Nowe władze ôd Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj na poczōntku 2019

Konwent Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj na przełōmie stycznia i lutego 2019 r. ôbiere nowe władze ŚPR – tak napisałŏ Rada Politycznŏ partyje, kerŏ trefiyła  sie piyrszy rŏz po welōnkowej przegranej.

Rada Politycznŏ ŚPR napoczła sie ôd podsumowaniŏ kampanije welōnkowej i analizy prziczyn ôbiōrczyj porażki partyje. Podle czōnkōw Rady srogi wpływ na wynik welōnku mioł fejler przi registracyji kōmitetu, bez kery na welōnkowym cetlu widniała jyno przima miana partyje. Zdaniym Rady ludzie mogli być zdezorientowani, bo kole na cetlu inkszy ślōnski kōmitet, kery posużōł sie połnym i wyrazistym mianym. Rada swrōciyła tyż napōmniynie na polaryzacyjõ biny politycznyj wymuszanyj bez dwa cyntralne bloki polityczne – co sprawiyło, iże mocka ludzi ôbiyrało tzw. myńsze zło jak tyż za wiela krōtki czas ôd zaregistrowaniŏ partyje do welōnku, kery niy dozwolōł na należyte wypromowanie miana partyje, a tym samy skrōtu miana i samyj partyje jako nowyj politycznyj marki.

Rada ustalōła tyż, iże do czasu ôbraniŏ nowych władz partyje, działŏcze ŚPR skupiōm sie na budowaniu terenowych struktur i dokōńczyniu formowaniŏ terenowych władz partyje. Ôbrani ôstanõ tyż delegaci na Konwent Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj. Rada Politycznŏ powołała tyż roboczŏ grupa, kery narychtuje rekōmyndacyje od poszyrzyniŏ programu ŚPR.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza