Ewa Grzesik: Patrōnki baniorzy

Listopadowe dni nikerym kojarzōm sie z szarugōm, deszczym i wartkimi wieczorami. Jako, że robia na banie, to do mie je szczegōlny miesiōnc, bo 25 listopada je Katarzinki, patrōnki wszystkich kolejarzy, ale w tym dniu ôd jakigoś czasu w radiu i telewizorze słyszymy, że je to tyż Światowy Dziyń Misia, kiery w mediach robi w tym dniu nojwiynkszo kariera. Chocioż pszaja misiōm, to napisza sam trocha ô tych baniorzach, bo to je fach w moji famili z pokolynia na pokolynie.

Jako je tyż ta robota na banie? Je ôna fest ôdpowiedzialno, trza mieć pierōńskie dobre zdrowie, trza być dycki mōnter, no i niekiedy trefi iść w niedziala i świynta do roboty, a nocki tyż do lekkich nie noleżōm. Bo jako to godajum “kożdo noc mo sowja moc”. Te świynto wielkij rangi, skuli historii i przemian politycznych w naszym kraju ôbchodziło sie roztōmancie. Pamiyntōm czasy, jak to sami kolejorze nie wiedzieli kiedy tak naprowda majōm świyntować, bo jedni fajrowali drugo niedziela września, a inni 25 listopada. Dopiyro ôd jakigoś czasu ôbchodzymy te świynto wszyscy razym 25 listopada – w dziyń św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Była to młodo frela, kiero fest przoła naszymu Pōnboczkowi i skuli tego została porwano przez rzymskich wojokōw, kierzy jōm maltretowali, głodzili i łōmali na kole, aż w końcu utli i głowa mieczym. Ôd nij śmierć musiała być szczególnie ciynżko, bo podczas torturōw nawrociło sie pora wojokōw. Jej oddanie i poświyncynie przipadło chyba baniorzōm i wziyli sie jōm za patrōnka.

W tym szczegōlnym dniu przekazuja najserdeczniejsze życzenia byłym i ôbecnym pracownikōm koleji. Tym, co prowadzōum ruch i czuwajōm nad bezpieczyństwym, dokryncōm kożdo śruba w torze, wymiyniōm żarōwka w semaforze, tym co wypartujōm ôczy jako kulo sie cug na mōnitorze i pani w biurze, co liczy nasze geltagi, maszynistōm, kōnduktorōm i kierownikōm cugōw i wszystkim inkszym służbōm, kiere sōm zwiōnzane z robotōm na banie, ale też tym, co swoje już zrobili i sōm już na zasłużoōnej pyndzyji. A nowym młodym pracownikōm zadowolenia i pasji we wykonywanym zawodzie, zrealizowania planōw i uznania ze strōny szefostwa, a wzajemny szacunek i bezpieczeństwo niech jest wyznacznikiem w prowadzeniu ruchu pociongōw, i żeby tak jak downij wedle bany szło sztelować zygary. Zaś wszystkim pasażerōm życza coby mieli trocha wyrozumiałości i cierpliwości skuli tych wszystkich remōntōw, co zamiast jechać cugiem muszōm kulać sie autobusami.  Ale jak już to wszystko przetrwōmy, to powiymy, że było warto, bo chocioż pomału ale zmieniōmy sie z myślōm ô Wos.

Niech Św. Katarzyinka czuwo nad Wami w kożdyj godzinie Waszyj służby, a wartości jakimi sie kierowała – ôddanie i poświyncynie – były ôbecne w waszej robocie. A jo starym kolejarskim zwyczajym jaki je przi zdowaniu dyżuru życza Wōm dycki spokojnej i szczyńśliwej służby!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ewa Grzesik

Miyszkōm w Raciborzu, robia na banie fest, przaja tymu miastu i ślōnskej godce, mōm swoje lata, ôdchowane bajtle, a teroz sie chyciłach pisanio. Laureatka kōnkursu „Po naszymu, czyli po Ślōnsku” w 2017 roku o tytuł “Ślōnzoka Roku”. Jak mōm trocha czasu to ôdnowiōm jakeś stare meble.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza