowyj zgody, a dały sie do wkludzaniŏ sankcyjōw. Decyzyjŏ ôd Donalda Trumpa sprawiyła moc kōmyntarzy a reakcyjōw ôd roztōmajtych strōn, co sōm zwiōnzane ze sprawōm: niy ino Iranu a USA, ale tyż sōmsiadōw Iranu w regiōnie a inkszych państw, co kiejś podpisowały ta zgoda.

Źrōdło: Newsweek

10-05-2018 Cyl: chycić los Europy w swoje rynce

“To już niy ma tak, co Stany Zjednoczōne bydōm nŏs chrōnić” – pedziała kanclyrz Angela Merkel w Aachen we przemōwiyniu na przileżytość nagrody do francuskigo prezydynta Emmanuela Macrona. “Europa potrzebuje radszy chycić swōj los we włŏsne rynce. To je cyl na prziszłość”.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Jeji słowa kōmyntatory czytajōm choby ôdpowiydź na polityka “Nojsōmprzōd Ameryka” ôd Donalda Trumpa. Skuli nij zmiyniŏ sie wiara miyndzy człōnkami we fungowanie NATO a w kōncepcyjŏ amerykańskigo “ôchrōnnygo paryzŏla”.

Źrōdło: Bloomberg

 

11-05-2018 My niy sōm wasale ôd USA
Bruno Le Maire

Na irańsko decyzyjŏ ôd Donalda Trumpa jeszcze siylnij zareagowoł francuski minister finansōw, Bruno Le Maire. “Chcymy być wasalami ôd USA, co durś trzimiōm sie ich kiecy? – spytoł sie – Abo chcymy padać, co mōmy włŏsne ekōnōmiczne geszefta i bydymy rozwożować, coby durś handlować z Iranym?”. Ku tymu minister zagranicznych spraw – Jean-Yves Le Drian – przidoł, co Europejczyki patrzōm zrobić wszysko, coby chrōnić interesy ôd swojich fyrmōw.

Europejskie regiyrōnki patrzōm, coby niy stracić milijardōw dolarōw skuli sankcyjōw na Iran, kiere nazod wkludzŏ amerykański prezydynt.

Źrōdło: CBS News

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza