“Napisz to po ślōnsku” – podsumowani

Naszykowali my Wōm ôtok mały test do tłōmaczynio z polskigo na ślōnski, prosiyli my Was, cobyście go wypisali, a nōm posłali. Teraz prziszoł czas napisać pora słōw, jako wyglōndały Wasze ôdpowiedzi. Test bōł anōnimowy, niy bydymy sam ôpisować kożdej ôdpowiedzi, niy bydymy tyż żodnymu pokazować felerōw. My chcymy yno napisać, jako my by to przetłōmaczyli, a tyż kaj nōm sie zdo, że miałoby to być inakszy napisane. Ale to Wy sami musicie se pedzieć, czy mocie felery, abo u Was sie tak godo.

Sam je link do testu „Napisz to po ślōnsku”: https://wachtyrz.eu/napisz-to-po-slonsku-test-od-fojermana/

A teraz, jako wyglōndały ôdpowiedzi:

1.Ten pan utyka i chodzi o kulach

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Moji tłōmaczyni: Tyn chłop chrōmie a chodzi pod berłami.

W ôdpowiedziach było: tyn chłop/chop/panoczek/ ôni kuleje/kuśtyko/ chrōmie/szpotło a łazi/chodzi ô kulach/ krykach/ berłach.

Mie by sam pasowały te berła, bo kryki to by były laski, a kule/ kuleć, to je chyba po polsku.

2. Zaczekaj chwilę, bo muszę odetchnąć

Moji tłōmaczyni: doczkej chwila, bo musza dychnyć

Ôdpowierdzi były: doczkej/poczkej/ czekej/ zetwej chwila/kwila, bo musza dychnyć/dychnōnć.

Myśla, że sam niy ma źle.

3.Rzuć mi te klucze

Moji tłōmaczyni: ciepnij mi te klucze

ódpowiedzi: ciep/ciepnij mi te klucze/szlusel

Może być tako ôdpowiydź

4. Mrówka chodzi po łodydze stokrotki.

Moji tłōmaczyni: mrowiec łazi po sztynglu z gynsipympka

ôdpowiedzi: mrōwka/ mrowiec/ amajz/ amajza/ ajza/ chrobok chodzi/łazi po łodydze/ sztynglu gynsipympka.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

Zdecydowanie za dużo sam było tych polskich mrówek i łodyg.

5. Franek ma siedemnaście lat

Moji tłōmaczyni : Francikowi je siedminoście lot, abo Francek je siedminoście lot stary.

Ôdpowiedzi: Franek/ Francik/ Francek je siedymnoście lot stary
mo siedymnoście lot

Praje pōł na pōł miyndzy polskim „Francik mo...” a „ślōnskim „Francikowi je…”. Praktycznie niy używane je (pojedyńcze przipadki) stare ślōnski „siedminoście”

6. Jest godzina piętnasta.

Moji tłōmaczyni: je trzi po połedniu.

Ôdpowiedzi: pōł na pōł miyndzy: „je trzi” a „je trzecio” . Dużo ôdpowiedzi ”je piytnosto”

Pozōr! Po ślōnsku je 12 godzin do połednia i 12 po połedniu, tōż „trzi po połedniu”. Drugo sprawa: po ślōnsku sie pytōmy „wiela je godzin?”(trzi), a niy ”kero je godzina?” (trzecio)

7.Podaj mi szybko to wiadro.

Moji łōmaczyni: dej mi wartko tyn kibel.

Ôdpowiedzi: dej/podej mi wartko/ gibko /drabko/ szybko tyn kibel/ ajmer.

Zdecydowanie niy „szybko”.

8. W poniedziałek muszę wstawać wcześnie rano.

Moji tłōmaczyni: w pyndziałek musza stować wczas rano

Ôdpowiedzi: w pyndziałek/ poniedziałek/ montag/ po niedzieli/ musza stować wczas/ blank rano.

W wiynkszości przipadkōw „pyndziałek”, chocioż pisownia roztomańto. Wiynkszość „wczas rano”, ale „wcześnie” tyż było sporo razy.

9. Piec jest żelazny, a drzwiczki ma żeliwne.

Moji tłōmaczyni: piec je zieleźny a dźwiyrka mo gusowe.

Ôdpowiedzi: piec je żelazny/zieleźny a dźwiyrka/ dźwiyrze / drzwi/ dźwiyczki/ fōrtka/ klapa mo żeliwne/gusowe/ ôdlywane

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

Pōł na pōł miyndzy polskim „żelazny”, a ślōnskim „zieleźny”. Wiyncyj polskigo „żeliwne”, niż ślōnskigo „gusowe”.

10. Podaj mi tą niebieską książkę.

Moji tłōmaczyni: dej mi ta modro ksiōnżka

Ôdpowiedzi: dej/podej mi ta modro/niebiesko ksiōnżka/ buch/ kniga.

Pōł na pōł polski „niebiesko”, a ślōnski ”modro”. Kniga,to chyba niy tyn jynzyk.

Podsumowani.

Jynzyk ślōnski sie traci. Niy dziwali my sie na pisownia, literki, ale tyż było tam fest poprzekryncane to. Niy yno słowa, ale składnia (wiela je godzin, wiela ci je lot, wczas rano, siedminoście, zieleźny). Muszymy wszyscy sie uczyć, coby lepszy godac po ślōnsku, coby ta godka sie niy straciyła. Godej, czytej a pisz z Dykcjōnorzym Godki Ślōnskij www.dykcjonorz.eu

 

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza