Historyczny sukces ślōnskygo trynera

Lukas Kwasniok, narodzōny we Gliwicach tryner 1. FC Saarbrücken, szafnōn cojś, czego nie udało sie jeszcze żodnymu we niymieckim fusbalu: wlŏz ze 4-ligowym manszaftym do halbfinału Pucharu Niymiec.

Już awans do sztwierćfinału bōł srogim sukcesym, ale wygraniy ze manszaftym z Bundesligii (Fortuna Düsseldorf) i gra we halbfinale Pucharu Niymiec, to cud, na kery nie liczyli chyba ani we Saarbrücken.

Napoczło sie ôd prowadzyniŏ 1-0 dlŏ manszaftu ze Saarbrücken po torze ôd Tobiasa Jänicke we 30 minucie. Po pauzie mōgła wyrōwnać Fortuna Düsseldorf, ale elwra wybrōniōł Daniel Batz. We ôstaniej minucie szpilu trefiōł ale Mathias “Zanka” Jørgensen i szpil skōńczōł sie remisym. We dogrywce żŏdnymu z manszaftōw nie udało sie już trefić tora i prziszło do elwrōw. Ale to jakich! Normalnie kŏżdy manszaft strzelŏ po 5 razy, a we Saarbrücken prziszło aż do 20 elwrōw. Po zmianach prowadzyniŏ ôstatniego elwra przestrzelōł tyn, co wyrōwnōł we ôstatniej minucie (Mathias “Zanka” Jørgensen) i 7-6 wygrali gospodŏrze.

Losowaniy halbfinałōw we niedziela, a 1. FC Saarbrücken może trefić na Bayern München, Bayer Leverkusen abo Eintracht Frankfurt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A co Lukas Kwasniok mŏ spōlnego ze Ślōnskiym ôkrōm placu narodzin? Podug portalu transfermarkt.pl Lukas Kwasniok napoczōn swoja trynerskŏ kariera ôd roboty manszaftu Oberschlesischer Sportverein Rastatt (Gōrnoślōnski Szportowy Ferajn Rastatt), założōnym we 1988 wele Karlsruhe. Lukas Kwasniok bōł tam trynerym ôd 2 grudnia 2007 do 30 czerwca 2008. Potym prziszła robota dlŏ TSV Reichenbach, Karlruhe SC, Carl Zeiss Jena, a ôd 23 grudnia 2019 prowadzi 1. FC Saarbrücken.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Skrōty szpilu z elwrōma idzie ôbejrzeć tukej: https://www.youtube.com/watch?v=hEVprOQAfRc

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza