Na poczōntek lata

Kōniec czyrwnia za pasym rozpoczyny sie feryje, ludziska wyjyżdżajōm na wywczasy i jak to bywo na przekōr po pandymji zaczyno sie wiela dzioć w dziedzinie kultury. Toż i u nas na slōnski ziymi miały miejsce fajery kiere dugo bydymy pamiyntać.

Po piyrsze we Gminie Świyrklany 23 czyrwnia mioło miejsce piykne wydarzyni a minowicie I Przeglōnd Zespołōw Śpiywaczych „Korali sznōr” na kieryn przijechał 5 Zespołōw niy liczōnc rodzimych “Karolinek i Paulinek.” Było to prawdziwio uczta dlo ucha i oka. Przepiykne stroje, cudowny śpiew, bo przeca kożdy s nich sie fest staroł żeby wypaś jak nojlepi. Tu trza podzinkować wszystkim uczestnikōm za kultywowani starych pieśniczek i przepiyknych ôryginalnych stroji ślōnskich spod Rybnika i Pszczyny, no i organizatorōm za piykny pōmysł kieryn mo na celu kultywowani naszej rodzimej kultury.

Drugo sprawa to „42 DNI ÔTWARTYCH DRZWI” – fajer kieryn wpisoł sie na stałe we kalyndorz fajerōw rolniczych na terynie województwa ślōnskigo przigotowany bez Ślōnski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Częstochowy ôddział we Mikołowie. We programie przewidziano wystawa i pokaz maszyn rolniczych, syminaria ô tymatyce rolniczej jak i wystawa drobnego inwentorza, roślin ôzdobnych, pszczelich wyrobōw i rynkodzieła. Niy ôbyło sie tyż bez wystympōw Zespołōw Ludowych i śpiywaczych. Mimo to, że niemiłosierny żar loł sie s nieba wszysjscy bawili sie doskōnale. Cały fajer two dwa dni a dzisioj przi niedzieli je jego dalszo czynś.

Muszymy tu spōmnieć jeszcze jedno ważne wydarzyni kiere miało miejsce na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jankowicach a boł nim fajer na zakończyni plyneru rzeźbiarsko malarskigo w kierym brały udział artyści nasi i zagraniczni jak starsi tak i bajtle. Było co naprowda ôglōndać i podziwioać. Achōm i echōm niy było końca zwłaszcza, że GOKiR we Świyrklanach przigotowoł tyż wiela atrakcji dlo miyszkańcōw. Marżōnetki ,Karolinki pokozały co umiōm. Te ôstatni mimo, że cołki dziyń były w rajzie bo najpiyrw we Śmiłowicach piyknie zaśpiywały pora ślōnskich pieśniczek czym zdobyły wielki uznani publiczności. Cało ta impreza twała do nocy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

We inszych pobliskich miejscowaściach tyż były rozmańte fajery na poczōntek lata. We Rybniku po niedowno głośnej „Złotej lirze” tj. Miyndzynarodowym Festiwalu Ôrkiestr Dyntych już po roz 12 roz boł „Półmaratōn Księżycowy”. Na starcie zjawiło sie kole 1000 biegaczy niy uno s Rybnika i okolic ale i s dalszych strōn. Dzisioj nad „Rybnickim Morzym „jak co roku pod kōniec czyrwnia była ôdprawiōno Mszo na wodzie, we kierej brało udział mocka rybniczan. Tym razym rzykano za żeglorzy kierzi już ôdeszli do wieczności. Jak widać s tego kożdy s nas je spragniōny takich wydarzyń i oby było jich jak najwiyncy.

Regina Sobik

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza