Helloween – za i przeciwko

Kożdego roku jak sie mo ku Wszystkim Świyntym trwo zawziynto dyskursjo czy ôbchodzić Halloween czy tyż niy. Przeca to niy je nasze świynto ani narodowe ani religijne yno taki co przikludzōno ze zachodu. Jedni godajōm, że je sprzeczne s naszom tradycjōm i niy trza nōm  cudzych zwyczajōw, kiej mōmy swoji dużo piykniejsze. Drudzy padajōm czamu niy kiej to yno bozna, a nojwiyncy uciechy majōm s tego bajtle. Że to niy je nasze narodowe świynto yno pożyczone s amerykański popkultury ô tym wiymy, i że wadzi sie s powogōm  towarzyszōncōm ôbchodōm naszych Wszystkich Świyntych.

Jedni s nas prawiōm ,że niy powinni my sie bawić ze śmierciōm, a drudzy, że jim to wcale niy wadzi, kej yno to zabawa. Inacy wiela zwolynikōw tela przeciwnikōw. Jak by sie tak troszka posznupać we pamiynci, to doszli by my do tego, że taki wygupy były nōm znane już downo. Jo pamiyntōm jak żech była małōm dziołszkōm to mōj ujek s inszymi karlusami brali wielko bania. Strugali na ni rozmańte mustra zaś w pojstrzodku po wyciepniynciu miōnszu dowali zapolōno świyczka. We wieczōr, jak ludzie szli s różańca to stawiali ta bania na ôkolniku abo kajś tam, co jōm było widać i straszyli ludzi. Wiym, że my bajtle ôkropnie sie boli, bo my myśleli, że to duchy straszōm. Toż niy było to nic inszego jak halloween tela, że yno inacy sie mianowoł .

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

Jak sōm tacy, co traktujōm to jak bozna, żeby sie yno troszka zabawić, to niy je szkodliwe. Ale jedni bierōm to na powoga. We szkołach czy przedszkolach pora lot tymu ôrganizowano taki fajery. Jednako jedni ôjcowie byli przeciwni tymu, toż zwyczaj tyn upad, chocioż młodzieży i przedszkolakōm sie to podobało, toż dali sie przebiyrajōm i straszōm tak dlo szpasu. Czy tyn zwyczaj sie przijmie czy niy, czas pokoże a my starsi i tak momy swoji tradycje zwiōnzane ze świyntym pamiynci wszystkich Tych, co ôdeszli.

Regina Sobik

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza