Katowice: pedzioł, że podłoży bōmbã na banhofie

Policyjōny z Katowic chyciyli chopa, co przedwczorej zazwōniōł do Wojewōdzkigo Cyntrum Powiadōmianiŏ Ratunkowego i zagroziōł, iże na banhofie podłoży bōmbã. Pokŏzało sie, iże chycōny 39-latek bōł poszukowany przikazami dokludzyniŏ do heresztu, coby ôdbyć kŏrã wiynziyniŏ. Chopowi grozi do 8 lŏt.

Wczorej pŏrã minut po pōłnocy pod numer alarmowy Wojewōdzkigo Cyntrum Powiadōmianiŏ Ratunkowego w Katowicach zazwōniōł chop, co zagroziōł, iże na banhofie podłoży bōmbã. Policyjōny, społym z inkszymi dinstami, wybadali teryn banhofu i niy znŏdli materyji wybuchowych.

Sprawōm zajōnli sie szandarzi kryminalni z komisariatu VI w Katowicach i napoczli poszukowania sprŏwcy. Barzo wartko ôbsztalowali, iże zwiōnzany z tym zdarzyniym może być 39-letni miyszkaniec Rudy Ślōnskij. Pŏrã godzin niyskorzij ôstoł chycōny ôd policyjnych wywiadowcōw z katowskigo ôddziału prewyncyje. Chop niy spodziywoł sie zastawiyniŏ i bōł doimyntnie udziwiōny.

Po przewieziyniu go do kōmisariatu przi ulicy Stawowyj pokŏzało sie, iże 39-latek bōł poszukowany dwōma przikazami dokludzyniŏ do heresztu, coby ôdbyć przōdzij usōndzōne kŏry. Chop usłyszoł już ôbskarżynie fałszywego powiadōmiyniŏ ô zagrożyniu, za co grozi mu do 8 lŏt heresztu. Zastawiōny prziznoł sie i dobrowolnie poddoł kŏrze, a niyskorzij ôstoł przewiyziōny do heresztu śledczego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Silesia711 / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza