Multikulturowo “Kornelōwka” – Jak mode Szpanioki i bajtle ze Litwy trefiyły utopce we Tychach

– Teacher, can I go to toilet? (Rechtorze, moga iś do haźla?) – pyto sie syneczek. – Yes, you can go (Ja, idź) – pado rechtor i bajtel ciśnie weg. Nale za nim drałujōm już sztyry utopki. Za chwila bydzie ino słychać bajtla ryczeć na siyni, a niyskorzyj utopki przismyczōm nazod krauza, w keryj zawarto bydzie dusza ôd tego boroka. Na cōłko ta scyna filujōm bajtle ze Bułgarii, Hiszpanii, Litwy, Portugalii i Rumunii. Kaj? We Szkole Podstawowyj nr 37 im. Kornela Makuszyńskigo we Tychach. Filujōm i już wiedzōm, co na tym pofyrtanym Ślōnsku psinco ich zdziwuje. Pora minut przōdzij dwie połednice ciepły sie na bajtla, kerego brało spanie. A za chwila bydōm wiedzieć, co to sōm beboki i trefiōm prawego jaroszka.

– Uczniowie z pięciu państw partnerskich przybyli do nas w celu wspólnej realizacji projektu programu Erasmus Plus (Te bajtle z piyńciu krajōw przijechały do nos skuli projektu Erasmus Plus, kery spōlnie bajstlujymy) – pado Patrycja Lampart, rechtorka, kero koordynuje cōłki projekt – Naszą intencją było pokazanie im realiów naszego życia, stąd zaproszenie na lekcje m.in. WOS, chemii czy edukacji regionalnej, prowadzone po angielsku. A zaraz po nich wycieczka do Nikiszowca, Giszowca oraz Muzeum Śląskiego. (Chcieli my, coby zoboczyli jak to richtiś żyje sie u nos, beztōż pokozali my im roztōmajte lekcje po angelsku, miyndzy inkszymi WOS-u, chymii i edukacyji regionalnyj. A za chwila bierymy ich na Nikisz, Giszowiec i do Muzyjum Ślōnskigo.)

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Ftoś możno by sie dziwowoł: co to je za maszketno szkoła, kaj wszyske bajtle poradzōm godać po angelsku za tela, co niy ma im ciynżko wziōnć i pytać modych Szpaniokōw, Portugalokōw abo Litwinōw? Ino we „Kornelōwce” to sōm blank ańfachowe lekcyje. Jejich rechtory już ôd hań downa aszōm sie swojōm klasōm dwujynzycznōm, kero niy ino mo wiyncyj lekcji ôbcyj godki, nale tyż niykere inksze lekcje sōm ino po angelsku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Sądzę, że to jeden z powodów popularności naszej klasy dwujęzycznej (Myśla, co skirz tego bajtle rade cisnōm do tyj klasy) – tuplikuje Patrycja Lampart –Uczniowie wiedzą, że w niej nie tylko nabędą solidnych umiejętności językowych, ale będą mieć też okazję poznać przyjaciół z najodleglejszych części świata. (Wiedzōm, co u nos niy ino poradzōm sie nauczyć richtiś godać po angelsku, nale tyż trefiōm nowych kamratōw z roztomajtych tajlōw świata.)

Kej bajtle z erasmusowego projektu pojadōm weg do dōm, do „Kornelōwki” przijadōm dwa karlusy z Kanady i Malezji, kere tyż bydōm poznować naszo kultura i ôsprowiać ô swojij. Idzie pedzieć, co Szkoła Podstawowo nr 37 we Tychach durś je wierno wizji multikulturowego Ślōnska, bōntnego choby danga.

Adam Papierniok

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza