Nŏrodowy Fajer Katalōnije ze Ślōnzŏkōma (fotorelacyjŏ)

11 września 1714 roka Katalōnijŏ straciyła swojõ niyprzinŏleżitość, tymu tyż kŏżdego roka we tyn dziyń je Diada Nacional de Catalunya (śl. Nŏrodowy Fajer Katalōnije). Zaś ôd 2012 roka (pōmijajōnc 2020 rok skuli pandymije COVID-19) regularnie ôdbywajōm się roztōmajte dymōnstracyje tego dnia, przeważnie we formie przymarszōw.

Głōwnym sztichwortym je – independència (śl. niyzŏleżność/niyprzinŏleżitość) a llibertat (śl. swoboda). Rok do zadku tj. we 2022, jako Ślōnskŏ Ferajna wybralimy sie poprzeć Katalōńczykōw we jich dōnżyniu do swobody. Tak powalajōnce wrażynie zrobiył na nŏs jich Marsz, iże latoś tyż postanowiylimy przilecieć do Barcelōny po to, coby zaś pōjś ś nimi, a pokŏzać, iże solidaryzujymy sie ze wolōm utworzynia niyzŏleżnego katalōńskigo państwa. Doświadczynie poprzednigo Marszu, tyż nŏs nauczyło jak sie latoś muszymy narychtować, coby lekcij a wiyncyj szło pedzieć kim my sōm, skōnd a pōjakymu my sam idymy ś nimi. Przilecielimy we sztyrech. Szpecjalnie na tã przileżitość mielimy narychtowane jednakowe treski “Liberty for Catalonia&Silesia”, fany ślōnske a katalōńske, ulotki ze naszōm fanōm, kartōm Ślōnska a linkiym do http://silesiaisnotpoland.eu, kaj idzie przeczytać (tyż we katalōńskij gŏdce) podstawowe informacyje na tyjmat Ślōnska.

Napōmnã jeszcze we telegraficznym skrōcie (zachyncōm do przestudiowania tego wydŏrzynia), iże we 2017 roku Autōnōmiczny Katalōński Parlamynt postanowiył urzeczywistnić postulat niyprzinŏleżitości. Zrychtowano referyndōm, 90% uczestnikōw zawelowało za swobodnym państwym. Hiszpański reskirōng referyndōm niy uznoł, a napoczōn proces roztōmajtych politycznych reprekusyji.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Mniejszości. Odzyskiwanie.

Dziyń marszu: wele połednia kierujymy sie do placu, z kerego napoczōnć sie mŏ Marsz. Co tyż niy bōło take ôczywiste, bo latoś kōncepcyjŏ Marszu bōła takŏ, iże Marsz napocznie sie jednako we 4 roztōmajtych pōnktach we Barcelōnie, a sztyry kolōmny pōdōm do finałowego placu, kaj politikery a aktywiści bydōm wygłŏszać swoje przegŏdania. Motywami przewodnimi kolōm bōły: państwo, gŏdka, swoboda a suwerynność. Zgodnie ze sugestyjōm ôrganizatora zdecydowalimy pōjś we kolōmnie “państwo”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na porã godzin do wymarszu ôbejzdrzelimy, jak wyglōndŏ plac, na kerym mŏ sie skōńczyć manifestacyjŏ: mocka ludzi ze katalōńskimi fanami, sztandōw ze roztōmajtymi katalōński gadżetami, ôrganizatorōw, ôperatorōw kamyr atd. Już jak my tak stŏli a dziwali ino sie na rychtowanie, ludzie sami do nŏs zagŏdywali skōnd my to sōm i co to za fany, z kerymi my przileźli. Eklerowalimy a dŏwali ulotki, coby pokŏzać zainteresowanym, iże je takŏ nacyjŏ jak Ślōnzŏki, iże moc nŏs solidaryzuje sie ze Katalōńczykami a patrzy na Polskã tak, jak Katalōnczyki patrzōm na Hiszpaniã. Wele 16:00, godzinã do wymarszu, poleźlimy już do placu, z kerego richitg mielimy wyruszyć. Ludzi już tam na tym placu bōło tyla, iże niy szło tego wzrokiym ôgarnōnć. To je takŏ skala, iże niy idzie ôszacować ślypiami, wiela w tym mōmyncie tam bōło ludzi. Dziwajōnc sie tak daleko jak ino szło, widziało sie morze roztōmajtych fan. Spōmnã tukej zaś, iże pōnkty sztartowe we cołkij Barcelōnie bōły sztyry, a my widzieli ino jedyn. Podug ôrganizatora, uczesniktōw manifestacyje bōło 800.000. Co ciykawe, bezma połowa uczestnikōw bōła ôbleczōnŏ we szpecjalne treski narychtowane bez ôrganizatorōw na tyn kōnkretny Marsz ze sztichwortym “Via Fora!”, co niy idzie tak ajnfachowo na ślōnski przełożyć, nale znaczy tyla co “(Wszyjscy) na plac!”. Samõ treskã szło kupić prakticznie na kŏżdym sztandzie przed dymōnstracyjōm a po nij za 15 €.

Jeszcze przed samym wymarszym zaś narobiylimy trochã ajnlaufu a zainteresowaniŏ pojstrzōd uczestnikōw manifestacyje. Ôsprŏwialimy ô ciynżkij ślōnskij sytuacyji, a tym, iże czynsto patrzymy na Katalōńczykōw, jako na bajszpil tego, jak powinna wyglōndać mobilizacyjŏ dyskriminowanyj nacyje, a jak powinny wyglōndać metody walki ze państwym, kere we ślypiach autochtōnōw czynsto ôdebiyrane je jak ôkupant.

Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Polske bojki i powiarki #1 - „Ślōnzŏk to je Polŏk bo gŏdŏ po polsku”

Godzina 17:14, srogi huk a napoczōn sie Marsz. Sama godzina wymarszu je co roka ta samŏ a nawiōnzuje do daty 1714 roka, kej Katalōnijŏ straciyła swojõ niyprzinŏleżitość, podobnie jak Ślōnsk we 1627 roku. Sztimōng niysamowity, co jaki cajt Katalōńczyki takim chōrym skandowali swoje sztichworty, choby we samym Madrycie mieli jich słyszeć. Nojbarzij rozpoznawalnym ôkrzykiym było sylabiczne wygŏdanie INDEPENDÈNCIA. Ludzi szło moc, takŏ masa, iże tak po prŏwdzie, to ciynżko pedzieć, iże bōł to przemarsz. Co porã minut przesuwalimy sie ô porã metrōw skuli takego ścisku, i tak to trwało ze godzinã, aż doleźli my kajś do 1/3 ôdcinka, kerym mielimy przelyź. W tym cajcie robiylimy bildy, ze uczestnikami manifestacyje, niy ino ze Katalōńczykami, nale tyż przedstawicielami inkszych nacyji, kerzy przijechali spōmōc Katalōńczykōw swojōm ôbecnościōm. Akurat leźlimy kole skupiny muzikantōw, kerzy na swojich roztōmajtych bymbnach durch przygrywali do skandowania Katalōńczykōw. Jedyn ze tych muzikantōw, kery robiył trochã wrażynie kapelmajstra, na nasz widok spytoł sie, skōnd a kim my to sōm. Jak sie dowiedzioł, iże sōm my ze Ślōnska, na gibko wymyśliył przyśpiywkã “M’encanta Silèsia”, co idzie przełożyć na “Przajã Ślōnskowi”, a reszta muzikantōw przigrywała do tego. Bōlimy fest radzi słyszeć, jak porunŏstu muzikalnych Katalōńczykōw wyrażŏ zocã do tego Ślōnska, z kerego nŏs sztyrech przijechało, coby sie ś nimi solidaryzować.

Dej pozōr tyż:  Lider RAŚ mówi: „Dzięki naszemu uporowi Śląsk wszedł do mainstreamu”. I zapowiada powrót regionalistów do sejmiku

Marsz dalij szoł tak poleku, iże zdecydowalimy sie powyprzedzać tretuarym, aż doleźlimy do placu Hiszpańskigo, kaj już napoczynały sie przegŏdania aktywistōw, politikerōw a inkszych persōn swiōnzanych ze walczyniym ô sprawy Katalōnije. Wele 20:00, jak już skōńczyły sie przegŏdania, dostalimy sie pod samŏ scynã, a tam udało nōm sie pogŏdać ze kilkunŏstōma aktywistami a ôrganizatorami Marszu. Dalimy jim ulotki, poôsprŏwialimy ô sytuacyji u nŏs na Ślōnsku i tym, jak inspirujymy sie Katalōńczykami a jich niyprzinŏleżitym ruchym. Wymiynilimy sie kōntaktami, a zadeklarowalimy, iże na bezrok zaś postarōmy sie przilecieć.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Nŏrodowy Fajer Katalōnije ze Ślōnzŏkōma (fotorelacyjŏ)

 • 30 września 2023 ô 16:53
  Permalink

  Richtig interessantny beitrag! Gruß!
  Kommentare sam… malo kedy czowiykōm se chyba chce, co dobre niy je.

  Ôdpowiydz
 • 20 września 2023 ô 20:35
  Permalink

  Czy Wachtyrza już żŏdyn niy czytŏ, że niy ma komentarzy..?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza