Moc światowyj i lokalnyj muzyki na festiwalu Colours of Ostrava

Już po siedymnŏsty rŏz Ôstrawa umiyniŏ sie w jedno wielke festiwalowe miasto. We Dolnych Witkowicach zaczōn sie wielozortowy festiwal Colours of Ostrava.

Bez sztyry dni wystōmpi ôziymdziesiyńciu auslyndzkich, sześdziesiyńciu jedyn czeskich i słowackich kapel i muzykantōw, co grajōm rozmajte zorty muzyki.

Ci, co bydōm chcieli nawiydzić festiwal we ôstatnij chwili, mogōm sie kupić bilet na samym wchodzie do kōmpleksu Colours of Ostrava. Durch sōm dostympne sztyro- i jednodniowe bilety.

Mało tego, jak sie grŏ na jakimś instrumyncie abo śpiywŏ, to na byzuchu na festiwalu idzie wystōmpić na scynie. Ôrganizatorzi ekstra przirychtowali tak mianowanõ REC.busking stage dlŏ wykōnawcōw amatorskich i ulicznych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szło sie zapisać na strōnie bez formular, ale na miyjscu tyż bydzie sie szło zaregistrować.

Wczorej na festiwalu szło posuchać ślōnskij kapele Krzikopa z Chorzowa, ale to przecã niy kōniec atrakcyji, bo już dziś bydōm grać m.in. Kensington, Jacob Banks, Kaleo, a we nastympnych dniach Grace Jones i Ziggy Marley. Cołki program idzie znojś na strōnie ôd ôrganizatora.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza