Francek Fyrtok, 10.11.1920

Wachtyrz prezyntuje ślōnske artykuły ze starych cajtōngōw przepisane do alfabetu ślabikŏrzowego. Trzeba je rozumieć we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ône ôpiniji ôd redakcyje.

List gōńczy!
Moji Kochani Czytelnicy! Smutno wiadōmość wōm musza ôznajmić: Francek Fyrtok zaginōn. Na wszystke strōny pytołech sie ô niego, ani dudu! Już cały tydziyń nie śpia i już ech sie spłakoł jak Ulitzka w Berlinie nad autōnōmijōm, ani rusz nie ma i niyma! Kaj tyn saperlajcki koleks mōgł sie podzieć?

Jo już z ôstatniego jego listu widzioł, że z nim jest coś nie richtig. Bredził trzi po trzi i czuć było z pisma gorōnczka. Ôtōż nojwiyncyj boja sie ô to, że biedaczysko kaj zmorz pod hołdōm albo w zawaliskach. Smykoł sie w Zobrzu hole Kōnkordyje, bo tam znaleziōno jego nowo fotografijo, co jōm tu dziś umieszczōm. Zaczōn też pismo do mnie pisać, ale go nie skōńczył. I to tam pod tōm hołdōm znaleziōno i przisłano mi. Tōż nie wiym i starōm sie, co sie z nim stać mogło. Kto wie czy go jake hajmatstrojery zobrske nie zabiły? Matko Bosko, aż cierpna na ta myśl!

Ale jeszcze prōmyk nadzieje mōm, bo mi pisali z Pszczyńskigo, że Fyrtok w niedziela przed W. Swiyntymi tańczōł w Tychach i ôpowiadoł, że sie na kermasz kajś wybiyro. Tōż Moji Ludkowie, poszukejcie tam dobrze u siebie, a jeśli go znojdziecie, kożcie zaaresztować i ekstracugym prziwieźcie do Bytōmia. Kasta zwrōca.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pisała też „Freiheit” berlińsko, iż w Berlinie za Ulitzkōm włōczył sie jakiś „Geborener Ôberschlesier” i wciōnż sie go pytoł: „farorzku, a wiela to zarobiyli na tej autōnōmiji?” Podobno Ulitzka kazał go zawrzić. Kto wie, czy to nie był Francek, bo ôn Ulitzce i w piekle pokoju nie do.

Mōj Francku drogi! Jeśli tyn „Steckbrief” mōj dojdzie do twych rōnk, uwijej sie do dōm, inaczej po Spieckerta zatelegrafuja, a tyn cie znojdzie.
Jeszcze roz prosza: szukejcie Fyrtoka i napiszcie kaj jest?

Stropiōny
Hanys Kocynder.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza