Krnowske piwo we 5 nojlepszych we Rep. Czeskej

Piwo z  browaru Nachmelená opice​ (Podchmielōnŏ afa) znŏdło sie we piōntce nojlepszych browarōw z cołkej Rep. Czeskej i zdobōło piwnŏ korōna we kōnkursie Draf Beer Awards, we kerym mierzōły sie 84 browary. We jury byli ludzie z Rep. Czeskej, Niymiec, Belgiyje, Italiyje a Wielgej Britaniyje. Reszta browarōw, kerŏ zdobōło korōna to: Pivovar Matuška​, Pivovar Mazák​, Pivovar PRIMÁTOR​ a Krkonošský Medvěd​.

Nachmelená opice​ dostała też jako jedna z 9 nagroda Golden Bohemia.

Tōż zaprŏszōmy do Krnowa/Krnova na Ślōnsku. We tym miejście idzie skosztować jedno z lepszych piw, a swojŏ siedziba mŏ tu też Kofola, je ciekawe muzeum, zamek i wzgōrze Cvilin.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Źrōdło a foto: www.nachmelenaopice.cz

Foto tytułowe: Jesenicka Lahudka

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-