Dwa niywybuchy znŏleziōne we krysie lublinieckim

W czasie dwōch dni na terynie krysu lublinieckigo znŏdniynte były dwa niywybuchy. Ôsoby, co je znŏdły, pokŏzały świadōmość ryalnego zagrożyniŏ i wiedzã, jak trzeba postympować we takich sytuacyjach. Policyjōny upozorniajōm i apelujōm, coby tyj zorty przedmiotōw nigdy niy przenosić, tykać ani rozbrojać.

W czasie dwōch dni na terynie krysu znŏdniynto było dwa niywybuchy, co pochodzōm snŏdź z ôkresu II wojny światowyj. Piyrsze zgłoszynie dinst lublinieckij kōmyndy przijōn przed połedniym we strzodã. Chop w czasie roboty przi zegrodzyniu, znŏd niywybuch w blisko drōgi 789 na kōncku pōmiyndzy Kaletami a Sośnicōm. Wczorej po 15.00 z dinstym skōntaktowoł sie pracownik fyrmy, co poinformiyrowoł ô znŏdniyńciu niewybuchu w czasie robōt drōgowych sprŏwianych w Herbach przi drōdze nr 46. W ôbōch przipadkach, do mōmyntu przijazdu patrolu saperskigo, plac znŏdniyńciŏ patrōnōw zabezpieczali policyjōny. Dobrze widzieć inksze zachowanie ludzi ôd tego, co pokŏzały dwie bytōmianki we miniōnym tydniu.

Policyjōny spōminajōm jak przinŏleży zachować sie w przipadku ôdkryciŏ przedmiotu, co wyglōndŏ jak niywybuch. Pamiyntejmy, iże takigo znŏleziska niy można nigdy przenosić, tykać ani rozbrojać. Plac, kaj ôno je, dobrze je zabezpieczyć przed dostympym cudzych ludzi, a nojbarzij dzieci. Jeźli sōm na ôtwartych przestrzyństwach abo w lesie, trzeba tyn plac tak ôznaczyć, żeby żŏdyn tam niy weszoł, i żeby je szło łacno ôdnojść. Ô znŏlezisku trzeba jak nojwarcij uwiadōmić nojbliższõ jednotkã policyje. Funkcjōnariusze zabezpieczōm teryn i zawołajōm saperōw. Pamiyntejmy, iże barzo sroge patrōny mogōm mieć pole rażyniŏ nawet do pŏruset metrōw.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Zdrzōdło: KPP Lubliniec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza