Kōnkurs – “Urlop na Ślōnsku”

Mōmy dlŏ Wŏs kōnkurs z nagrodōma! Napiszcie nōm kaj i czymu werci sie mieć urlop na Ślōnsku. Może być na Gōrnym, może być na Dolnym. Prziślijcie do tego fotografije, coby tyż tyn plac pokŏzać. Artykuł może mieć do 1.000 słōw. Moge być napisany we dowolnym jynzyku. Fotografijōw prosiymy ôd 1 do 20, ale niech kożdŏ fotografijŏ z ôsobna je mniyjszŏ niż 1 MB!

Kōnkurs trwŏ do kōnca września 2019. Relacyje posyłejcie na maila: redakcyjŏ@wachtyrz.eu

Napiszcie tyż w mailu, eli mogymy artykuł podpisać Waszym mianym, abo yno inicjałōma. Możecie tyż napisać 2-4 zdania ô sobie.

A co z nagrodōma?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kożdy, fto prziśle nōm artykuł ze zdjynciōma dostanie płyta DVD z filmym “Oberschlesien – tu, gdzie się spotkaliśmy”, kere dostali my ôd ŚLŌNSKEJ FERAJNY. Za tyn geszynk fest dziynkujymy.

A ôsoba, kerej relacyjŏ bańdzie miała nojwiyncej wejść na jyj artykuł, dostanie paket ślōnskich ksiōnżek we wercie 200 złotych! Fto mŏ nojwiyncyj klikōw sprawdziymy 15 paździyrnika.

Dej pozōr tyż:  Śląska różnorodność - bogactwo kłopotów czy kłopot bogactwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza