Buks Fyrtok z Ruły 24.04.1921

Wachtyrz prezyntuje teksty ze starych cajtōngōw we zŏpisie ślabikŏrzowym. Wszyjske teksty muszōm być rozumiane we kōntekście historycznym i niy przedstawiajōm ôpiniji redakcyje Wachtyrza.

Kochany Hanysie! Jak widzisz, mieszkōm se jak grof w zōmku. Tego roku wcześnie sie zaczōn majluft, tōż zabrołech sie do przekludzki, bo nie ma to, jak na lufcie. Wszyńdzie jest dobrze, ale w rule, w zōmerwerku jest nojlepiej. Teraz przinojmniej dziouchy nie bydōm mie drożnić. Teroz, to jo byda chodzić na zolyty. Ale nojprzōd musza sie trocha wyflegować, bo jak sie trocha spasa, dziepiero wtedy bydōm sie dziouchy ô mie bić. Ale cōż tam z tego, kedy dziouchy już nie sōm teroz wymyślne. Bylejaki śpik mo już libsta abo dwie, bo sie dziouchōm bardziej spieszy. Wszystko to skirz tego iże se dziouchy teraz nie statkujōm i radujōm sie, jak im taki szpicok powie: jeszcze roz, dziouszko gymby dosz! Ty Hanysie padosz, iże to wszystko jedno. Ale to tak nie jest, bo kij abo drewno nie jest jedno. Zebych szpicokōm zazdrościł, to nie, ale mie to korci, iże dziouchy i tak wiedzōm, że z tej mōnki chleba nie bydzie, a jednak nie sōm wymyślne. Bez tyn przikłod, joch jest bardzo wymyślny. Tak byleco mi sie nie podobo ani teroz bez wiosna. Szełech niedowno na spacer. Nie uwierzisz co mi sie przitrefiło. Nagle przedymnōm pora krokōw szła bardzo gryfno dzioucha. A zamnōm też pora krokōw jeszcze fajniejszo. Ta na przodku rwała mi ôczy, a ta za mnōm aż mie w pleca poliła. Co tu robić? Nie miołech pokoju ani z przodku ani z tej drugej strōny. I wiesz coch zrobił? Nic ech nie zrobił, jynoch se zaklōn, żeby wszystke nojpiekniejsze pokusy nogi połōmały. Iżech tak zasiarczył, byłaby sie moja staro cieszyła, ale jej przi tym nie było.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Jeszcze bych ci mioł dużo do napisanio, ale cōż kedy to wszystko cynzor czyto, a jak ôn czyto to tak wyczyto dokumyntnie, że ôstanie gołe miejsce. Jeśli by w mojym piśmie wyczytoł coś do golutka, to na tōm miejscu wydrukuj fotografio cynzora. Koalicyo zrobiła Belagerungszustand. Ale z niego nic, bo sie Niymcy nie cieszōm. Jak jo zrobia Belagerungszustand kole mojej libsty, to libsta sie raduje. Jo sie na Belagerungszustandzie lepiej znōm niż Koalicyjo; skiż tego też Koalicyjo go zniosła.

Z politykōm niymieckōm jest teroz i tak i tak. Na Slōnsku zaś mōmy polityka niepolityczno, to też niby tak i niby tak. Niymcy bez dwa lata medykowali, co majōm Koalicyji pedzieć. Może co mōndrego wymedykowali. Bez dwa lata protestowali iże nie bydōm płacić, a teroz kedy sie a 1 moja bydzie im loła woda za kragel, chcōm z Koalicyōm godać. Z godanio jednak piyniyndzy nie ma, padajōm Francuzi, i trzeba bydzie jeszcze wiyncej landu niymieckego zajōńć. Niymcy majōm piyniōndze na Orgesch ale nie na ôdszkodowanie. Bankrut zwyczajnie nie chce płacić. Niymcy jednak mogōm dużo uszporować, keby chcieli. Bez tyn przikłod niepotrzebujōm wcale zdrzadeł, bo im sie galoty tak świecōm że sie mogōm w nich przejrzeć. Niymki sie już godzōm na to, jyno Niymcy nie, skirz tego chcōm wojny z Polskōm i Koalicyōm. Kobieta zawsze chce wiyncej uszporować niż chłop, choć rzecz sie mo na ôpak.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

W Katowicach skarżōm sie ludzie, iże nie ma wody. Niymcy już godajōm, iże gōrnicy polscy wszystka woda wysłali do Polski, ażeby katowskich Niymcōw wysuszyć. Jo zaś padōm, iże lo Niymcōw w Katowicach jest dosyć wody, bo tam drukuje sie Kattowitzer Zeitung, Oberschlesische Morgen Zeitung, u Siwinny jest kupa redaktorōw, to wody majōm satt. Keby tak pynkła głowa jakego redaktora toby sie Katowice utopiły. Dobrze, że już tam nie mōm żodnej libsty. Tōż Hanysie kup se nowe buty żōłte, bo jak na Slōnsk przijdōm wojska polske, to musisz wyglōndać jak porzōndny Kocynder.

Francek Fyrtok

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza