Dykcjōnorz Godki Ślōnskij mo dwa latka

Dzisioj, 11 marca, sōm 2 lata jak Dykcjōnorz Godki Ślōnskij pokozoł sie we necu. Dwa lata, to je i mało i dużo, dlo dykcjōnorza tyż. Z jednej strōny dykcjōnorz pomału stowo na nogi, przestowo bajukać, ale z drugij strōny te kroki sōm jeszcze taki trocha niypewne, szpotawe. Dyć, najważniejsze,  że dykcjōnorz je, a idzie go znojś na www.dykcjonorz.eu. Niy yno we kōmputerach a tabulniokach, ale tyż we mobilniokach, tōż idzie go mieć dycko przi sia. Znojduje go tam co roz, to wiyncyj ludzi, co pokazuje statystyka zaglōndanio dō niego, ale tyż e-majle, a inksze wiadōmości, kere dō nos piszecie. Przeca tyn dykcjōnorz je dlo Nos Wszystkich. Wiykszość z tych uwagōw je pozytywnych, co tyż nas raduje. Pōmogo nōm to cały czas powiynkszać, uzupełniać dykcjōnorz, ale tyż poprawiać felery, kere mogōm sie tam tyż trefić.

Wiymy ô tym, że sztyjc jeszcze mało ludzi zno dykcjōnorz, tōż pora słōw ô nim a ô nos, co my go  naszykowali. Dykcjōnorz kludzi priwatnie dwōch ludzi: Stanisław Neblik „Fojerman” a Wojtek Orliński. Czym tak rychtyk je tyn dykcjōnorz? Je to słownik ślōnski we internecu on line. Treficie tam ślōnski słowa, jejich pełno ôdmiana, a tyż pokozane je, jako te słowa używać we zdaniach. Dyć niy  wszyscy znajōm jynzyk ślōnski, abo ślōnski słowa, tōż idzie na piyrszej strōnie, kaj pisze „szukaj”,wpisać jaki słowo po polsku, niymiecku, czesku, abo angelsku a dykcjōnorz pokoże Wōm te słowo po ślōnsku, abo słowa dō niego podane. Idzie wpisać”: weiss, white, bily, biały, a dycko pokoże sie „bioły”. Niy wszystki słowa sōm wpisane już we wszystkich jynzykach, ale cały czas robiymy przi tymu. Słowa ślōnski idzie tyż znojś we dykcjōnorzu w inkszy sposōb. Trza na piyrszej strōnie we dykcjōnorzu na wiyrchu wybrać: czasownik, przymiotnik, rzeczownik, imiona, liczebnik, abo inne, a potym litera A-Z a pokożōm sie wszystki słowa ze dykcjōnorza na ta litera. Tōż zaglōndejcie do dykcjōnorza, sznupejcie za ślōnskimi słowami, jejich ôdmianami, a piszcie tyż nōm, jako Wōm sie to widzi. Wiymy, że jynzyk ślōnski je roztmańty, a we inkszych strōnach ślōnska godo sie trocha inakszy, dyć na dzisiej piszymy tak, jak my poradzymy, a możno kedy przidzie ku tymu, że jynzyk ślōnski, a dykcjōnorz tyż, bydōm bardziyj „ôgōlnoślōnski”.

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Na dzisiej we dykcjōnorzu je wiyncyj jak 4000 słōw, ale np. jedyn czasownik mo praje 100 ôdmianōw (czasy, osoby, rodzaje, liczby, tryby), tōż wszystkich słōw ze ôdmianami je możno hned miliōn, a ku tymu zdania, po 2-5 do kożdego słowa. Chcieli by my jeszcze przetłōmaczyć kożde zdani na polski, niymiecki, czeski, a angelski, ale na to trza czasu, ludzi, znajōmości inkszych jynzykōw. Tōż na razie je, jak je, a radujymy sie tym, co mōmy. Wos tyż zaproszōmy jeszcze roz do zaglōndanio na www.dykcjonorz.eu, a do radowanio sie z nami skuli dwōch latek naszego dykcjōnorza.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Pozdrowiōmy

Stasiek Neblik

Wojtek Orliński 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza