Konkurs ku pamięci Josepha von Eichendorffa #3

Koło Gospodyń Wiejskich

Ligota Łabędzka

kgwligotalabedzka@gmail.com

Klub Twórców Górnośląskich

KARASOL

zapraszają do udziału w konkursie ku pamięci Josepha von Eichendorfa i dla popularyzacji jego spuścizny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W okolicach 10 marca 2023 przewidujemy finał konkursu o Josephie von Eichenedorffie.

Do tego czasu na wachtyrzu.eu będziemy publikowali pytania i odpowiedzi przygotowane na finał.

Pytania i odpowiedzi są w trzech językach.

W finale planujemy  jedynie zagadnienia uprzednio opublikowane na wachtyrzu.eu.

Finał zostanie przeprowadzony jako gra planszowa.

Punkty zdobyte  w finale będą zależne od języka wylosowanego  pytania (polski x 1,niemiecki x 2, śląski x 3). Dopuszczamy  odpowiedzi w dowolnym języku.

Zasady kwalifikacji do finału ogłosimy  26 listopada 2022.

Konkurs pomyślany jest jako zabawa literacka, a więc można nadsyłać pytania: lubina@interia.pl

 

Pytania z 30 września/20. października 2022

2.a. Aus was für einer Familie stammte Eichendorffs Mutter?

2.b. Wer erbte  das Schloss Lubowitz?

Seine Mutter stammte aus einer schlesischen Adelsfamilie, aus deren Besitz sie Schloss Lubowitz erbte.

 

3.a. Seit wann war  das Adelsgeschlecht der Eichendorff  in Schlesien ansässig?

3.b. Welchen Bekenntnisses waren die von Eichendorff?

Das katholische Adelsgeschlecht der Eichendorff ist seit dem 17. Jahrhundert in Schlesien ansässig.

 

7.a. Kej gynau napoczli sie wpisy do tagebucha Eichendorffa i pisanie historyji nôturalnyj ze włōśniymi ilustracyjōma?

12 listōpada 1800 roka napocznōł pisać swōj tagebuch i historyjŏ nōtulanô ze włōśnymi ilustracyjōma.

 

5.a.  Co czytôł Joseph von Eichendorf, kej bōł modym?

Krōm łobszyrnyj lektōry rōmanōw przigodōwych  a rityrskich tudziyż starōżytnich lygyndōw, nastōmpiyli łōnego piyrsze dzieckowe prōby literacke.

(wersja śląskojęzyczna: Eugeniusz Kosmała)

 

1.a. Kim byli rodzice Eichendorffa?

1.b. Na czym polegała praca Adolfa Theodora Rudolfa Freiherra von Eichendorffa?

1.c. W czyim służbie był Adolf Theodor Rudolf Freiherr von Eichendorff? Rodzicami Eichendorffa byli pruski oficer Adolf Theodor Rudolf Freiherr von Eichendorff (1756-1818) i jego żona Karoline z domu Freiin von Kloch (1766-1822).

 

4.a. Kto nauczał Josepha von Eichendorffa w domu w latach 1793-1801 ze jego starszym o półtora roku bratem Wilhelmem von Eichendorffem?

Józefa uczył w domu w latach 1793-1801 pastor Bernhard Heinke wraz ze starszym o półtora roku bratem Wilhelmem von Eichendorffem.

 

8.a. Kiedy dokładnie Joseph i Wilhelm Eichendorff zaczęli uczęszczać do katolickiego liceum Macieja we Wrocławiu? 8.b. Gdzie mieszkali Józef i Wilhelm w latach 1801 – 1804? W październiku 1801 r. Józef i Wilhelm zaczęli uczęszczać do katolickiego gimnazjum Macieja we Wrocławiu, przebywając w klasztorze św. Józefa (do 1804).

 

Jak interpretować poniższe fragmenty? Co można powiedzieć? Czego można się domyślić?

„Eichendorffowie zakorzeni byli na Śląsku od setek lat. Katalog ich posiadłości jest imponujący. Do Adolfa von Eichendorffa – ojca przyszłego poety – należało wiele górnośląskich majątków: Toszek, Pyskowice, Thiergarten (obecnie  nie do zidentyfikowania), Fasangarten (obecnie  nie do zidentyfikowana, Kalkofen (obecnie  nie do zidentyfikowania, Dąbrówka, Sarnów, Kotliszowice, Oracze (część Toszka), Płużnica Mała, Płużnica Wielka, Pawłowice, Skały, Kotulin Mały, Kotulin Wielki, Proboszczowice, Ligota Kradziejowska (obecnie: Łabędzka), Barbi (obecnie  nie do zidentyfikowania), Łączki, Pisarzowice, Grabów, Paczyna Mała, Radoszowy, Sławików, Grzegorzowice, Górki, Sumina, Łubowice.

Na terenie Moraw i Śląska w obecnej Republice Czeskiej znajdowały się majątki przodków: Krawarze, Kouty, Novỳ Dvůr, koło Krawarza, Vrbka, Sedlnice.

W dzienniku Eichendorffa z początku lutego roku 1800 znajdujemy następujący zapis:

W lutym 1800 r. musiałem klęczeć, bo bez powodu zbyt ostro wypowiedziałem słowo ‘Pozostawić”. Zabrano  i też tę książkę. Nb. sporo się wtedy nauczyłem.’

Nowack skrzętnie pominął to zdanie świadczące o skłonności poety do kłótni; jak wynika z dalszych zapisków, była to cecha jego charakteru. Potwierdza ją zapis w innym miejscu dziennika. Będąc uczniem Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu, pod datą 24 kwietnia 1804 r. szesnastoletni wówczas zapisał jedno zdanie literami alfabetu greckiego: ‘Po ostrej kłótni z dziekanem musiałem od czwartej do piątej siedzieć w karcerze.’

Najprawdopodobniej zapisał je literami greckimi, aby nie każdy wiedział, co takiego zrobił.

Przypominam  pierwsze trzy pytania z 16./17. września 2022:

1.a. Kim było łojcowie Eichendorffa? 

1.b.  Na czym spolygała robota Adolfa Rudolfa Freiberra von Eichendorffa?

 

Łojcami Eichendorffa byli pruski łoficyjer Adolf Teodor Rudolf Freiherr (1756 – 1818r.) i łōnego baba Karoline ze dōma Freiin von Kloch (1766 – 1922r.).

 

Wersję śląską opracował pan Eugeniusz Kosmała.

17.a.  Warum entschied sich Eichendorff für die Fortsetzung des Studiums in Heidelberg?

Heidelberg im neuen, dem napoleonischen Rheinbund zugehörigen Großherzogtum Baden lief nicht Gefahr angegriffen zu werden und in die Universität war nach 1803 viel investiert worden.

3.a. Jak długo rodzina Eichendorffów mieszkała na Śląsku?

3.b. Jakie było wyznanie von Eichendorffa?

 

Katolicka rodzina szlachecka Eichendorffów ma swoją siedzibę na Śląsku od XVII wieku.

Poniżej  cztery pytania 23/24. września 2022:

6.a. Dokąd udał się Joseph von Eichendorff w roku 1794 i roku 1799?

W 1794 wyjechał do Pragi, w 1799 do Karlsbadu i ponownie do Pragi, po czym w pierwszych zapiskach zapisał swoje wrażenia z podróży.

 

2.a.  Ze jakijsik familije wandlowała sie matka Eichendorffa?

2.b. Fto erbnōł Zōmek Lubowitz?

Łōnego matka wandlowała sie ze ślōnskij familiji ślachyckij, ze keryj to iścizny erbła łōna Zōmek Lubowitz.

Wersję śląską opracował pan Eugeniusz Kosmała.

22.a. Was war der „Eleusinische Bund“?

Zusammen mit den befreundeten Theologen Friedrich Strauß und Wilhelm Budde (1786–1860, Pseudonym „Astralis“) verbanden sie sich im „Eleusinischen Bund“ und tauschten ihre Dichtungen aus.

Jak interpretować poniższy fragment?

„Po wojnie, w drugiej połowie lat pięćdziesiątych rozpoczęto na wielką skalę badania twórczości Eichendorffa, i to nie tylko w Niemczech, a całej Zachodniej Europie, Stanach Zjednoczonych, a nawet Japonii i Chinach.”

Dej pozōr tyż:  Andrzejki na Ślōnsku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza