Zobrze: Wpod po 6 latach

Zobrscy kryminalni, co zajmujōm sie poszukowaniym ôsōb, co sie kryjōm przed wymiarym sprawiedliwości, chyciyli chopa, co sie krōł ôd 6 lot. Poszukowany bōł do ôdbycio kory pozbycio swobody za znyncanie sie nad byłōm partnerkōm i dzieckym. Nojbliższy rok przepyńdzi za krotami heresztu.

57 lot stary chop krōł sie za granicōm. Szandarzi ôbsztalowali, iże miyszkoł w Niymcach. Jak przijechoł na pora godzin do Zobrzo, to zaroz bōł chycōny w cyntrum miasta. Chop bōł barzo udziwiōny. Ekstra niy lecioł fligrym, ino siyła godzin jechoł autym na Ślōnsk, coby policyjōny niy przewiedzieli sie ô jego poragodzinnym byzuchu. Chocioż bōł pozorny, niy pōmogło mu to uciyc przed chycyniym. Chop już je we hereszcie, kaj przepyndzi nojbliższy rok.

Fot.: KMP Zobrze

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza