Libero Katowice już fertich. Czas na wielke ôtwarcie! [filmy, fotografije]

Libero, to znaczy nojnowszy kōmpleks handlowo-rozrywkowy na Ślōnsku, zaprŏszŏ piyrszych klijyntōw w samo połednie we sztwŏrtek, 15 listopada. Na tã przileżytość na gości czekać bydōm liczne prōmocyje jak tyż atrakcyje, take jak m.in.: warsztaty kulinarne, modowe metamorfozy, dorady makijażystek i golacza, tref z fuzbalŏrkami GKS-u Katowice, a dlŏ nojmodszych – kreatywne warsztaty, graczki i kōnkursy z nadgrodami. Tego dnia wystartuje tyż wielkŏ loteryjŏ Libero z pulōm nadgrōd wert powyżyj 200 tys. złotych, co w nij nojważniyjszŏ nadgroda to je SUV Hyundai Tucson. Fajrowanie ôtwarciŏ bydzie miało kulminacyjõ w Wikynd z Gwiŏzdami, co je zaplanowany we dniach 30 listopada – 2 grudnia.

„Ludzie chcōm jeść”, „Ludzie chcōm sie bawić” i „Ludzie chcōm wyglōndać” – pod tymi hasłami bydzie sie prawie dziŏć we Libero. – Prziwitōmy sie z miyszkańcami Katowic w wyjōntkowy spusōb. Na ôtwarciu Libero ô podniebiynia piyrszych gości w czasie warsztatōw i pokazōw warzyniŏ na żywo zadbŏ Aneta Zabiegała, twōrczyni manufaktury smaku Cook for You, a fotografistka Iwona Kowalska pokŏże, jak smartfōnym i fotografijōm kulinarnōm zawojować Instagram. W czynści poświyncōnyj szpasowi narychtowalimy m.in.: warsztaty DJ-skie, spōlny tryning z instruktorami z Fabryki Formy i tref z fuzbalŏrkami byniaminka Ekstraligi z katowskigo GKS-u. – gŏdŏ Grzegorz Filipczyk, dyrechtōr Libero Katowice.

Dyrechtōr nowo wybudowanego cyntrum przidŏwŏ, iże sztwŏrtkowŏ inauguracyjŏ spodobŏ sie tyż tym, dlŏ kerych liczy sie moda i sznit, pōniywŏż Libero zaprosi na tref ze znanōm stylistkōm Agnieszkōm Krajewskōm z Pokokarde Sztudio. Postrzōd atrakcyji ôtwarciŏ znŏdło sie tyż zaproszynie do świata urody i pielyngnacyje: panowie bydōm mogli darmo zadbać ô brodã u profesjōnalnego golacza, a panie – użyć dorad ôd makijażystek i manicurzystek. Tego dnia mocka niyspodzianek czekać bydzie tyż na nojmodszych. Z myślōm ô nich zaplanowanŏ ôstała zaczarowanŏ krajina, w keryj dzieci bydōm mogły sie pobawić i wziōńć udzioł w kōnkursach jak tyż warsztatach rynkodzieła.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Libero to nojmoderniyjszy wielofunkcyjny kōmpleks handlowo-rozrywkowy na Ślōnsku ô powiyrchni 45 000 mkw. GLA, kerego posiedzicielym i deweloperym je Echo Investment. W przijaznyj i kōmfortowyj przestrzyni 3-kōndygnacyjny ôbiekt pōmieści bez 150 sklepōw i pōnktōw usugowych, liczne restauracyje i kafyje, nojnowszy w tyj czynści krŏju multipleks, klub fitness i cyntrum medyczne. Położōne na połedniu Katowic przi sztrece DK81, Libero posiadŏ certyfikacyjõ ekologicznõ BREEAM. Autorym projektu architektōnicznego je pracownia MOFO Architekciŏ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza