Ewa Grzesik: Jarmark na Granicy

W drugo niedziela maja tj. 13 05 2018 w Chałupkach, ôd samego rana, w malowniczej scenerii na moście starego przejścia granicznego Chałupki-Bohumin przy piyknej pogodzie, muzyce i atmosferze ôdbył sie kolejny już roz “Jarmark na Granicy”.

Powystawiać sie tam mōgli handlyrze z Czech i Polski ze swoimi antykami  i starociami, ci kierzy majōm jaki swōj geszeft i ci kierzy majōm w dōma jakie klamoty,  a żol im to je wyciepać na hasiok; jakie stare gardiny, kafejserwisy, pieszczōnki, stare piniōndze, fajfki po opie, zdjyncia i roztōmańte czary z czasów PRL-u, kiere to jo pamiynto za bajtla i powiym Wōm, że te mie zachwycajōm nojbardziej  mimo, że ône majo nojmyjszo wartość finansowo, ale tam sie jedzie szukać nie yno przedmiotōw „okazja”, na kierych idzie zarobić, ale cynnych stracōnych pamiōntek z dzieciństwa, sentymentalnych wspōmnień.

Ewa Grzesik

Do nikierych to sōm wartości bezcynne. Nojwiyncyj to jednak tam sie idzie trefić ze starymi  znajōmymi i sōmsiadami, z kierymi idzie sie zjeść dobrego krepla, langosza i napić czeskiego piwa 😉 a bajtle w miyndzyczasie mogōm brać udział w specjalnie przygotowanych do nich atrakcjach. Kōmu sie zaś zmierznie chodzynie miyndzy sztandami, może iś ôbejrzeć zamek i jego park, abo poszpandzyrować nad Granicznymi Meandrami Odry; je to 7 km ôbszaru ôbjyntego ôchrōnōm z roztōmańtymi gatunkami zwierzōnt i roślin. Jak nie poradziliście być tu dzisiaj mit z nami, to przyjedzcie latoś 16 września, bo “Jarmark na Granicy” je dwa razy do roku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jo tyż tam byłach krepla zjadłach, znajōmych spotkałach i bōnclok kupiłach;) To był rychtig fajny dziyń!

Ewa Grzesik

Miyszkōm w Raciborzu, robia na banie fest, przaja tymu miastu i ślōnskej godce, mōm swoje lata, ôdchowane bajtle, a teroz sie chyciłach pisanio. Laureatka kōnkursu „Po naszymu, czyli po Ślōnsku” w 2017 roku o tytuł “Ślōnzoka Roku”. Jak mōm trocha czasu to ôdnowiōm jakeś stare meble.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza