Ôd soboty do soboty: 05.05.2018

29-04-2018: Sztrōm już w kożdyj indyjskij wsi

W Indiach zelektryfikowali Leisang, ôstatnio wieś bez sztrōmu. Trzi lata tymu durś było tam bezmała 18500 takich wsi. 15 sierpnia 2015 roku prymier Narendra Modi ôbiecoł, co wszyskie bydōm zelektryfikowane za tysiōnc dni. 988 dni niyskorzij ta ôbiecka je spełniōnŏ. Bez tyn czas elektryfikowali kożdy dziyń strzednio szesnoście a pōł wsi.

Ô jakij wsi idzie pedzieć, podug definicyje ôd indyjskigo regiyrōnku, co je zelektryfikowanŏ? Musi ku tymu mieć udostympniōno bazowo infrastruktura; publiczne place (bez przikłŏd szkoły, urzyndy a lazarety) sōm w nij skuplowane z necym; a sztrōm je we wiyncyj jak 10% statkōw.

Źrōdło: moneycontrol.com

02-05-2018 Sztrajk po japōńsku
Foto: Twitter, @mipourako

Szofery, co robiōm do Ryobi Group w Okayamie (Japōnijŏ) dali sie do sztrajku, coby przigōnić forsztand ôd fyrmy do zmian. Majōm strach ô swoja robota i dopōminajōm sie ô reformy, po tym jak kōnkuryncyjnŏ fyrma sztartła ze swojimi, tōńszymi przewozami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ciekawy je ale knif, kiery ôbrali se, coby przeprzić forsztand. Kożdy pasażyr może jeździć u nich na faty; szofery niy sprzedŏwajōm biletōw ani żŏdnego ô nie niy pytajōm.

Źrōdło: Japan Today

02-05-2018 Dwutlynek wynglŏ na rekordowym poziōmie

Kwietniowy poziōm dwutlynku wynglŏ we globalnyj atmosferze siōngnōł 410.31 ppm (czōnstek na milijōn), nojwiyncyj ôd 1958 roku, jak we hawajskim ôbserwatoriōm Mauna Loa zaczli mōnitorować poziōm CO2.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Uczyni ze Scripps Institute of Oceanography padajōm, co to je nojwiynkszy poziōm ôd 800000 lŏt. Przed industrialnōm rewolucyjōm poziōm CO2 rŏz bōł wiynkszy, rŏz myńszy, ale żŏdyn rŏz niy przestōmpiōł 300 ppm. 400 ppm przestōmpiōne było piyrszy rŏz we 2013 rŏku – i durś rośnie.

Źrōdła: USA Today, Scripps

 

04-05-2018: Zgoda na piyrszy krześcijański kościōł we Saudyjskij Arabiji?
Princ Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud

Niy! Chociŏż mydia ze Bliskigo Weschodu dŏwały znać, co Watykan a Saudyjskŏ Arabijŏ prziszli ku takij zgodzie na przileżytość byzuchu ôd kardynała Jean-Louisa Taurana, kiery trefiōł sie ze saudyjskōm krōlewskōm familijōm. Pasuje to do ôbrazu reformōw, co wkludzŏ princ Muhammad, kiery niydownŏ zwolōł kobiytōm we swojim kraju kierować autami a zalegalizowoł kina, co do łōńskigo roku były zakŏzane.

Watykan ale zdymyntowoł ta nowina. Saudyjsko Arabijŏ to je durś ôstatni kraj w regiōnie, w kierym niy ma – i zdŏ sie: niy bydzie – ani jednego krześcijańskigo kościoła.

Źrōdło: Daily Mail

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza