Hanek duplikuje: Ludność rdzenna

Hanek duplikuje:

Co sie należy „ludności rdzennej” ôd państwa:

1.

Coby leko pochytać i sie nie wadzić, poczamu Ślōnzoki majōm prawie, kiej winszujom se godki i edukacji regionalnyj we szkole, to trza najsamprzōd wyklarować, wto to je „ludność rdzenna”.
Bo ô tyj „ludności rdzennej” stoi we Konwencji Praw Dziecka ONZ.
Tak se duplikuja, iże ta „ludność rdzenna”, to sōm ludzie tukej rodzōne – to sōm autochtony, co po grecku ôznaczo  „z tyj ziymi”, „tuziemiec”…
Ludność rdzenna”, to te, kiere tu byli najsamprzōdzi.
Na Wiyrchnim Ślōnsku to Ślōnzoki.
W Ameryce to Indianery, w Australii to Aborygeny, na Ślōnsku to Ślōnzoki.
Ślōnzoki to „ludność rdzenna” Górnego Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

2.

We tych państwach, we kierych żyjōm ludzie ize rdzynnej famili, to bajtlōm tych ludzi „…pochodzenia rdzennego nie można odmówić prawa do posiadania i korzystania z własnej kultury, do wyznania i praktykowania swojej religii lub używania własnego języka, łącznie z innymi członkami jego grupy.” (Art. 30 Konwencji Praw Dziecka ONZ).

A jo sie Wos pytōm, jako to u nos je, u nos na Wiyrchnim Ślōnsku? Do sie we szkole zowdy godać, uczōm po naszymu ô naszych ôjcach? Niy, niy, niy, niy do sie? A czamu? Widzicie to radzi, iże sie niy do?

Naszo respublika (RP),…zachęca (…) środki masowego przekazu, aby w szczególny sposób uwzględniały potrzeby językowe dzieci należących do mniejszości narodowych lub do rdzennej społeczności.” (Art.17 Konwencji Praw Dziecka ONZ)?
We TVP1, TVP2, TVP3 i we PR godajōm, prawiōm, rzōndzōm po naszymu do bajtli i majōm tam modernych rechtorōw, co poradzōm nauczyć nasze bajtle po naszymu jeszcze lepiej od omy i starki dōma?  Niy, niy, niy robiōm tego, niy. We TVP1, TVP2, TVP3 i we PR niy robiōm tego. A czamu? Niy poradzōm? Niy majōm piyndzy? Aliści Kōnwencyjo Praw Dziecka ONZ podpisali. Podpisali? Sygnowali? A dyć!

Nasz sztat (RP) podejmuje (…) działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości,(…)”? (Art. 8 Konwencji Praw Dziecka ONZ)
Niy, niy, niy robi tego, niy robi. A czamu?
Tożsamość to do mie je wtedy zachowano, kiej bajtel poradzi spokopić, co do niego godajōm ôjce i ô czym godajōm.
Tożsamość to do mie je zachowano, kiej bajtel zno prowda ô tym, co i czamu u nos je inaczej niże w Czechach, Niymcach, Polsce, Ameryce i Australii.

3.

Wargolicie już: Co ôn fandzoli? Aliści klugszajser! Ô czym ôn bamonci? Kaj ôn to znod?
Stoi to napisane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej naszyj respubliki (RP) w zakładce: Prawa  Rodziców. Co to je? To je Konwencja Praw Dziecka ONZ.
Adres:
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow/prawa-rodzicow-2.html

Naszkryflali, co majōm szafnōnć i niy szafnōm. Niy ma tam ino na tyj zajcie ministerstwa Konwencji Praw Dziecka, znojdziecie tam (we tajlach) tyż interesantne Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konstytucja, Karta Nauczyciela i Podstawa Programowa, nale ô tym naszkryflom kiejindzij.

1) Konwencja o Prawach Dziecka (we tajlach)

We tajlach, bo ino Art. 5, Art. 14, Art. 18!!!
Nie znojdzecie tu ani Art. 30 ani Art. 17. Ani Art. 8. A czamu? A niy wiym? Niy wiym, pojakiymu Ministerstwo Edukacji Narodowej ô tym niy chce godać?

Kiej to już przeczytocie, we tajlach i cołkie – cołkie możno lepij –  to zawdy idzie pedzieć we szkole, we gminie, co wōm filip godo. Kiejby Wos we szkole eli we gminie suchać nie chcieli, to możno tukej znojdōm do Wos chwila?:
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
(UNIC/Warsaw)
ul. Piękna 19
00-549 Warszawa
Tel.: (0-prefix22) 825-57-84
Fax.: (0-prefix-22) 825 77 06
Strona internetowa: www.unic.un.org.pl
E-mail: unic.poland@unic.org

4.

Sōm tam jeszcze inksze zapisy ô godce i edukacji regionalnej i Waszych prawach we szuli.

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Prawa i obowiązki rodziców w Europie

 1. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej
 2. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

No to pyrsk, patrzcie tam jako.

 

Aleksander Lubina – publicysta, pisarz  tłumacz.

Pisarz:

Pedagog. Książki:

Germanista: rozdziały do skryptów, publikacje w czasopismach naukowych,

śpiewnik niemiecki (współautor); https://www.inbook.pl/p/s/759430/ksiazki/jezyk-niemiecki/jak-leci-spiewajaco-sing-und-sag-auf-deutsch;

https://www.youtube.com/watch?v=TCeQVHItCOs;

Publicysta: Bedrift, edunews, EID, Gazeta Wyborcza, Magazyn Szkolny, Nowiny Gliwickie, Prestiż, Info Poster, Ślonsko Nacyja

  • 1974 – zdałem egzamin dojrzałości w LO w Katowicach, w klasie polonistycznej – zdawałem język polski i histori ę oraz eksternistycznie język niemieckim w VIII LOw Katowicach, pisałem prace maturalne z historii Śląska i z przekładów literatury polskiej na język niemiecki;
  • 1978 – z wynikiem bardzo dobrym ukończyłem studia magisterskie dzienne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w zakresie filologii germańskiej specjalność nauczycielska, pisałem z historii i teorii literatury;
  • 1978 – 1984 byłem pracownikiem Zakładu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, prowadziłem zajęcia praktyczne z fonetyki i fonologii, języka pisanego, gramatyki praktycznej i konwersacje, publikowałem i mówiłem na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
   1980 – otrzymałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne;
  • 1984/85 – pracowałem w VIII LO w Katowicach;
  • 1985 – 2015 – pracowałem w gliwickich liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych;
  • 1988 – zostałem ustanowiony tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego;
  • 1992 – 1995 byłem członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców;
  • 1992-1995 – byłem doradcą metodycznym ds. nauczania języka niemieckiego
   w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach;
  • 1993 – uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka niemieckiego (z wyróżnieniem) – Międzywojewódzka Komisja do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli;
  • 1993 – otrzymałem nagrodę Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • 1995 – uczestniczyłem w cyklu kursów organizowanych przez Instytut Goethego jako Multiplikator (Teacher Trainer) – posiadam uprawnienia do prowadzenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotu – niemiecki jako język obcy – oraz takie samo świadectwo CODN;
  • 1995-2001 – byłem prezesem gliwickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego;
  • 1995 byłem współzałożycielem Reegionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego;
  • 1995 jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego byłem współzałożycielem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej;
  • 1996 – uzyskałem drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka niemieckiego (z wyróżnieniem) – Międzywojewódzka Komisja do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli – 5/II/96; 1997;
  • 1997 ukończyłem studia podyplomowe w wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na wydziale Zarządzania i Administracji jako edukator – trener – specjalista ds. kształcenia i doskonalenia dorosłych – posiadam uprawnienia do planowania, prowadzenia
   i ewaluacji kształcenie edukatorów i doskonalenia dorosłych;
  • 1997 – ukończył półtoraroczny cykl szkolenia i uzyskał certyfikat Edukatora (Ausbilder) Akademii Kształcenia Dorosłych w Lucernie – posiada uprawnienia do pracy edukatorskiej w UE i CH;
  • 1997 – uzyskałem trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka niemieckiego – Główna Komisja do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli;
  • 1997-2002 – byłem dyrektor Polskiego Instytutu Kształcenia Dorosłych i Dzieci;
  • 1998 – otrzymałem nagrodę drugiego stopnia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • 2000 – VI LO w Gliwicach zostaje szkołą dwujęzyczną; w sieci szkół niemieckiego dyplomu językowego DSD1;
  • 1999-2003 – byłem doradcą metodyczny ds. nauczania języka niemieckiego oraz nauczania regionalnego przy Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach;
  • 2001 – uzyskałem stopień nauczyciela dyplomowanego;
   2001 – nagroda pierwszego stopnia Prezydenta Miasta Gliwice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty;
  • 2001 – powołano Gimnazjum Dwujęzyczne w Gliwicach, od 2011 w sieci szkół niemieckiego dyplomu językowego DSD2;
  • 2003-2012 – byłem doradcą metodycznym ds. nauczania języków obcych, edukacji regionalnej oraz kształcenia dorosłych w Gliwickim Ośrodku Metodycznym;
   2006-2010 – byłem konsultantem w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach;
  • 2009 – otrzymałem medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
  • 2009 – 2015 – otrzymywałem dyplomy wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju systemu edukacji w województwie śląskim;
  • 2009 – 2012 byłem prezesem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Institut für Entwicklungsförderung;
  • 2011 – gimnazjum nr 3 w Gliwicach w sieci szkół niemieckiego dyplomu językowego DSD2;
  • od 2001 – na liście MEN jako edukator;
  • 2001-2010 – Egzaminator maturalny z języka niemieckiego;
  • 2001-2010 – na liście ekspertów MEN;
  • Od 2015 na emeryturze,
  • 2016 – współzałożyciel Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL.

Foto na wiyrchu: www.snappygoat.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza