Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Profesor Leszek Drong będzie mówił na temat  „Narracje zaborcze i regiony pamięci” w Trinity College w Dublinie.

“Partition narratives and regions of memory” will focus on Upper Silesia (a historical region in the south of Poland) and its history articulated in regional memory, which often stands in sharp contrast to national historical narratives taught in Polish schools. The point of this presentation is to tease out those aspects of collective memory that address unique concerns of the so-called ‘autochthons’, the native borderland population of Upper Silesia. A selection of contemporary Silesian writings (in English translation) will be scrutinized for memory traces of the partition that divided Upper Silesia in 1922 and then, in the course of the 20th century, was succeeded by other borders and boundaries in the region. The presentation will be chaired by Professor Eve Patten, Director, Trinity Long Room Hub.

„Narracje zaborcze i regiony pamięci” skupią się na Górnym Śląsku (regionie historycznym na południu Polski) i jego historii wyartykułowanej w pamięci regionalnej, która często ostro kontrastuje z narodowymi narracjami historycznymi nauczanymi w polskich szkołach. Celem tej prezentacji jest wydobycie tych aspektów pamięci zbiorowej, które odnoszą się do unikalnych problemów tzw. autochtonów, rdzennej ludności kresowej Górnego Śląska. Wybór współczesnych pism śląskich (w tłumaczeniu na język angielski) zostanie poddany analizie pod kątem śladów pamięciowych o rozbiorze, który podzielił Górny Śląsk w 1922 r., a następnie w ciągu XX wieku został zastąpiony innymi granicami i granicami w regionie. Prezentację poprowadzi profesor Eve Patten, dyrektor Trinity Long Room Hub.

Dej pozōr tyż:  O Ślązakach i Śląsku w Dobrodzieniu i w Europie!

This event will take place online. Please register here. https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/whats-on/details/event.php?eventid=164273877

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 Zoom access information will be emailed to registrants in advance of the event.

 

Leszek Drong is Professor of Humanities in the Institute of Literary Studies at the University of Silesia in Katowice. He is also Associate Dean for Research in the Faculty of Humanities as well as vice-president of the Polish Association for Irish Studies. Currently, until the end of February 2023, he is a visiting research fellow in the School of English, Trinity College Dublin. His most recent book was published in 2019: Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej [Troping the Troubles: The Rhetoric of Cultural Memory in Recent Novels from Northern Ireland]. He has also published in Orbis Litterarum, Critique: Studies in Contemporary Fiction and Estudios Irlandeses. His primary research interest is in the intersection of Irish studies, cultural memory studies and border studies. His current project, “Remembering Partitions and Repartitioning Memories in Contemporary Narratives from Northern Ireland and Upper Silesia,” explores parallels between the two regional remembrance cultures.

Leszek Drong jest profesorem nauk humanistycznych w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także prodziekanem ds. naukowych na Wydziale Humanistycznym oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Irlandzkich. Obecnie, do końca lutego 2023 r., jest Visiting Research Fellow w School of English, Trinity College Dublin. W 2019 roku ukazała się jego najnowsza książka: Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej [Troping the Troubles: The Rhetoric of Cultural Memory in Recent Novels from Northern Ireland]. Publikował także w Orbis Litterarum, Critique: Studies in Contemporary Fiction i Estudios Irlandeses. Jego główne zainteresowania badawcze to skrzyżowanie studiów irlandzkich, studiów nad pamięcią kulturową i studiów nad granicami. Jego obecny projekt „Remembering Partitions and Repartytioning Memories in Contemporary Narratives z Irlandii Północnej i Górnego Śląska” bada podobieństwa między dwiema regionalnymi kulturami pamięci.

Dej pozōr tyż:  Prezydenci miast województwa śląskiego i europoseł Kohut apelują do prezydenta Dudy

To wydarzenie odbędzie się online. Proszę zarejestrować się tutaj.

https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/whats-on/details/event.php?eventid=164273877

Informacje o dostępie do Zoom zostaną przesłane e-mailem do rejestrujących się przed wydarzeniem.

Date & Time

Thursday, 26 January 2023, 1 – 2pm

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza