Feryje nad Ôdrōm w Muzeum

Muzeum Gōrnoślōnske bez feryje bydzie ôrganizować trefy i wydarzynia w rōmach inicjatywy Rok Ôdry – Rzyki Pozytywnyj Ynergije, co podkryślŏ ekstra natura rzyki Ôdry i jeji dorzyczŏ. Ôdra ôd nojdŏwniyjszych czasōw spiyrała czowieka: tworziła ważnõ sztrekã kōmunikacyjnõ, transportowõ, była drzyniym rozrostu ekōnōmicznego, naturalnōm barierōm ôbrōnnōm i lifrowała kust. To w jeji dolinach trefiały sie kultury słowiańske i germańske – kejś wroge, dzisioj żyjōnce we spōlnocie. I chociŏż jeji znaczynie i funkcyje bez stolecia się umiyniały, ôdegrała ôna w dziejach Polski i krŏjōw naôbkoło srogõ rolõ. Co ważne, inakszõ skirz swojigo geopolitycznego położyniŏ aniżeli Wisła. Co ô nij wiymy dzisioj?

Na te i inksze pytania Muzeum ôdpowiy na trefach bez feryje. Niy trza ale jechać w dalekõ rajza do nojbliższego kanału, co łōnczy Gliwice z rzykōm, bo styknie nawiydzić Muzeum Gōrnoślōnske. To tam na czas feryji przestrzyństwo pod kolumnadōm budōnku na pl. Jōna III Sobieskiego 2 pōmiyni sie w rozlewisko rzyki Ôdry. A dziynki ekstra narychtowanym zadaniōm bydzie szło wziōńć udzioł w familijnyj graczce w poznŏwanie walorōw przirodniczo-turystycznych i historycznych rzyki. Po skōńczōnyj graczce idzie dychnōńć w iście latowym ôbtoczyniu na ekstra narychtowanych leżŏkach. Trefy ô Ôdrze we feryjnym klimacie tyż dlŏ majoryntnych. A na nich poznōmy wszyjsko ô turystyczno-rekreacyjnych funkcyjach rzyki, kwestyjach przirodniczych i ekologicznych, a tyż ô malowniczości landszaftu, co przinosi natchniynie artystōm.

Zdrzōdło: Muzeum Gōrnoślōnske, fotografije: Witalis Szołtys / Muzeum Gōrnoślōnske

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza