Grupa, co żyła z prostytucyje, rozbitŏ

Ślōnscy policyjōny rozrobiyli zôrganizowanõ grupã przestympczõ, co pŏrała sie czyrpaniym piniyndzy z prostytucyje. W czasie akcyje kludzōnyj na Ślōnsku, wachtyrze prawa wkroczyli do jednego z nocnych klubōw i placōw, kaj byli czōnkowie szajki. W sumie chycōno było 6 ôsōb swiōnzanych z przestympczym procederem.

Nad sprawōm grupy fungujōncyj na terynie wojewōdztwa ślōnskigo kryminalni z Wodzisławia Ślōnskigo społym ze zespołym zwalczajōncym handel ludźmi z Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Katowicach robiyli ôd pŏru miesiyncy. Śledczy sprŏwnie kōmpletowali informacyje i dowody na przestympcze fungowanie grupy, keryj czōnkowie zarŏbiali na prostytucyji. W policyjnyj akcyji swiōnzanyj z zastawiyniym czōnkōw grupy uczestniczyło bez 50 kryminalnych z Wodzisławia jak tyż Katowic, ślōnscy antyterroryści, a tyż przewodnicy z psami do ôdkrywaniŏ narkotykōw. Policyjōny wkroczyli do jednego z nocnych klubōw i pōmiyszkań ôsōb swiōnzanych z grupōm, a efektym tych działań było chycynie 4 chopōw i 2 kobiyt podyjzdrzanych ô udzioł w przestympczym procederze. Śledczy zabezpieczyli tyż postrzodki bamōncōnce jak tyż piniōndze w walucie polskij i zagranicznyj, kerŏ mogła być z przestympstw.

Dlŏ 3 czōnkōw grupy (w tym zastawiōnyj kobiyty) gyricht uzdoł ô tymczasowego heresztowaniu na 3 miesiōnce, za to w relacyji do dalszych dwōch ôsōb prokuratōr zastosowoł dozōr policyje. Wszyjscy usłyszeli ôbskarżynia czyrpaniŏ piniyndzy z niywłŏsnego niyrzōndu jak tyż udziału w zôrganizowanyj grupie przestympczyj. Grozi im do 5 lŏt heresztu.

Sprawa sie rozwijŏ, śledczy niy wykluczajōm dalszych heresztowań.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło i fotografijŏ: KWP Katowice

Dej pozōr tyż:  Katowice: "Prosimy do stołu" Rokita, Szczerek, Chojnacki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza