Lubliniec: Arsynał we zygrōdce

Bez 100 ryncznych kanōnōw przeciwlotniczych, hangranaty, zapŏlniki i patrōny roztōmajtych kalibrōw to ino tajla przedmiotōw, kere zabezpieczyli lublinieccy szandarzi przi udziale saperōw z KWP w Katowicach. Arsynał, 52 lŏt stary miyszkaniec miasta trzimoł na terynie swojij posesyje. W jaki spusōb chop nabōł tela maszin i jeźli ône były ryalnie niybezpieczne, wyklaruje kludzōny pod nadzorym prokuratora podszukōnek.

Policyjōny z Wydziału Kryminalnego Kōmyndy Krysowyj Policyje w Lublińcu sebrali informacyjõ ô materyjach wybuchowych i brōni, co były we posiadaniu jednego z miyszkańcōw miasta. W piōntek przed połedniym, społym ze funkcjōnariuszami Samodzielnego Podôddziału Antyterrorystycznego Policyje w Katowicach pojechali do dōmu ôd 52 lata starego chopa. Do akcyje zaangażyrowano było tyż ôkludzŏcza psa i jego sztyronożnego partnyra z KMP w Zŏbrzu. Podle procedur, przed przeszukaniym, teryn na kerym miały być sprawiōne czynności zabezpieczōno było przed dostympym ôsōb trzecich.

Na plac zawołany bōł tyż zespōł pogotowiŏ ratunkowego i fojermanōw. Pŏrãnŏście minut po napoczyńciu poszukowań geferlich przedmiotōw, policyjōny znŏdli niywiadōmego pochodzyniŏ zapŏlniki. Decyzyjōm kōmandyra Zespołu Minersko-Pirotechnicznego z terynu pobliskij fyrmy ewakuowano 13 ôsōb. Kōńcowy efekt przeszukaniŏ to zabezpieczōne bez 100 ryncznych kanōnōw przeciwlotniczych, zapŏlników wojskowych, szustōw roztōmajtego kalibra jak tyż hangranaty przeciwpancerne. Przedmioty mogōnce zawiyrać materyje wybuchowe przekŏzano było saperōm, za to dalszŏ tajla arsynału zabezpieczōno było do dalszych podszukowań. Fachmani z zakresu brōni i amunicyje ôkryślōm, eli zabezpieczōne przedmioty miały wertã bojowõ jak tyż jeźli było ryalne zagrożynie dlŏ ôsōb trzecich. Śledczy ôbsztalujōm, eli posiadanie znŏlyziōnych elymyntōw je zgodliwe z prawym jak tyż jak weszoł w jejich posiadanie 52-latek. Szczegōłowe ôkoliczności ôbwiōnzane z tym zdarzyniym, wyklaruje kludzōny pod nadzorym prokuratora podszukōnek.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Zdrzōdło: KKP Lubliniec

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza