Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #7

taki aniōł

taki aniōł wiyrchnioślōnski

taki aniōł

taki aniōł z naszyj wsi

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

taki aniōł

taki aniōł wachtyrz

 

to festelnie mŏ roboty

to festelnie mŏ roboty

roztomaityj

 

we Trzech Krōlōw – roboty trzejkrōlewskiyj

we Zapusty – roboty zapustowyj

we Popielec – roboty popielcowyj

we Wielgi Piōntek – roboty wielgopiōntkowyj

We Wielkanoc…? – roboty szmingusowyj

 

a potym…

a potym

zielōnoświōntkowyj, zielnyj, martinowyj roboty

roratowyj, wilijnyj, sylwestrowyj

 

Kacper Melchior Baltazar idōm

zmaraszyni ćwikłōm, wōnglym, kredōm

we korōnach ze cynkfōlii

ze mirōm, kadzidłym, ze szpŏrbiksōm

ajnfart po ajnfarcie

plac po placu

wandrujōm

za maluśkim, maluśkim, maluśkim

a aniōł

taki aniōł wiyrchnioślōnski

dŏwŏ pozōr

 

we babski szczwōrtek

baby chopōm

bindry urzinajōm

a niy ino

a niy ino

i smyczōm smyczōm

aże dō popielcōwyj strzody

bo bez Wieli Post

bo bez Wieli Post…

ani bindrōw ani chopōw

ani ani

a aniōł

taki aniōł wiyrchnioślōnski

dŏwŏ pozōr

 

 

wielgopiōntkowŏ

krziżowŏ cesta

nade gruftami starzikōw

przez amplōw i dōmbkōw

pod dynkmalōw tabulami

na kerych

wtōry rŏz

umrziły

Friedrichy, Wilhelmy, Horsty, Helmuty, Heinrichy

Adelheidy, Edeltraudy, Annalizy, Marieanny

Morawce, Bejmy, Fojty, Szołtysy, Gillnery

 

umrziły rŏz

za dŏwnego piyrwiyj

umrzyły wtōry rŏz

za dŏwnego piyrwiyj

a aniōł

taki aniōł wiyrchnioślōnski

dŏwŏ pozōr

taki wykamany, taki lichy, taki bezsilny

 

Gabryel spoziyrŏ

na szaty

szmingusowych  wilgłych dziołch

Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #1 Annaberg - Oberschlesien vel niydupowate Ślōnzŏki

a niy wiy co pedzieć

a furgŏ

a furgŏ

i spoziyrŏ

we gawcyniu ustŏć  niy poradzi

 

 

Michōł kludzi

zielōnoświōntkōwego

ducha świyntego

do lauby

kaj apostōły szpilajōm

damka a szacha

damka a szacha

a gŏdŏ a gŏdŏ

a ustŏć

we klugszajsrowaniu

niy poradzi wyciepnōm go apostōły  ze lauby

ze familŏkōw

ze Lipin, ze Zołynża, ze Morgynrŏth

 

we zielnyj

we Zielnyj  Matki Boskiyj

keryś aniōł bez miana

bo jakōż go mianować

jakoż tak echt a pō prŏwdzie

przeca niy wiym

eli ôn nŏsz

a możno ôn Czech, Polŏk, abo jaki Niymiec

keryś aniōł bez miana

we Zielnyj  Matki Boskiyj

rychtuje

sztraus ze mincki, ze panbōczkowyj krwi

 

a tyn istny

tyn istny aniōł

aniōł wiyrchnioślōnski

dŏwŏ pozōr na

martinowŏ liwa a martinowy rōżek

na martinowe szaty potajlowane

na pōły

 

taki aniōł

taki aniōł wiyrchnioślōnski

taki aniōł

taki aniōł z naszyj wsi

taki aniōł

taki aniōł wachtyrz

 

dŏwŏ pozōr ôd zawdy

na

roratowe ample

wilijnyj stōł

co już ino we płaczkach na liczkach

Ślōnzŏkōw starych

 

no bo kaj

no bo kaj

no bo kaj

fot. Katarzyna Jakóbik-Wocka

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowyc

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza