Dziyń Jedności Kaszubōw

Dzisiej Dziyń Jedności Kaszubōw. Gynau 780 lŏt nazŏd, 19 marca 1238 roku, piyrszy rŏz we historyji pokŏzało sie pisane miano KASZUBY. Było to we bulli papiyża Grzegrza IX. Kaszuby już ôd VI stŏroczŏ naszej ery miyszkajōm na połedniu Morza Bałtyckego. Ôd czasōw wandrōwki ludōw miyszkajōm na Pomorzu, kaj szło ich znojś ôd Greifswaldu i Rostocku na zachodzie, aż do Gdańska na wschodzie. Dzisiej utrzimali sie już yno na Pomorzu ôd Słupska do Gdańska (wejrzij na karta). Piyrszym princym Kaszubōw, co jego miano pojawiyło sie we bulli Grzegorza IX bōł Bogusław I ze Szczecina.

Bulla papiyża Grzegorza IX – fot. www.kaszebsko.com/bulla
Karta Kraju Kaszubōw – www.kaszebsko.com
Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza